„Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja“

22. – 24.11.2017, Banská Bystrica + územie MAS BB kraja (MAS Podpoľanie, MAS Zlatá cesta a MAS MALOHONT)

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala informačno – vzdelávaciu aktivitu s názvom „Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja“ s cieľom informovania, výmeny skúseností a ukážok príkladov dobrej praxe medzi zástupcami nových MAS s udeleným štatútom a MAS so štatútom udeleným už v minulom programovom období.

Účastníkmi aktivity boli zástupcovia VSP a MAS z Banskobystrického kraja a zástupcovia verejnej správy – Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a obcí nášho kraja.

Seminár začal 22.11.2017 o 9:00 po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, jej aktivitami v roku 2017 a zároveň predstavila aj pracovný program na r. 2018, ktorý vznikol po dôkladnom mapovaní potrieb v regióne.

Ďalší príspevok koordinátorky RA bol venovaný tematickej pracovnej skupine pre MAS/VSP – štatútu, cieľom, členstvu na regionálnej úrovni a pod. V diskusii odznela potreba zástupcov predovšetkým nových MAS po výmene skúseností, možnostiach spolupráce, sieťovania, pravidelných stretnutiach na regionálnej úrovni a pod.  Druhý deň sme sa s lektorkou Ing. Elexovou, PhD. venovali problematike regionálneho značenia, systému zavádzania značenia v ČR a následne SR, rozširovaniu existujúcich značiek, novým vznikajúcim značkám v Banskobystrickom kraji a pod.

Tento príspevok bol zástupcami nových MAS veľmi pozitívne hodnotený, rovnako ako aj možnosť výmeny skúseností so zástupcami MAS, ktoré už systém regionálneho značenia aplikujú v rámci svojich činností. Tretí deň seminára Ing. Bímová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja Úradu BBSK predstavila koncepciu a možnosti podpory VSP a MAS v našom kraji, tiež platné VZN, systém spolupráce, činnosť Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu v Banskobystrickom kraji a pod. Každý deň seminára sa po teoretických príspevkoch a vstupoch viedla produktívna diskusia, ktorá pokračovala aj v územiach MAS Podpoľanie, Zlatá cesta a MALOHONT, kde bola zástupcami jednotlivých MAS zabezpečená prezentácia úspešných projektov realizovaných z PRV v minulom programovom období. Seminár bol podnetným stretnutím a priestorom pre zoznámenie sa a nadviazanie spolupráce prítomných zástupcov MAS, inšpiráciou pre implementáciu projektov PRV 2014-2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať dámam z  MAS Podpoľanie, Zlatá cesta a MALOHONT za spoluprácu, zdieľanie cenných skúseností, srdečné prijatie a profesionalitu.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

 

Jarmok „Regionálny produkt“ 2017

17.10.– 18.10.2017,  Banská Bystrica, SC Europa

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj – v dňoch 17. a 18.10.2017 v Banskej Bystrici – nákupnom centre Europa – zorganizovala Jarmok „Regionálny produkt“.

Cieľom aktivity bolo najmä zviditeľnenie kvalitných domácich, regionálnych produktov v očiach širokej verejnosti, prezentácia výnimočných, originálnych výrobkov a produktov nášho kraja,  podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ako i potencionálnych,  budúcich žiadateľov – producentov, ktorí sa chcú uchádzať  o značku „Regionálny produkt“. Na tomto podujatí mohli záujemcovia o „regionálnu značku“ získať cenné rady, príklady z praxe od producentov – držiteľov značky, podeliť sa o názory, skúsenosti. Aj týmto spôsobom sa môže systém regionálneho značenia, ktorého udržanie, rozšírenie a propagáciu považujeme za jednu zo svojich priorít v programovom období PRV 2014-2020,  dostať po udelení štatútov MAS do ďalších regiónov v Banskobystrickom kraji. Na jarmoku bol prítomný aj kameraman, ktorý okrem iného s účastníkmi natáčal rozhovory a z celého podujatia je vytvorený a samozrejme zverejnený videozáznam (link nájdete nižšie).

Jarmoku sa zúčastnilo 16 prvovýrobcov, producentov a umeleckých remeselníkov Banskobystrického kraja, z toho 10 držiteľov značky „Regionálny produkt“ udelenými MAS Zlatá cesta, MAS MALOHONT a MAS Podpoľanie.

Jarmok „Regionálny produkt“ bol výnimočnou príležitosťou na predstavenie našej  činnosti,  miestnych akčných skupín a ukážok zachovaných originálnych remesiel – výroba korýt, píšťal a fujár, umeleckej drevorezby.

Touto cestou sa chceme poďakovať manažmentu SC Europa v Banskej Bystrici  za pozvanie, srdečné prijatie, podporu a vysoko profesionálne organizačné zabezpečenie.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Tu si môžete pozrieť videozáznam: https://voka.sk/2018/02/13/jarmok-regionalny-produkt-2-rocnik/, alebo https://www.youtube.com/watch?v=iU-CJ0jJkcQ&t=7s

 

„Predajné zručnosti“

11.09.2017, Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš 602

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala informačnú – vzdelávaciu aktivitu na tému: „Predajné zručnosti“ s cieľom predstaviť NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj, svoju činnosť v regióne v rámci PRV, indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 na rok 2017, aktuálne výzvy PRV 2017 a samozrejme    zlepšiť a zefektívniť predajné zručnosti beneficientov PRV SR.

Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020,  prvovýrobcovia (živočíšna aj rastlinná prvovýroba), umeleckí remeselníci, medári, držitelia i záujemcovia o značku „regionálny produkt“ a zástupcovia MAS, ktorí zastrešujú regionálne značenie.

