VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, ako zastrešujúca organizácia Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj v programovom období 2014-2020, začala svoje aktivity rozvíjať od roku 1998. Hlavným poslaním VOKA je „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“. Toto poslanie sa snaží napĺňať realizačný tím pracovníkov VOKA prostredníctvom vzdelávacích, informačných a poradenských aktivít, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj vidieka, beneficientov PRV, podpora zamestnanosti a podnikania na vidieku, podpora integrovaného rozvoja vidieka, podpora komunitného rozvoja vidieka (informácie na: www.voka.sk).

Získanie štatútu Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj  preto považujeme za úspech a zhodnotenie našej doterajšej práce najmä v oblasti rozvoja vidieka, ale aj veľkú zodpovednosť pri plnení úloh a cieľov, ktoré nám z pozície Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj vyplývajú.

V novom programovom období 2014 – 2020 je naším cieľom posilňovať a rozširovať úlohy LEADER ( v porovnaní s predošlým programovým obdobím 2007-2013) najmä v riešení otázok zamestnanosti, vytvárania podmienok pre rozvoj vidieckeho hospodárstva, zvyšovania kvality života obyvateľstva, vidieckych oblastí, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt vidieka.

Prostredníctvom Regionálnej antény pre BB kraj budeme svojou činnosťou zabezpečovať kontinuitu činností NSRV SR z obdobia 2007 -2013. Chceme prispievať k implementácii jednotlivých operačných programom podporovaných z EŠIF, tiež prispievať k napĺňaniu 3 rastov stratégie Európa 2020 a rovnosti príležitostí.

Vzhľadom na uvedené rozširujúce úlohy bude regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka  SR pre BB kraj nadväzovať a zameriavať pozornosť v rámci svojej poradenskej činnosti  na nasledovné oblasti:

  • Poľnohospodárstvo
  • Lesné hospodárstvo
  • Vidiecke oblasti

Ciele Regionálnej antény NSRV BBSK

  • Zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka v BB kraji,
  • Zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka v BB kraji,
  • Informovať širšiu verejnosť o možnostiach financovania a politike rozvoja vidieka v BB kraji,
  • Podporovať inovácie v poľnohospodárstve, lesníctve, rozvoji vidieka v BB kraji,
  • Zoskupovať organizácie, ktoré sú zapojené do podpory rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva v BB kraji,
  • Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach v BB kraji.

Napĺňanie cieľov budeme realizovať v spolupráci s odborníkmi na dané oblasti, ktorí budú členmi pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj. Veríme, že spoločne sa nám aj naďalej bude dariť „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“.

Ak máte záujem dostávať aktuálne informácie o dianí na slovenskom vidieku, PRV 2014-2020, ako aj o aktivitách Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj môžete sa stať členom NSRV SR vyplnením prihlášky, ktorú nám odošlite na adresu: voka@voka.sk.

Dokumenty na stiahnutie: Prihláška za člena NSRV SR 2018

Realizačný tím Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj.