Naša práca v rámci prístupu LEADER v rokoch 2007 – 2013

Aj takto sme pomáhali

Jednou z hlavných činností OZ VOKA je „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“, spájať ich, naučiť  ich ako dosiahnuť svoje ciele. O to sa snažíme aj prostredníctvom prístupu LEADER.    Pri svojej  práci sa snažíme aktivity realizovať prostredníctvom príkladov dobrej praxe to znamená ukázať cieľovej skupine ako to robia inde napr. v iných členských krajinách EU. Rozsah pôsobnosti našej činnosti je na národnej a medzinárodnej úrovni ( v rámci členských krajín EU).

Počas našej práce sa nám potvrdilo, že na Slovensku máme šikovných a schopných ľudí a máme sa čím pochváliť pred zahraničnými MAS. Počas našich aktivít a študijných ciest sme mali možnosť  vidieť výsledky práce MAS a Verejno-súkromných partnerstiev (ďalej len VSP) na Slovensku aj v zahraničí, porovnávať a často sa inšpirovať k ďalšej práci. Aj preto plánujeme v nasledujúcom programovom období 2014 – 2020 pokračovať v tejto činnosti a intenzívnejšie spolupracovať s MAS, VSP, pomáhať im „budovať lepší život na vidieku“.  Naša snaha bude viesť k spropagovaniu práce, aktivít, MAS, VSP.  Ukázať „svetu“, že aj u nás to funguje. Budeme aj naďalej realizovať informačno – vzdelávacie aktivity, študijné cesty nie len pre MAS, VSP na Slovensku, ale ukážeme aj zahraničným MAS ako je to u nás napr. návštevou vo vašej MAS, VSP.

Naše výsledky v rámci prístupu LEADER v rokoch 2007 – 2013

Spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov- Integrovanej stratégie rozvoja územia:

Informačno-vzdelávacie aktivity v rámci projektov

Realizované študijné cesty

  • Agentúra pre rozvoj vidieka
  • MAS RADOŠINKA

Spolupráca

Slovensko

Krajiny EU

V programovom období 2014-2020 plánujeme

  • Rozšíriť pobočky VOKA v rámci SR (podľa záujmu  MAS, VSP)
  • Nadviazať spoluprácu s MAS v rámci krajín EU (napr. Taliansko)
  • Naďalej spolupracovať s MAS a VSP na Slovensku v oblasti vzdelávania  prostredníctvom Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom OSI 4  –poskytovať informačné vzdelávacie aktivity na témy: Cestovný ruch, Kariérne poradenstvo, Ekológia a environmentalistika, Komunikácia, Manažment – riadenie rizík, ekologické poľnohospodárstvo, podpora zakladajúcich malých farmárov formou vzdelávania – Zakladám si podnik spojený s možnosťou využiť mikropôžičku poskytovanú OZ VOKA v rámci mikropôžičkového programu  a ďalšie aktivity podľa požiadaviek MAS a VSP. Zabezpečenie kvality vzdelávania a našich služieb realizujeme v spolupráci  s tými „naj- lektormi a odborníkmi“ aj prostredníctvom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov
  • Naďalej realizovať študijné informačné cesty v tuzemsku aj v zahraničí pre MAS, VSP

Tešíme sa na spoluprácu s vami v ďalšom programovom období 2014 – 2020!


Miestne akčné skupiny typu LEADER a tvorba realizácií stratégií sociálno-ekonomického rozvoja vidieka

Cieľ vzdelávacej aktivity

•  podpora rozvoja kapacity miestnych akčných skupín typu LEADER (iniciatíva Európskeho spoločenstva), napríklad verejno-súkromné partnerstvá na úrovni vidieckych mikroregiónov pre zostavenie trvalo udržateľnej rozvojovej stratégie, jej realizačného, monitorovacieho a hodnotiaceho rámca
• rozvoj schopnosti pripraviť a realizovať projekty v rámci stratégie
• zvládnutie manažmentu finančného zabezpečenia navrhovaných projektov

Cieľová skupina

• manažéri rozvoja vidieka na miestnej úrovni, pôsobiaci ako výkonní pracovníci miestnych akčných skupín
• členovia miestnych akčných skupín z verejného, súkromného a občianskeho sektora

Manuál

ROVNOMENNÝ MANUÁL JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ SI V KANCELÁRII OZ VOKA ZA 10,00 EUR. Možné aj na dobierku.

Exkurzie

• v prípade záujmu (skupina minimálne 10 ľudí) je možné dohodnúť návštevu spojenú s odborným výkladom priamo v už fungujúcej MAS-ke (miestna akčná skupina) v niektorých z nasledovných krajín: Česká republika, Rakúsko, Holandsko. Vzhľadom na časovú náročnosť a finančné náklady, ktoré sú s touto aktivitou spojené, sa ku každej jednotlivej objednávke pristupuje individuálne.

Skúsenosti s organizovaním exkurzií

• 27 zástupcov obcí z rôznych častí Slovenska, reprezentujúci všetky tri sektory malo možnosť vycestovať do Holandska, kde im boli sprostredkované praktické skúsenosti s fungovaním miestnych akčných skupín v regiónoch: Drente, Hoogeland a Friesland. (október 2005)

Dokumenty na stiahnutie