Program

 • 9:00 – 9:30 Otvorenie a predstavenie NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj a jej činnosť v regióne v rámci PRV
 • 9:30 – 10:00   Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 na rok 2017, Aktuálne výzvy PRV 2017
 • 10:00 -12:00   Využívanie inovatívnych postupov  prispievajúcich k rozvoju vidieka v súvislosti s implementáciou opatrení z PRV SR 2014-2020
 • 12:00 –  12:30  Obedňajšia prestávka
 • 12:30 – 14:00  Pokračovanie v dopoludňajšom tematickom bloku
 • 14:00 – 16:00  Podpora prvovýrobcov, mladých a malých farmárov pri predaji svojich produktov, príklady dobrej praxe, skúsenosti beneficientov a prijímateľov PRV, držiteľov značky „Regionálny produkt a budúcich žiadateľov o značku „Regionálny produkt“ pri komunikácii so zákazníkom pri predaji svojich výrobkov
 • 16:00 – 16:30 Diskusia a záver

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

 Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

AGROKOMPLEX 2017

17. 08.2017 – 20.08.2017,  Nitra, Výstavisko AGROKOMPLEX

V dňoch 17.08.2017 – 20.08.2017 sa v Nitre uskutočnil 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017. V expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR (ďalej len NSRV SR) sa v pavilóne M2 prezentovala nielen samotná NSRV SR ale i jej regionálne antény.

Počas celej výstavy bolo v  stánku NSRV SR poskytnuté návštevníkom poradenstvo pracovníkmi centrálnej jednotky NSRV SR a koordinátormi jednotlivých regionálnych antén.

V rámci sprievodného kultúrneho programu sa na Agrokomplexe 2017 predstavili rôzne folklórne a hudobné skupiny z rôznych kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií.

Za Banskobystrický región sa prezentovali miestne akčné skupiny  MAS Zlatá cesta a MAS MALOHONT, majster Alexander Králik – výrobca fujár a píšťal a jeho kolega Ľubo Bálint, Katka Slaninová, ktorá predstavila svoje ručne vyrábané mydlá a kozmetiku z kozieho mlieka, Tatiana Longauerová so svojimi chutnými pagáčmi, Slavomír Dlubač, umelecký remeselník, pod ktorého rukami vznikajú originálne diela z dreva i kameňa a  Edita Gabajová, inšpiratívna bylinkárka, autorka niekoľkých publikácií o liečivých rastlinách nášho kraja. Všetci títo výnimoční ľudia prispeli k úspešnej prezentácii a propagácii, za čo im patrí naša obrovská vďaka.

V priebehu výstavy sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“. Do tohto ročníka sa bolo možné zapojiť do siedmych kategórií: 1/ Naša príroda, 2/ Naši ľudia, 3/ Naše tradície, 4/ Naša budúcnosť, 5/ Naše „naj“, 6/ Život v našej MAS/VSP a 7/ Naše kroje. Každá z kategórií ponúkla pozoruhodné zábery. Za Banskobystrický región uspela vo viacerých kategóriách MAS MALOHONT, ktorá sa so snímkami prihlásených autorov Romana Lebedu, Dagmar Blahútovej, Petronely Vargovej a Petry Rapčanovej umiestnila na popredných miestach.

44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017 bol výnimočnou príležitosťou na predstavenie činnosti centrálnej jednotky NSRV SR a jej regionálnych antén, miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev, nekonečne bohatej slovenskej ľudovej kultúry, tradícií, čarovného folklóru, krojov, zachovaných originálnych remesiel, tradičných špecialít, prekrásneho prírodného dedičstva a rôznych špecifík jednotlivých krajov Slovenska.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020 v platnom znení.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Informačný leták ku AX 2017 nájdete tu: Info leták PRV na AX 2017

 

„Školenie pre MAS/VSP k implementácií CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017)“

27. – 28.07.2017, Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie Slobody 2

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizovala školenie na tému: „Školenie pre MAS/VSP k implementácií CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017)“ s cieľom informovať zástupcov MAS so štatútom z minulého programového obdobia a zástupcov VSP uchádzajúcich sa o štatút MAS v programovom období 2014-2020 o aktuálnej situácii a zmenách v Systéme riadenia CLLD a následnej implementácii v praxi. Účastníkmi školenia boli zástupcovia VSP, MAS z minulých programových období, zástupcovia regionálnych antén NSRV SR.

Nám, ako zástupcom RA NSRV SR pre BB kraj, bola tlmočená požiadavka na organizovanie informačných aktivít s tematikou implementácie CLLD a súvisiacimi oblasťami. Na stretnutí projektového tímu bola táto požiadavka zvážená a na stretnutí tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni NUTS 3, ktorú plánujeme po udelení štatútov MAS, bude predmetom diskusie, predovšetkým preto, aby bola podstata jedného z princípov LEADER, teda „zdola nahor“ skutočne naplnená a naša práca zmysluplná.Účelom stretnutia, ktoré sa konalo na celoštátnej úrovni bolo informovať prítomných zástupcov MAS a VSP o aktuálnej situácii vo vzťahu ku zmenám v systéme riadenia CLLD a následnej implementácii v praxi.   Prítomnosť Mgr. Ingrid Kociánovej, ako zástupcu MPaRV SR pre rozvoja vidieka a LEADER, PhDr. Borisa Huslicu z oddelenie Regionálneho rozvoja a samozrejme Mgr. Vladimíry Gudábovej z Národnej siete rozvoja vidieka SR bola z dôvodu ich kompetentnosti a erudovanosti nesmierne prínosná. Oba dni školenia boli interaktívne, odznelo mnoho návrhov, pripomienok,  bolo zodpovedaných veľa otázok a vysvetlených mnoho nejasností. Prítomní účastníci mali priestor aj pre vzájomné odovzdanie si skúseností, poznatkov, čo bolo oceňované predovšetkým tými VSP, ktoré s implementáciu CLLD nemajú praktické skúsenosti.

Na záver školenia boli všetci prítomní zástupcovia MAS a VSP vyzvaní, aby svoje ďalšie návrhy, podnety, nejasnosti, pripomienky či otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s implementáciou CLLD adresovali na príslušné regionálne antény, ktoré ich v zmysle svojich kompetencií budú distribuovať na NSRV SR.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Na farmu Hiadlovských za vínom“

Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, 09.-10.06.2017

V dňoch 09.-10.06.2017 sa VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj zúčastnila výnimočného podujatia s názvom „Na farmu Hiadlovských za vínom“, ktoré sa konalo na Farme Hiadlovských v Slovenskej Ľupči.

Toto podujatie vzniklo pred štyrmi rokmi, s myšlienkou vytvoriť gastronómiu i kultúru degustovania poctivých remeselných vín a prírodných zrejúcich nepasterizovaných syrov na strednom Slovensku.  Na základe minuloročných skúseností a rodiacej sa tradície podujatie prináša gastronómiu, zážitkovú agroturistiku i kultúru.  Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako komorné, priateľské a rodinné.

Na podujatí sa prezentovali rodinné vinohradníctva a vinárstva: Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, Modran Klimko  Wine, Vysoké Pole, Strekov 1075, Vinárstvo Bott Frigyes, Vinárstvo Berta, Horské víno z Pukanca, Víno SVETÍK,  Pivnica BRHLOVCE, Víno Natural Domin & Kušický, Pivnica a Vinohrady Zsigmond, Vinárstvo Csernus, Víno Lauko, Vinohradníctvo a vinárstvo Vdovjak, Vinárstvo u koňa a rodinné vinárstvo Fundus Regius. Všetkých 16 rodinných vinárstiev sa v priebehu soboty prezentovalo na hlavnom pódiu, predstavili svoje začiatky, doterajšie skúsenosti, úspechy, a samozrejme myšlienky a vízie do budúcna. Okrem vinárov a vinohradníkov sa prezentovali aj prvovýrobcovia z regiónu – okrem organizátora podujatia, to boli napríklad medári, výrobcovia zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, domáceho müsli, bylinkári a mastičkári a tiež niekoľko umeleckých remeselníkov.

Samotné podujatie začalo v piatok popoludní, krátko po oficiálnom otvorení prišla aj vzácna návšteva – pani ministerka MPRV SR Gabriela Matečná a zástupca odboru komunikácie a marketingu Michal Feik v doprovode  niekoľkých kolegov.

Počas celého trvania podujatia sa na farme priebežne konali  prehliadky, ktoré návštevníkom sprostredkovali prehľad farmárskych dennodenných povinností. Jedlo, ktoré bolo podávané návštevníkom počas celého podujatia bolo pripravované výlučne z domácich produktov a produktov regionálnych dodávateľov – prvovýrobcov, pestovateľov. Veľký úspech mali napríklad „Farmárske sladké raňajky“, množstvo špecialít z miestneho syra a mäsa, pripravovaných priamo na mieste, pečenie chlebíka, vianočiek, tvarohových koláčov, rôzneho slaného pečiva a pod.

O sprievodný program sa postaral napríklad známy someliér Miro Ballo, záujemcovi si absolvovali malý kurz Someliérstva a zároveň predviedol sabráž syrárskou mačetou. Pre návštevníkov podujatia bola v piatok i sobotu pripravená aj prehliadka Ľupčianskeho zámku, nielen pre deti bolo pripravené divadielko a tvorivé dielničky, v ktorých sa používali tradičné prírodné materiály, najmä ľan, ovčia vlna, drevo, kamienky, sušené kvety a plody, semienka a pod.

Pri príležitosti konania tohto podujatia umelecký rezbár Martin Heczko vyrezal sochu Svätého Vendelína,  ktorú prišiel v sobotu vysvätiť miestny pán farár a ktorá bola na farme slávnostne osadená. Predmetná socha je symbolickým znakom ochrany chovaných zvierat, okolitej zeme i obhospodarovanej pôdy v Nízkych Tatrách.

Počas celého trvania podujatia na farme Hiadlovských sa VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala, iniciovala členstvo v NSRV, predstavila svoju činnosť a plánované aktivity v tomto roku.

Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva, podpora a propagácia prvovýrobcov – remeselníckych výrobcov vína, potravín, umeleckých remeselníkov, propagácia NSRV v BB regióne, inicializácia členstva v NSRV medzi účastníkmi podujatia, propagácia držiteľov „Regionálnej značky“, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu,  agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

 

„Participační přístupy a Podunajská strategie – Národní den participace“

30. mája 2017, Praha, Česká republika

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj sa v zastúpení koordinátorky Mgr. Emílie Jányovej Lopušníkovej    zúčastnila konferencie s názvom: „Participační přístupy a Podunajská strategie – Národní den participace“.

Organizátormi a partnermi konferencie boli Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Danube Civil Society Forum, BadenWürttemberg Stiftung, Foster Europe, Platforma rozvoja NNO a Centrum pre komunitnú prácu.

Program

 • 09:30 Registrácia účastníkov
 • 10:00 Úvodné slovo (JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • 10:10 Participácia ako predpoklad strategického plánovania (Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR)
 • 10:20 Stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k makroregionálnym stratégiám a k účasti občianskej spoločnosti v strategickom plánovaní (Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., Mgr. Ing. Roman Haken, EHSV)
 • 10:35 Predstavenie Podunajské stratégie (RNDr. Pavla Kačabová, Úřad vlády ČR, výkonná národní koordinátorka Podunajské strategie)
 • 11:00 Agenda participácie v makroregionálnych stratégiách (Mag. Stefan August Lütgenau, Danube Civil Society Forum)
 • 11:45 Účasť verejnosti a viacúrovňová správa v Podunajské stratégii (Ing. Rudolf Schicker, koordinátor Prioritní oblasti 10 – Institutional Capacity Building and Cooperation / City of Vienna, Rakousko)
 • 12:10 Súčasný stav účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch v ČR – expertní panel
 • 12:50 Moderovaná diskusia k participácii a odporučenia zo skúseností Prioritnej oblasti 10 Podunajské stratégie
 • 14:15 Makroregionálne stratégie, súvisiace programy a príležitosti pro české subjekty (Simona Fink, koordinátorka Bavorsko-české přeshraniční spolupráce, ARBERLAND REGio GmbH, Koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu)
 • 14:30 Stratégie Povodia Dunaja 2016 – 2021, Program implementácie stratégie ochrany Dunaja – Spolupráce s UNEP a GCF (Green Climate Fund) – problematika (mitigace a adaptace) klimatických zmien. (Ing. Petr J. Kalaš, šéfporadce ministra životního prostředí)
 • 15:00 Prezentácie českých organizácii, participujúcich na projektoch v rámci rôznych zdrojov Podunajské stratégie – Urban gardening jako příklad participativní demokracie v Podunajském regionu Mgr. Martin Synkule, MA, jednatel společnosti Evropská rozvojová agentura, s.r.o. – Dunajská sója Matthias Krön, výkoný ředitel, Donau Soja Organisation
 • 15:30 Kohézna politika a makroregionálne stratégie (Ing. Petr Zahradník, MSc., Evropský hospodářský a sociální výbor)
 • 15:45 Závery a zhrnutia
 • 16:00 Ukončenie konferencie (zástupca Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

