Modulový vzdelávací program Podnikanie na vidieku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo akreditáciu v oblasti ďalšieho vzdelávania pod č. 1306/2013/131 akreditovaný vzdelávací program Podnikanie na vidieku.
Vzdelávací program je zložený z ôsmich modulov:

  1. Manažment vo vidieckom cestovnom ruchu 12,0 hod. Absolvent modulu ovláda podmienky podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. Ovláda informácie z oblasti právnej úpravy podnikania, odvodových povinností, daní, účtovníctva, finančnej analýzy a manažmentu. Orientuje sa v problematike poskytovania ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb z manažérskeho pohľadu. Pozná poslanie manažéra v podnikaní, základné manažérske funkcie a špecifiká podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu.
  2. Podnikanie v trvalo udržateľnom turizme 24,0 hod Absolvent modulu je pripravený na malé a stredné podnikanie v oblasti trvalo udržateľného vidieckeho turizmu. Ovláda zručnosti potrebné na orientáciu sa na trhu. Pozná potreby zákazníka a vie ako sa k nemu správať. Má prehľad o možnostiach podnikateľských foriem s orientáciou na zákazníka a klientelu.
  3. Základy marketingu v malých a stredných podnikoch 24,0 hod. Absolvent modulu pozná metódy a postupy princípov marketingu v prostredí malých a stredných podnikov. Vie vypracovať marketingový plán, zapracovať ho do praxe a vyhodnotiť plnenie cieľov marketingového plánu.
  4. Základy manažmentu v malých a stredných podnikoch 24,0 hod. Absolvent modulu ovláda podmienky podnikania v malých a stredných podnikoch. Pozná informácie o právnych formách a možnostiach podnikania. Ovláda základy manažmentu podniku. Pozná zákonitosti rozhodovania a rozhodovacieho procesu. Ovláda plánovacie, organizačné a kontrolné procesy v manažmente podniku. Pozná poslanie, kompetencie a funkcie manažéra.
  5. Špecifiká kariérneho poradenstva na vidieku 24,0 hod. Absolvent modulu má prehľad o poslaní kariérneho poradenstva. Vie sa orientovať v problematike a pozná základné teórie profesionálneho vývinu, systémy kariérneho poradenstva, kariérne poradenstvo v prostredí trhovej ekonomiky, legislatívu týkajúcu sa kariérneho poradenstva. Ovláda špecifické poradenské postupy a metódy podľa potrieb cieľových skupín. Vie používať poradenské informačno technologické systémy. Ovláda špecifiká vidieckeho prostredia a možnosti kariérneho poradenstva v špecifickom vidieckom prostredí.
  6. Vidiecky cestovný ruch 24,0 hod. Absolvent modulu sa vie orientovať v základných charakteristikách a východiskách cestovného ruchu. Pozná rôzne formy podnikania v cestovnom ruchu a ovláda legislatívne prostredie. Ovláda základné atribúty podnikateľského plánu a dokáže vypracovať finančnú analýzu podnikania. Ovláda etický kódex podnikania v cestovnom ruchu.
  7. Predaj z dvora 12,0 hod. Absolvent modulu pozná základné informácie o predaji produktov a výrobkov z dvora. Ovláda základné pravidlá predaja z dvora. Vie rozlíšiť medzi produktami vhodnými a nevhodnými pre predaj z dvora.Pozná slovenské a európske legislatívne prostredie v oblasti predaja z dvora. Pozná konkrétne návody pre predaj produktov z dvora.
  8. Marketing vo vidieckom cestovnom ruchu 24,0 hod. Absolvent modulu pozná metódy a postupy návrhu princípov marketingu, marketingového plánu, jeho implementácie a monitorovania. Pozná metódy a postupy základných marketingových spôsobov propagácie a vie ich aplikovať v oblasti cestovného ruchu.