VOKA

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity je sieťou členských organizácií a jednotlivcov zaoberajúcich sa rozvojom vidieka. VOKA začala rozvíjať svoje aktivity v roku 1997 a oficiálne bola zaregistrovaná v auguste 1998.

Ciele združenia VOKA

Povzbudzovať a podporovať demokraciu, zásady rovnoprávnosti, slobodu vyjadrovania a toleranciu názorov, aktivizovať obyvateľov a ich účasť na procesoch plánovania a rozhodovania, rozvíjať dobrovoľníctvo v komunitných aktivitách a obhajovať záujmy občanov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Budovať trvalo udržateľný komunitný a ekonomický rozvoj predovšetkým aktivizáciou miestnych zdrojov a sprístupnením iných vhodných zdrojov. Komunitný a ekonomický rozvoj zahŕňa identifikáciu a podporu vedúcich osobností, organizačný rozvoj a ekonomické aktivity ako podpora malého a stredného podnikania na vidieku. Implementácia nových myšlienok a metód by mala vychádzať z potreby zachovania kultúrneho dedičstva.

Vybudovať silnú inštitucionalizovanú sieť jednotlivcov, organizácií a komunít, ktorá bude aktívne spolupracovať v oblasti vidieckych rozvojových aktivít, vytvoriť a udržiavať vzťahy s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami s podobnými cieľmi.

V novembri 2006 získala VOKA Certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001 pre oblasť: realizácia a implementácia integrovaného rozvoja vidieka.

Dokumenty na stiahnutie