Priebeh

Dňa 30.mája 2017 sa v priestoroch Akadémie verejného investovania na pôde Ministerstva pre miestny rozvoj ČR konala konferencia s názvom „Participačné prístupy a Podunajská stratégia  k Národnému dňu participácie v ČR“.  Konferenciu viedol R. Haken a záštitu prevzala 1. predsedníčka Senátu Parlamentu ČR M. Horská, ktorá sa v úvodnom slove venovala aj kríze zastupiteľskej demokracie a zdôraznila rast požiadavky občanov na participatívnom rozhodovaní, ktoré nie je len politickým rozhodnutím vedúcich strán v štáte.  Zdôraznila problémy trvalej udržateľnosti projektov, ktoré majú regionálny charakter  – netransparentné financovanie neziskových organizácií a tiež financovanie MAS. Následne J. Ungerman a R. Haken prezentovali stanoviská EHSV k makroregionálnym stratégiám a poukázali na zachovanie rovnakého prístupu v zmysle otvorenosti a transparentnosti pre všetkých. V prípade participačných prístupov, je nevyhnutné zachovanie požiadavky zdola na hor a rovnako prepojenie jednotlivých  mikrostratégií do jednotnej makroregionálnej stratégie. Zároveň zdôraznili fakt, že je potrebné, aby projektom predchádzal dôkladný výskum, mapovanie potrieb  územia, do ktorého musia byť zapojené aj samosprávy.

Ďalším bodom programu bola samotná prezentácia podunajskej stratégie P. Kačabovou a informácie následne doplnil S. A. Lutgenau, ktorý pripomenul fakt, že „Dunaj nekončí na hraniciach EÚ“ a summit, ktorého sa zúčastnili všetky krajiny, cez ktoré tečie rieka Dunaj bol tematicky zameraný na výber projektov a nápadov pre realizáciu makroregionálnej stratégie. T. R. Schicker sa vo svojom vstupe zameral na výchovu a podporu lídrov/stakeholderov v územiach, pretože práve títo sú aktívnymi predstaviteľmi lokálnych politík a často i následnými realizátormi projektov na mikroregionálnej úrovni. Popoludní sa viedla moderovaná diskusia k participácii s odporučeniami na základe skúseností jednotlivých subjektov podľa programu. Na záver boli zhrnuté všetky informácie z jednotlivých blokov diskusie.

Regionálny produkt 2

 

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Banskobystrického a Žilinského kraja

11.05.2017, Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie Slobody 2

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s J One s. r. o. – Regionálnou anténou pre Žilinský kraj a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizovala seminár na tému: „Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Banskobystrického a Žilinského kraja“ s cieľom informovať zástupcov MAS so štatútom z minulého programového obdobia, zástupcov VSP o aktuálnej situácii ku zmenám v Systéme riadenia CLLD a výzve k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – udelenie štatútu MAS.

Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia OZ, VSP, MAS z minulých programových období, aktéri rozvoja vidieka spolu v počte 70, z toho 40 zástupcov z územia Banskobystrického kraja a 30 zástupcov zo Žilinského kraja.

Program

 • Registrácia účastníkov
 • Otvorenie podujatia a prestavenie NSRV SR (Mgr. Emília Jányová Lopušníková, PhDr. Mgr. Jozef Mikyška a Ing. Miroslav Jánošík)
 • Dodatok č. 4 k Systému riadenia CLLD (Mgr. Ingrid Kociánovázástupca MPaRV SR, sekcia rozvoja vidieka)
 • Pripravovaná výzva k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – udelenie štatútu MAS (Mgr. Ingrid Kociánovázástupca MPaRV SR, sekcia rozvoja vidieka)
 • Diskusia na prezentované témy, záver

Priebeh

Účelom stretnutia bolo informovať prítomných o aktuálnej situácii vo vzťahu ku zmenám v systéme riadenia CLLD a výzve k podopatreniu 19.2,  prítomnosť Mgr. Ingrid Kociánovej, ako zástupcu MPaRVSR pre rozvoja vidieka a LEADER, si preto z dôvodu jej kompetentnosti a erudovanosti veľmi vážime. Celé predpoludnie zdôvodňovala aktuálnu situáciu, odpovedala na otázky a vysvetľovala nejasnosti v súvislosti so systémom riadenia CLLD a výzvou k podopatreniu 19.2. Na záver, po živej diskusii, všetkých prítomných vyzvala, aby nezodpovedané otázky (najmä z problematiky IROP), podnety, nejasnosti, pripomienky a nájdené chyby  vo výzve č. 21/PRV/2017 adresovali na príslušné regionálne antény, ktoré ich v zmysle svojich kompetencií budú distribuovať na príslušné miesta.
Seminár začal o 9:15, po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi regionálnej antény a rovnako s doteraz realizovanými aktivitami. Následne prítomných privítal Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj. Predstavil NSRV SR a plán RA na tento rok.

Touto cestou sa chceme poďakovať kolegom z RA pre Žilinský kraj, koordinátorovi PhDr. Mgr. Jozefovi Mikyškovi a Ing. Miroslavovi Jánošíkovi za spoluprácu a všestrannú pomoc pri organizačnom zabezpečení.

       

 

„Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala seminár na tému: „Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“ s cieľom poskytnúť nielen všeobecný prehľad v tejto problematike, ale i sprostredkovať účastníkom odpovede na všetky otázky týkajúce sa výroby a predaja potravín na odbornej úrovni v zmysle právnych predpisov.

Seminár sa konal 28.03.2017  v Kremničke č.53 v Banskej Bystrici. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, zástupcovia MAS a VSP, prvovýrobcovia, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj na trhových miestach, tiež subjekty, ktoré poskytujú poradenstvá pre predaj na trhových miestach ako aj v oblasti potravinárskej prvovýroby, zástupcovia obcí, skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Program

 • Všeobecné informácie o PRV SR 2014 – 2020 a činnosti RA NSRV SR pre BB kraj
 • Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 -2020 v BB kraji
 • Založenie farmy
 • Správne farmárska prax
 • Pohoda zvierat
 • Označovanie zvierat
 • Domáce zabíjačky
 • Likvidácia odpadov
 • Registrácia alebo schvaľovanie prevádzkarni na výrobu potravín NV 360/2011 Z. z.
 • Systém vlastných kontrol, HACCP
 • Zákon 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja na trhových miestach
 • Diskusia na danú problematiku

Seminár začal o 9:00 po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj a Bc. Márii Beraxovej, asistentke koordinátora. Prítomných oboznámili s poslaním a cieľmi regionálnej antény ako decentralizovanej jednotky NSRV SR a rovnako poskytli všeobecné informácie o PRV 2014-2020.

Následne lektor MVDr. Vasil Černák, riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Banská Bystrica,  prítomných oboznámil s legislatívnym vymedzením a rozmerom v rámci deklarovaného programu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a bohatú prax lektora v aplikácii predmetných legislatívnych noriem boli nesmierne podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení na rôzne špecifické situácie v praxi, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila živá diskusia nielen na záver, ale i počas jednotlivých teoretických častí prednášky.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Informačný leták z aktivity nájdete tu: Info leták Hygiena.

 

„Predajné zručnosti“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala informačnú – vzdelávaciu a tréningovú aktivitu na tému: „Predajné zručnosti“ s cieľom zlepšiť a zefektívniť predajné zručnosti beneficientov PRV SR na základe zadefinovaných potrieb samotných beneficientov i odporúčaní odborníka po realizácii „mystery shoppingu“.

Seminár sa konal 16. decembra 2016 v Banskej Bystrici, Kremnička č. 53 (budova Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a. s.). Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020,  prvovýrobcovia, remeselníci, záujemcovia o značku „regionálny produkt“, aktéri rozvoja vidieka, zástupcovia MAS a VSP, zástupcovia občianskych združení, iniciatívni a skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Seminár začal ráno o 8:45, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény a rovnako poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020.

Následne lektor Ing. Andrej Kovalčík, špecialista na „predajné zručnosti“ s dlhoročnou praxou,  na úvod  účastníkov oboznámil so základnou teóriu ku téme. Účastníkmi seminára boli aj potencionálni žiadatelia o značku „regionálny produkt“, preto boli prezentované základné informácie ku regionálnemu značeniu produktov, výhody regionálneho značenia produktov, možnosti podpory z PRV 2014 – 2020 v súvislosti s propagáciou prvovýrobcov a iných beneficientov PRV.  Nakoľko cieľom seminára bolo predovšetkým zlepšenie predajných zručností, pozornosť sa venovala najmä konkrétnym modelovým situáciám a ich riešeniu, typológii zákazníkov, schopnosti osloviť ich a zaujať, zlepšeniu vlastného vystupovania, prezentácie, propagácie, konkurencieschopnosti a pod. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a bohatú prax lektora v oblasti „predajných zručností“ boli nesmierne podnetné a účastníkmi ocenené najmä praktické a nácvikové časti seminára, o čom svedčila živá diskusia na záver a prejavený záujem prítomných o obdobné aktivity v budúcnosti.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Zákon o ochrane osobných údajov pre beneficientov PRV SR 2014-2020“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja seminár na tému: „Zákon o ochrane osobných údajov pre beneficientov PRV SR 2014-2020“ s cieľom poskytnúť beneficientom PRV SR informácie o zákone o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Seminár sa konal 13. decembra 2016  v zasadačke Úradu BBSK v Banskej Bystrici. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji, zástupcovia MAS a VSP, prvovýrobcovia, zástupcovia obcí a občianskych združení, iniciatívni a skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Program

 • Predstavenie činnosti RA NSRV SR pre BB kraj, všeobecné informácie o PRV SR 2014-2020
 • Zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z.

(Koho a ako sa zákon týka v kontexte na prijímateľov PRV SR 2014-2020?)

 • Zásady spracúvania osobných údajov

(Správne spracúvanie a poskytovanie osobných údajov tretím osobám, ako napr. údajov o zamestnancoch, údajov na prezenčných listinách z aktivít, fotodokumentácie z aktivít a pod. pri kontrolách riadiacim orgánom. Zodpovedná osoba pre spracúvanie a poskytovanie údajov tretím osobám resp. riadiacim orgánom.)

 • Práva dotknutej osoby, Oprávnená osoba, Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov (Ako zabezpečovať súhlas dotknutých osôb – beneficientov PRV, účastníkov aktivít, alebo zamestnancov so zverejňovaním ich osobných údajov)
 • Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov, Sankcie pri nedodržaní Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z.
 • Diskusia, záver

Priebeh

Seminár začal ráno o 8:45, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Bc. Márii Beraxovej, asistentke koordinátora RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi regionálnej antény a rovnako poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020.

Následne lektorka Jana Vozáryová, odborná konzultantka a špecialistka na ochranu osobných údajov,  prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a bohatú prax lektorky v aplikácii predmetného zákona boli nesmierne podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení zákona na rôzne špecifické situácie, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila živá diskusia nielen na záver, ale i počas jednotlivých teoretických častí prednášky.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať Úradu BBSK, najmä oddeleniu regionálneho rozvoja, za všestrannú pomoc a spoluprácu pri organizácii aktivity.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

 „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“

07.12.2016, Salaš Zbojská, Hlavná 62, Pohronská Polhora

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja seminár na tému: „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“ s cieľom podporiť a rozšíriť koncepciu regionálneho značenia produktov v Banskobystrickom kraji a predstaviť možnosti vzájomnej spolupráce subjektov a iniciátorov zúčastnených v tomto procese.

Účastníkmi stretnutia boli beneficienti PRV 2014 – 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, prvovýrobcovia,  remeselníci, držitelia produktov so značkou „Regionálny produkt“ (súčasní aj budúci), zástupcovia obcí a občianskych združení, iniciatívni a skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Program:

 • Privítanie účastníkov, predstavenie činnosti RA NSRV SR pre BB kraj

(E.J.Lopušníková, koordinátorka  RA NSRV SR pre BB kraj)          

 • Značka „Regionálny produkt“ v BB kraji –súčasnosť a budúcnosť

(zástupca Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu – Ing. Daniela Bímová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja BBSK.)

 • Vyhodnotenie 1.jarmoku „Regionálny produkt“

(E.J.Lopušníková, koordinátorka  RA NSRV SR pre BB kraj)

 • Informovanie o plánovaných podporných aktivitách pre producentov značky „Regionálny produkt“ v roku 2017

(E.J.Lopušníková, koordinátorka  RA NSRV SR pre BB kraj)           

 • Spolupráca MAS/VSP v značení regionálnych produktov

(Ing.Ľudmila Elexová, PhD.) 

 • Postup pri prideľovaní značky „Regionálny produkt“ v období PRV SR 2014-2020

(zástupca Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu – Janka Bačíková, manažérka MAS Zlatá cesta a koordinátor Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu)

 • Diskusia, záver

Priebeh

Seminár začal dopoludnia, po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi regionálnej antény a rovnako s doteraz realizovanými aktivitami. Následne vyhodnotila prvý jarmok „Regionálny produkt“ v kontexte predajných a marketingových zručností na základe záverov a výstupov poradkyne, ktorá sa na jarmoku zúčastnila a hodnotenie vypracovala po realizácii „mystery schopping“.

V zmysle deklarovanej spolupráce s Úradom BBSK pri koncepcii regionálneho  značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenia regionálnej značky, ktorému predchádzalo niekoľko pracovných stretnutí, bol prítomným v ďalšom príspevku predstavený koncept značky „Regionálny produkt v BB kraji“ zástupcom Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu,  Ing. Danielou Bímovou, vedúcou oddelenia regionálneho rozvoja BBSK.

Mgr. Emília Jányová Lopušníková následne predstavila prítomným pripravované aktivity v mesiaci december, a to seminár ku Zákonu o ochrane osobných údajov a informačno-tréningová aktivitu „Predajné zručnosti“, ktoré boli do harmonogramu aktivít zaradené na základe požiadaviek a identifikovaných potrieb beneficientov PRV 2014-2020.

Ďalší príspevok „Spolupráca MAS a VSP v značení regionálnych produktov“ bol prednesený Ing. Ľudmilou Elexovou, PhD., ktorá má v oblasti tvorby koncepcie regionálneho značenia a spolupráce zainteresovaných subjektov v tomto procese dlhoročné skúsenosti, a jej prezentácia bola najmä pre formujúce sa regionálne značky veľmi podnetná.

O  procese regionálneho značenia a postupe pri udeľovaní značky účastníkov informovala Janka Bačíková, manažérka MAS Zlatá cesta a koordinátor Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti, ktoré má miestna akčná skupina Zlatá cesta, bol tento príspevok nielen vysoko erudovaný, ale najmä inšpiratívny pre záujemcov o značku „regionálny produkt“ v doposiaľ nezastrešených územiach.

Na záver sa diskutovalo najmä na tému vytvorenia novej regionálnej značky – pracovný návrh názvu (zadefinovaný na stretnutiach Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu) je „Novohrad“ a  „Horehron“,  na tému aktuálnej situácie v hodnotiacom procese pri stratégiách CLLD, termíne vyhodnotenia stratégií, stave výziev z PRV 2014-2020 a pod. Vzhľadom na diskusiu, ktorá prebiehala, možno aktivitu považovať za veľmi úspešnú a najmä podnetnú.  Výstupy a pripomienky, rovnako ako návrhy účastníkov budú zapracované do nasledujúcich ročných plánov RA NSRV SR pre BB kraj ako pripravované aktivity pre budúce obdobia (napr. informačné vzdelávacie aktivity, spolupráca, propagácia).

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať majiteľom a zamestnancom Salaša Zbojská za srdečné prijatie a vysoko profesionálne organizačné zabezpečenie.

Na stretnutí bolo prezentovaných niekoľko zaujímavých myšlienok a veríme, že v zmysle spolupráce a vzájomnej podpory sa nám v tomto programovom období podarí aj participovať na ich realizácii.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Jarmok “Regionálny produkt”

06.11.2016, Obchodné centrum EUROPA, Banská Bystrica

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj realizovala dňa 06.11.2016 aktivitu na podporu producentov značky „Regionálny produkt“ v BB kraji jarmok s rovnakým názvom „Regionálny produkt“. Aktivity sa zúčastnilo 13 producentov Banskobystrického kraja, ktorí mali možnosť prezentovať svoje produkty v centrálnom priestore obchodného centra (OC) EUROPA v Banskej Bystrici . Cieľom aktivity bola podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ale aj budúcich žiadateľov producentov, ktorí sa chcú uchádzať o značku „Regionálny produkt“. Takto mohli budúci žiadatelia značky získať cenné skúsenosti, príklady z praxe od producentov, ktorí už značku „Regionálny produkt“ vlastnia. Aj týmto spôsobom sa môže značenie regionálnych produktov rozšíriť o ďalšie regióny v Banskobystrickom kraji.

Počas aktivity boli testované aj predajné zručnosti producentov a to formou „Mystery Shoppingu“. Predajné zručnosti u každého producenta testovala odborníčka z oblasti marketingu a podpory predaja Ing. Silvia Milová. Výstupy z testovania predajných zručností, budú spracované vo forme poradenstva ako zlepšiť predajné zručnosti resp. marketing producentov a dostane ich každý účastník- producent, ktorý sa aktivity zúčastnil. Aktivitou sa nám podarilo nielen podporiť producentov značiek (súčasných aj budúcich producentov) „Regionálny produkt“ a otestovať ich predajné zručnosti, ale aj informovať širokú verejnosť (zákazníkov), dostať do jej povedomia existenciu produktov vysokej kvality z regiónov Banskobystrického kraja, ktoré vznikajú v rukách našich ľudí a ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu. Zamestnanci RA NSRV SR pre BB kraj počas aktivity informovali verejnosť o regionálnom značení, produktoch značky „Regionálny produkt“- ich význame, kvalite, činnostiach RA NSRV SR pre BB kraj- možnosti členstva a spolupráce.

To, že táto aktivita mala úspech potvrdzuje aj záujem o ďalšiu spoluprácu s RA NSRV SR pre BB kraj zo strany OC EUROPA Banská Bystrica v organizovaní ďalších jarmokov „Regionálny produkt“ a to minimálne 2x do roka. OC EUROPA Banská Bystrica nám poskytne svoje priestory ako aj stánky bezodplatne za čo im patrí veľká vďaka. Takúto spoluprácu sme uvítali, pretože záujem producentov (súčasných aj budúcich) značky „Regionálny produkt“ je vysoký. Uvedomujeme si dôležitosť spolupráce všetkých inštitúcií v Banskobystrickom kraji , ktoré sú zamerané na podporu rozvoja vidieka.

Preto sa chceme poďakovať aj Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja za záštitu a iniciatívu pre vznik rady pre regionálne značenie v Banskobystrickom kraji, ktorá úspešne v tomto čase štartuje svoju činnosť. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí spoločne nielen podporovať súčasných producentov, ale i inšpirovať budúcich producentov a tak prispievať k rozvoju vidieka a napĺňaniu myšlienky „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“.

Tím RA NSRV SR pre BB kraj

Informačná aktivita “Predaj z dvora”

25.10.2016, Mliečna farma Braunvieh (farma Hiadlovských), Slovenská Ľupča

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj realizovala dňa 25.10.2016 informačnú vzdelávaciu aktivitu na tému „Predaj z dvora“. Aktivita bola určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji, miestnym akčným skupinám, verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom, remeselníkom, držiteľom produktov značky „Regionálny produkt“, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj z dvora, tiež subjektom ktoré poskytujú poradenstvo pre predaj z dvora.

Program realizovanej aktivity

 • základné informácie o predaji produktov a výrobkov z dvora
 • základné pravidlá predaja z dvora
 • delenie produktov na vhodné a nevhodné pre predaj z dvora
 • praktické a reálne návody pre predaj produktov z dvora
 • riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému podľa potrieb účastníkov
 • európska legislatíva a národná legislatíva
 • cenotvorba a účtovné povinnosti pri predaji z dvora

Lektorky Ing. Petra Pajasová a Jana Vozáryová poskytli účastníkom informácie o legislatíve, cenotvorbe a účtovných povinnostiach. Na konkrétnych prípadoch z praxe účastníkov demonštrovali správnosť postupov pri aplikovaní predaja z dvora v praxi. Príjemným a užitočným spestrením aktivity bola prezentácia farmy Braunvieh, kde Ing. Martin Hiadlovský účastníkom aktivity poskytol informácie o založení a činnosti farmy Hiadlovských. Účastníci tak získali cenné informácie a inšpiráciu napr. aj o tom ako robiť „Predaj z dvora“. Počas prezentácie mali možnosť vidieť život na farme, tiež ochutnať kvalitné produkty priamo od prvovýrobcu. Vzhľadom na diskusiu, ktorá prebiehala možno aktivitu považovať za veľmi úspešnú. Výstupy a pripomienky resp. návrhy od účastníkov budú zapracované do nasledujúcich ročných plánov RA NSRV SR pre BB kraj, ako pripravované aktivity pre budúce obdobia (napr. študijné cesty, informačné vzdelávacie aktivity, spolupráca, propagácia). Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Týmto sa chceme poďakovať rodine Hiadlovských za milé prijatie, tiež za ochotu podeliť sa o skúsenosti z praxe. Určite sa stanú inšpiráciou do ďalšej práce pre prítomných účastníkov aktivity.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

 “Informačná aktivita „Zákon o verejnom obstarávaní v praxi pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“

4. október 2016, Banská Bystrica, Kremnička č.53

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj realizovala dňa 04.10.2016 informačnú vzdelávaciu aktivitu na tému “Zákon o verejnom obstarávaní v praxi pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji”. Aktivita bola určená beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, miestnym akčným skupinám, verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí čerpajú resp. plánujú čerpať finančné prostriedky prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Cieľom aktivity bolo poskytnúť beneficientom PRV SR informácie o zákone o verejnom obstarávaní v praxi v kontexte na Program rozvoja vidieka pre programové obdobie 2014-2020.

Program realizovanej aktivity

 • Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v kontexte na Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.
 • Kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom zameraná na dodržiavanie základných princípov.
 • Povinnosti žiadateľa v oblasti verejného obstarávania pred podaním žiadosti o financovanie projektu
 • Zákazky z výnimiek – zadávanie zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní.
 • Register hospodárskych subjektov, register konečných užívateľov výhod, register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci programu realizovanej aktivity vystúpil Ing. Martin Čillik, lektor, konzultant, špecialista na verejné obstarávanie, spoluautor Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 pre oblasť verejného obstarávania, základného metodického dokumentu SR.

Účastníci aktivity tak získali cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri realizácii verejného obstarávania v praxi v kontexte na Program rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 -2020. Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020. Prítomní vyjadrili spokojnosť s obsahom a prezentáciou programu aktivity v dotazníkoch „Spätná väzba“ na realizovanú aktivitu, kde ocenili najmä praktické ukážky a návody na postupy pri uplatňovaní pravidiel zákona o verejnom obstarávaní v praxi.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

„Úvodné pracovné stretnutie – Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj“

6. september 2016, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka  SR a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja „Úvodné pracovné stretnutie – Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti“ s cieľom predstaviť samotnú regionálnu anténu, Národnú sieť rozvoja vidieka SR a koncepciu rozvoja vidieka Banskobystrického samosprávneho kraja.

Účastníkmi stretnutia boli beneficienti PRV 2014 – 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji a zástupcovia samospráv.

Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 56 účastníkov.

Program

 • „Predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Banskobystrický kraj“

Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre BB kraj

 • „Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR“

PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažér aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR

 • „Rozvoj vidieka a Banskobystrický samosprávny kraj “

Ing. Milan Uhrík PhD., riaditeľ úradu BBSK

 • „Návrh na zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj a predstavenie ich činností“

Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre BB kraj

 • Diskusia

Priebeh

Pracovné stretnutie začalo dopoludnia o 9:30 h., po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Poďakovala sa zástupcom BB regiónu (MAS Zlatá cesta, MAS Malohont a Alexandrovi  Králikovi) za podnetnú prezentáciu na Agrokomplexe 2016. Predstavila RA NSRV SR pre BB kraj, jej úlohy, ciele, poslanie a kompetencie, tiež webovú stránku a jej sekcie, prítomným ponúkla možnosť  propagácie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v regióne.

Účastníkov oboznámila s plánom aktivít na rok 2016, ktorý bol tvorený na základe zmapovaných potrieb beneficientov PRV 2014-2020 a návrh spolupráce s Úradom BBSK pri koncepcii regionálneho  značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenie regionálnej značky, ktorému predchádzalo niekoľko pracovných stretnutí.

Druhý príspevok predniesla PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažérka aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR, predstavila NSRV, Centrálnu jednotku NSRV SR, jej ciele, webové sídlo, propagačné aktivity, prítomných informovala o členstve v NSRV SR a jeho výhodách a napokon o pripravovaných aktivitách NSRV SR plánovaných do konca roka 2016.

Tretiu prezentáciu za Úrad BBSK predniesol Ing. Milan Uhrík PhD., riaditeľ úradu. Zosumarizoval aktuálny stav VSP v regióne, koncepciu finančnej podpory Úradu BBSK pre VSP, doterajšie dotácie a účel, na ktorý boli poskytnuté, rovnako vyjadril podporu pre udržanie a rozšírenie regionálnej značky a predstavil návrhy na ďalšie obdobie, vrátane vytvorenia „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji.

Následne Mgr. Emília Jányová Lopušníková a Ing. Milan Uhrík PhD. podpísali Memorandum medzi VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj a Úradom BBSK, v ktorom deklarovali ambíciu spolupráce za účelom podpory vidieka v Banskobystrickom kraji.

V zmysle pripravovaných aktivít Mgr. Emília Jányová Lopušníková predstavila prítomným návrh na zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj  a  ich činností. Tento návrh bol v záverečnej diskusii doplnený o odborníkov z vybraných oblastí. Okrem toho sa na záver diskutovalo aj na tému rozšírenia už existujúcich regionálnych značiek a vytvorenia novej regionálnej značky – Novohrad a Horehron,  tiež na tému aktuálnej situácie v hodnotiacom procese pri stratégiach CLLD, predpokladanom termíne vyhodnotenia stratégií, stave výziev z PRV 2014-2020 a pod.

Závery

 • Deklarovaný záujem o proces implementácie PRV SR 2014-2020 zo strany prítomných účastníkov
 • Iniciácia spolupráce medzi VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj, MAS/VSP, BBSK a ViP BB pri koncepcii a torbe regionálneho značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenie regionálnej značky
 • Návrh na vytvorenie spoločnej „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji
 • Spolupráca medzi VOKA – Regionálnou anténou NSRV SR pre BB kraj a Úradom BBSK v zmysle podpísaného Memoranda
 • Spolupráca a podpora pri prezentácii aktivít, služieb a produktov beneficientov PRV 2014-2020 na webovej stránke RA NSRV SR pre BB kraj
 • Doplnenie a zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Agrokomplex 2016

18.08.2016 – 21.08.2016, Nitra, Výstavisko AGROKOMPLEX, Pavilón M1

V dňoch 18.08.2016 – 21.08.2016 sa v Nitre uskutočnil 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. V spoločnej expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR sa v pavilóne M1 prezentovala nielen Národná sieť rozvoja vidieka SR, ale i jej partneri a regionálne antény.

Počas celej výstavy bolo v  stránku Národnej siete rozvoja vidieka SR poskytnuté návštevníkom poradenstvo pracovníkmi centrálnej jednotky NSRV SR a koordinátormi regionálnych antén.

V rámci kultúrneho programu sa na Agrokomplexe 2016 predstavili rôzne folklórne a hudobné skupiny z rôznych kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií.

Za Banskobystrický región sa prezentovali miestne akčné skupiny  MAS Zlatá cesta a MAS Malohont, majster Alexander Králik, výrobca fujár a píšťal, všetci prispeli k úspešnej prezentácii a podnetnej propagácii, za čo im patrí naša vďaka.

V priebehu výstavy sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“. Do tohto ročníka sa zapojilo 15 MAS/VSP so 73 súťažnými fotografiami, ktoré boli zaradené do šiestich kategórií: 1/ Naša príroda, 2/ Naši ľudia, 3/ Naše tradície, 4/ Naša budúcnosť, 5/ Naše „naj“, 6/ Život v našej MAS/VSP. Každá z kategórií ponúkla nevšedné, čarovné a pozoruhodné zábery a bolo z čoho vyberať. Za Banskobystrický región uspelo Verejno-súkromné partnerstvo Horehron, ktoré získalo v kategórii „Naša príroda“ krásne 2. miesto za fotografiu „Horehronské podolie“ od autorky Lucie Vačokovej.

V pavilóne K sa konalo vyhodnotenie 11. ročníka Národnej súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, peľ organizovanej Slovenským zväzom včelárov. Včelári z nášho regiónu nám opäť urobili radosť,  úspešne sa umiestňovali na víťazných pozíciách vo viacerých kategóriách, v jednej z nich – kategória „Kvetový med“- jednoznačne dominovali. Ocenenými pánmi tohto ročníka súťaže boli Vladimír Račák za 1. miesto, Jozef Kán za 2. miesto a František Ďurčík za 3. miesto.

43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016 bol výnimočnou príležitosťou pre predstavenie činnosti centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka a jej regionálnych antén, miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj