Dožinky v Dolnej Ždani

27.08.2022, Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, C 3.2/4 

Dňa 27.08.2022 sa VOKA, ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, podieľala v spolupráci s OZ Ekotrend na organizácii podujatia s názvom „Dožinky v Dolnej Ždani“. Po privítaní a predstavení organizátorov nasledoval odborný program ku témam 1/ Prenájom pôdy od súkromných vlastníkov a SPF, 2/ Predaj z dvora a prídomový predaj v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Na podujatí sa prezentovali prvovýrobcovia a spracovatelia z regiónu Pohronia  Banskobystrického kraja – chovatelia a spracovatelia ovčieho a kravského mlieka, mäsa, medári, výrobcovia zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, vinári, medári, pestovatelia pôvodných druhov strukovín, bylín a pod. Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako veľmi priateľské. Roľníci, gazdovia a farmári, ktorí mnoho rokov fungujú v procese ekologického hospodárenia sa navzájom podporujú, odovzdávajú si získané skúsenosti a vedomosti. Naša veľká vďaka patrí pani Zuzane Homolovej z organizácie Ekotrend a jej kolegom za pozvanie a možnosť prezentovať sa, pánovi Štefanovi Prôčkovi s rodinou, ktorí podujatie pripravili s veľkou láskou, všetkým odborníkom, ktorí v rámci programu vystúpili a samozrejme  návštevníkom. Počas trvania podujatia „„Dožinky v Dolnej Ždani““ sa RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala, iniciovala členstvo v NSRV, nakoľko končí programové obdobie PRV SR 2014-2022, zástupcovia RA zhodnotili svoju činnosť. Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva, propagácia NSRV v regióne, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu, agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

 Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Ovocinárstvo na Slovensku – extenzívny verzus intenzívny sad

Dátum a miesto: 06.08.2022, Ovocný sad Ovocie z Lamíc, Obeckov – Lamice, Škriavnik,  C 1.1/9

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 06.08.2022 organizovala seminár „Ovocinárstvo na Slovensku – extenzívny verzus intenzívny sad““ zameraný na problematiku ovocinárstva, ekologického poľnohospodárstva v aktuálnych podmienkach PRV SR 2014-2022. Seminár sa uskutočnil priamo v certifikovanom Ovocnom sade Ovocie z Lamíc, teda bol spojený s ukážkou dobrej praxe. Aktivity sa zúčastnilo 37 účastníkov, 1 lektor a 2  zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj.

Program:

Otvorenie a predstavenie RA NSRV SR  

 Ekologické poľnohospodárstvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Ovocinárstvo na Slovensku – extenzívny verzus intenzívny sad – rozdiely, výhody, perspektívy

Prehliadka ovocných sadov  „Ovocie z Lamíc“ s odborným výkladom

Moderovaná diskusia, aktuálne výzvy na podopatrenie 6.1. a 6.3, výmena skúseností, sieťovanie a spolupráca

Touto cestou sa chceme poďakovať rodine Janštovej za pozvanie a vrelé prijatie, ochotu podeliť sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti a samozrejme lektorom za ich vysokú profesionalitu a erudovanosť.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z“

Dátum a miesto: 29.07.2022, Prírodná záhrada Bažina na Šiašove, Brezno, C 1.1/8

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 29.07.2022 organizovala seminár „Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z““ zameraný na problematiku ekologického poľnohospodárstva v aktuálnych podmienkach PRV SR 2014-2022. Seminár sa uskutočnil priamo v certifikovanej prírodnej záhrade Ing. Ľubomíra Žáka, teda bol spojený s ukážkou dobrej praxe. Aktivity sa zúčastnilo  24 účastníkov, 2 lektori a 2  zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj. 

Program:

Otvorenie a predstavenie RA NSRV SR  

Ekologické poľnohospodárstvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Permakultúrna záhrada od „A po Z“

Prehliadka certifikovanej permakultúrnej prírodnej záhrady s odborným výkladom

 Moderovaná diskusia, aktuálne výzvy na podopatrenie 6.1. a 6.3, výmena skúseností, sieťovanie a spolupráca

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Zuzane Homolovej z organizácie EKOtrend za ich vysokú profesionalitu a erudovanosť, a samozrejme Ing. Ľubomírovi  Žákovi s rodinou za pozvanie, ústretovosť a ochotu podeliť sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Chuť domáceho chleba

23.07.2022, Hrušov, C 3.2/3 

Dňa 23.07.2022 sa VOKA, ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, podieľala v spolupráci s OZ Cesta Hrušovských obyčají na organizácii podujatia s názvom  „Chuť domáceho chleba“. Išlo o druhý ročník v súťaži pečenia domáceho chleba a hrušovských lepníkov v pôvodných kamenných peciach typických pre región Hontu, sprevádzaný bohatým kultúrnym programom a jarmokom regionálnych produktov, tvorivými dielničkami pre deti i dospelých atď. Po privítaní a predstavení organizátorov, hosťov a súťažiacich tímov nasledovali príhovory i odborné vstupy súvisiace s regionálnymi špecifikami pečenia chleba,  lepníkov a iných dobrôt na Hrušove. Obec Hrušov sa v ťažkých  geografických a hospodárskych podmienkach snaží chrániť svoju identitu, budovať infraštruktúru, zlepšovať kvalitu života a budovať turizmus zachovávaním tradičných remesiel a kultúrnych aktivít, festival „Hontianska paráda“ je jedným z najvyhľadávanejších festivalov v rámci Slovenska a „Chuť domáceho chleba“ má do budúcnosti obdobnú ambíciu. Takéto podujatia sú dôležitým nástrojom rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Na podujatí sa na remeselnom jarmoku, v rámci sprievodného programu,  prezentovali prvovýrobcovia a spracovatelia z regiónu Hontu – chovatelia a spracovatelia ovčieho a kravského mlieka, medári, výrobcovia zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, vinári, medári, pestovatelia a spracovatelia bylín,  výrobcovia prírodnej kozmetiky, umeleckí remeselníci a pod. Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako veľmi priateľské. Naša veľká vďaka patrí Jánovi Fašangovi z OZ Cesta Hrušovských obyčají a jeho kolegom za pozvanie a možnosť prezentovať sa, zato, že celé podujatie pripravili s veľkou láskou, všetkým našim remeselníkom, prvovýrobcom, folkloristom a  odborníkom, ktorí v rámci programu vystúpili a samozrejme  návštevníkom a priaznivcom. Počas trvania podujatia „„Chuť domáceho chleba““ sa RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala a iniciovala členstvo v NSRV. Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva, potravinárstva, regionálnej značky, propagácia NSRV v regióne, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu, agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

 Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe

01.07.2022, Dvoriská 688/15, Brezno, C 1.1/7

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 01.07.2022 organizovala seminár „Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe“ zameraný na problematiku ekologického poľnohospodárstva v aktuálnych podmienkach PRV SR 2014-2022. Seminár sa uskutočnil priamo na certifikovanom prírodnom gazdovstve rodiny Cabanovcov, teda bol spojený s ukážkou dobrej praxe. Aktivity sa zúčastnilo  33 účastníkov, 2 lektori.

Program:      Otvorenie a predstavenie RA NSRV SR  

             Ekologické poľnohospodárstvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

             Modernizácia farmy v ekologickom chove, moderné elektrické ohradníky

             Prehliadka farmy, technika oplôtkového hospodárstva                

Moderovaná diskusia, aktuálne výzvy na podopatrenie 6.1. a 6.3, výmena skúseností, sieťovanie a spolupráca.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým lektorom z organizácie EKOtrend za ich vysokú profesionalitu a erudovanosť, a samozrejme rodine Cabanovcov za pozvanie, ústretovosť a ochotu podeliť sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti. Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Študijná cesta  – Prezentovanie príkladov dobrej praxe v kraji Vysočina“, C 2.2/1

25.05.-27.05.2022, kraj Vysočina

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj zorganizovala v dňoch 25.05.-27.05.2022 odbornú študijnú cestu v kraji Vysočina zameranú na inovácie, partnerstvá a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja. Študijnej cesty sa dňa 25.05.2022 zúčastnilo 22 účastníkov – prvovýrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb vo vidieckom cestovnom ruchu, držiteľov „regionálnej značky“, zástupcovia MAS a dve  zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj, dňa 26.05.2022 zúčastnilo 23 účastníkov – prvovýrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb vo vidieckom cestovnom ruchu, držiteľov „regionálnej značky“, zástupcovia MAS a dve  zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj, dňa 27.05.2022 zúčastnilo 18 účastníkov – prvovýrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb vo vidieckom cestovnom ruchu, držiteľov „regionálnej značky“, zástupcovia MAS a dve  zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj. Odborný program študijnej cesty začal  návštevou športovo-rekreačného areálu Vysočina,  privítali nás zástupcovia arény a Ing. Petr Holý  z  odboru regionálneho rozvoja z Krajského úradu kraja Vysočina. Previedli nás areálom, predstavili svoje zrealizované aktivity, ich význam pre rozvoj regiónu, prezentovali projekty mesta a zásadný prínos pre  agroturistiku v kraji Vysočina. Následne sme navštívili Dom prírody v obci Krátká – projekt financovaný  Európskym fondom pre regionálny  rozvoj, zrealizovaný ako súčasť stratégie MAS Českomoravské pomezí, súčasťou programu bola krátka prednáška na tému spolupráce na vidieku a fungovania partnerstva na princípoch Leader. Druhý deň študijnej cesty sme začali návštevou MAS Českomoravské pomezí, ktorá funguje na princípoch LEADER od roku  2007, vznikla spojením územia Mikroregionu Polensko s územím Sdružení Vrchovina a rozšírením územia pôsobnosti MAS na katastrálnom území 35 obcí s viac než 20 tisícmi obyvateľmi. Zrealizovala desiatky projektov, ktoré nám boli v stručnosti prezentované a následne sme pokračovali návštevou niektorých z nich.  V obci Polná sme navštívili Mliekareň  Polná, v ktorej bol z ďalšej spolupracujúcej MAS Lípa podporený projekt Technológie strojového umývania foriem a založený sociálny podnik. Popoludní sme navštívili obec Lípa,  v ktorej bol z prostriedkov PRV podporený projekt „Inovace na mléčné farmě Lípa“ na Zemědělské akciové společnosti Lípa. Následne sme navštívili Vidiecku školu Lípa, na ktorej bolo zrealizovaných viacero projektov z prostriedkov PRV MAS Lípa, napríklad rekonštrukcia a rozšírenie detského športového ihriska, vybavenie špeciálnych technický učební v škole, revitalizácia zelene v okolí školy a pod. Z podporou MAS Lípa bol tiež založený obchod s regionálnymi produktmi, ktorý sme navštívili a pripravili nám v ňom ochutnávku.  V podvečerných hodinách sme sa presunuli do Žďáru nad Sázavou. Navštívili sme Zámek Žďár nad Sázavou, v ktorom bolo tiež zrealizovaných viacero projektov z prostriedkov PRV – Interaktívne múzeum novej generácie, Ubytovanie Kinský,  Oplocovanie výsadieb melioračných a spevňujúcich drevín, Lesné hospodárenie, Lesná pedagogika, Poľnohospodárstvo – edukačný program pre deti, žiakov a študentov. Atraktívne služby a okolie tak  ponúka mnohé možnosti agroturistických zážitkov. Po večeri a ochutnávke regionálnych produktov sme sa presunuli na hotel. Posledný deň študijnej cesty sme navštívili Obec Heřmanov, ktorá získala titul Vesnice roku 2017. Malebná obec, v ktorej žije 220 stálych obyvateľov je vďaka svojmu vedeniu a spolupráci obyvateľov  „plná života“ a infraštruktúrne  prekvapujúco vybavená – kultúrny dom, knižnica, pošta, obchod s potravinami a so zmiešaným tovarom, hasičská zbrojnica, detské ihrisko…  V spolupráci s Krajským  úradom kraja Vysočina bola zriadená Komunitná škola HEŘMÁNEK, v ktorej je zabezpečená starostlivosť o voľnočasové aktivity detí i záujmovú činnosť dospelých, nie len miestnych, ale i občanov zo susediacich obcí. S podporou MAS sa pravidelne organizujú animačné aktivity – Deň detí a Rozlúčenie s prázdninami, v rokoch 2014 a 2015 bol vybudovaný náučný chodník Heřmanov a obsahuje celkom 16 zastavení. Rozhovory, v ktorých doznievali poznatky i pocity, inšpiratívne myšlienky, podnety na spoluprácu a sieťovanie pokračovali aj celou cestou späť na Slovensko. Touto cestou sa chceme poďakovať spoluorganizátorom študijnej cesty, všetkým výnimočným ľuďom, ktorých sme v rámci nej navštívili a predovšetkým účastníkom za bezproblémový priebeh, spoluprácu a pozitívnu spätnú väzbu. 

 Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Seminár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1“

19.05.2022, Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen, C 1.1/6

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 19.05.2022 organizovala seminár „Seminár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1“ zameraný na základné informácie ku Výzve 54/PRV/2022 na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Aktivity sa zúčastnilo  19 účastníkov, lektorka a 3 zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj. Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2022,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2022. Následne lektorka Mgr. Janetta Hudecová odprezentovala  Výzvu č.54/PRV/2022 na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.  Zamerala sa na podmienky poskytnutia príspevku uvedené v dokumente výzvy PRV SR 2014-2022, postupne analyzovala obsah výzvy, upozornila na dôležité body, oprávnenosť žiadateľa a dokladovanie oprávnenosti, oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, neoprávnené výdavky, oprávnené činnosti, oblasti zamerania projektov, bodovacie a hodnotiace kritéria, spôsob podania žiadosti, časový horizont hodnotenia žiadostí o NFP a realizácie projektu a pod.  Vzhľadom na skúsenosti a dlhoročnú prax lektorky boli účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila diskusia počas jednotlivých teoretických častí prednášky a samozrejme na záver stretnutia. Touto cestou chceme lektorke vyjadriť vďaku  za erudovanosť,  profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností.  

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS), 16.-17.mája 2022, C.1 1/5

Svätojánsky kaštieľ  v Liptovskom Jáne

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj, v dňoch 16. a 17. mája 2022 organizovali informačno-vzdelávaciu aktivitu „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“. Aktivita bola určená zástupcom miestnych akčných skupín a beneficientom PRV  SR 2014 – 2022 pôsobiacich na území Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Za Banskobystrický kraj sa jej zúčastnilo 33 zástupcov MAS a 3 koordinátorky antény. Aktivitu prvý deň dňa 16.5.2022 otvoril Ing. Miroslav Jánošík, regionálny koordinátor národnej siete pre rozvoj vidieka SR pre Žilinský kraj, na území ktorého sa aktivita realizovala. Po privítaní účastníkov predstavil lektorov, ktorí v daný deň zabezpečovali program podujatia. Mgr. Ingrid Kociánová a Ing. Viliam Bružeňák – zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v prvej časti prezentovali účastníkom aktualizáciu príručky pre prijímateľa LEADER. V rámci prezentácie identifikovali základné rozdiely oproti pôvodnej príručke a taktiež lehoty a termíny jednotlivých úkonov v súvislosti s ukončením finančného obdobia.  Počas prezentácie mali účastníci možnosť klásť lektorom otázky, na ktoré dostali hneď odpovede, dostali základné informácie k výberovým a hodnotiacim kritériám, k aktualizácii stratégie CLLD, termínu vyhlásenia výzvy PPA na Chod MAS a dodatočnej alokácie. Plánovanú výzvu na dodatočnú alokáciu a možnosti financovania opatrení predstavila Ing. Eva Baková z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V priebehu dňa prebiehala aj diskusia zameraná na hodnotenie Národných  sietí rozvoja vidieka vybraných krajín EÚ – ich činností, prínosu, návrhov na zlepšenie fungovania do budúcnosti a ďalších hodnotiacich otázok. Druhý deň 17. mája 2022 sa pracovného stretnutia zúčastnila Mgr. Monika Csonková, PhD. z Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ing, Jozef Kertis z Centrálneho koordinačného orgánu. Táto časť aktivity bola zameraná na informovanie o systéme ITMS2014+. Lektorsky bola táto časť zabezpečená lektorom Ing. Jozefom Kertisom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcie Centrálny koordinačný orgán, za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Lektor prezentoval účastníkom spôsob vyhlasovania výziev MAS prostredníctvom systému ITMS2014+. Praktické ukážky zahŕňali aj vytvorenie indikatívneho harmonogramu výziev, ktorý je často chybný a MAS ho musia opravovať, vyplnenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vybraného opatrenia PRV SR 2014 – 2020, spôsob zobrazenia prijatých ŽoNFP, proces spracovania ŽoNFP v systéme ITMS2024+, pridelenie odborných hodnotiteľov k prijatým ŽoNFP, proces hodnotenia ŽoNFP, evidovania členov výberovej komisie, návrh na schválenie/neschválenie ŽoNFP, vypracovanie záverečnej správy výzvy a Žiadosti o platbu pre vybrané podopatrenie systémom refundácie spolu s monitorovacou správou projektu. Na záver aktivity sa uskutočnila diskusia medzi účastníkmi a zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k činnosti MAS na Slovensku, zámermi MAS v projektoch spolupráce a podmienok výzvy pre MAS.

Kolektív VOKA, regionálna anténa NSRV pre Banskobystrický kraj

 

„Seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3“

12.05.2022, Penzión Kúria, Banská Bystrica, C 1.1/4

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 12.05.2022 organizovala seminár „Seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3“ zameraný na základné informácie ku Výzve 53/PRV/2022 na podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Aktivity sa zúčastnilo  19 účastníkov, lektorka a 3 zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj. Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2022,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2022.  Následne lektorka Mgr. Janetta Hudecová odprezentovala  Výzvu č.53/PRV/2022 na podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Zamerala sa na podmienky poskytnutia príspevku uvedené v dokumente výzvy PRV SR 2014-2022, postupne analyzovala obsah výzvy, upozornila na dôležité body, oprávnenosť žiadateľa a dokladovanie oprávnenosti, oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, neoprávnené výdavky, oprávnené činnosti, oblasti zamerania projektov, bodovacie a hodnotiace kritéria, spôsob podania žiadosti, časový horizont hodnotenia žiadostí o NFP a realizácie projektu a pod.  Vzhľadom na skúsenosti a dlhoročnú prax lektorky boli účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila diskusia počas jednotlivých teoretických častí prednášky a samozrejme na záver stretnutia. Touto cestou chceme lektorke vyjadriť vďaku  za erudovanosť,  profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností.  

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny MAS BB kraja

C 2.1/2 mája 2022, Hotel Siglisberg, 969 81 Štiavnické Bane

 Stretnutia Tematickej pracovnej skupiny pre MAS BB kraja (ďalej TPS) na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja sa zúčastnilo 26 účastníkov (zastúpených 12 MAS BB kraja)  a 2 zástupcovia RA NSRV SR pre BB kraj. 

Programom stretnutia bola diskusia k témam: Aktuálny stav implementácie stratégií CLLD v MAS BB kraja, problémy a  podnety MAS k implementácii, príprava podnetov ku aktualizácii príručky pre prijímateľa LEADER, ktoré budú tlmočené na informačno-vzdelávacej aktivite „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“ a výmena skúseností.  Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre BB kraj

 

 

Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 – 2022

17.03.2022, Hotel Dixon,  Švermova 32, Banská Bystrica, C 1.1/3

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 17.03.2022 organizovala seminár „Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 – 2022“ zameraný na základné informácie o Výzve č. 52/PRV/2021 pre  podopatrenie 4.1 PRV SR 2014-2022.   Aktivity sa zúčastnilo  38 účastníkov, lektorka a 2 zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj. Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2022,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2022. Následne lektorka Ing. Dana Jenčová, MBA odprezentovala  Výzvu č.52/PRV/2021 pre podopatrenie 4.1 PRV SR 2014-2020. Zamerala sa na podmienky poskytnutia príspevku uvedené v dokumente výzvy PRV SR 2014-2022. Postupne analyzovala obsah výzvy,   upozornila na dôležité body, oprávnenosť žiadateľa a dokladovanie oprávnenosti, oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, neoprávnené výdavky, oprávnené činnosti, oblasti zamerania projektov, bodovacie  a hodnotiace kritéria projektu a tiež spôsob podania žiadosti.  Priebežne   odpovedala na otázky účastníkov seminára. Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Dane Jenčovej za profesionalitu  a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností. 

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov  z PRV SR 2014 – 2022“

08.marca 2022, on-line, C 1.1/2

 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala on-line školenie s názvom: „Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“. Seminár sa konal 8. marca 2022  on-line formou. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2022, predovšetkým zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, MAS Banskobystrického kraja, spolu v počte 17, 3 zástupcovia organizátora a 1 lektorka. Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2022,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2022. Následne lektorka Jana Vozáryová, dlhoročná odborná konzultantka a ekonómka mnohých neziskových organizácií a občianskych združení,  prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára. Vzhľadom na skúsenosti a dlhoročnú prax lektorky boli účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila diskusia počas jednotlivých teoretických častí prednášky a samozrejme na záver stretnutia. Touto cestou chceme lektorke vyjadriť vďaku  za profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností.  

Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Klub mladých farmárov“

 C 2 4/1, 4. marca 2022, Hotel Smrečina, Párnica – Malá Lúčivná

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický a Žilinský kraj a Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF  spoločne zorganizovali informačno-vzdelávacie stretnutie „Klub mladých farmárov“, ktorý sa uskutočnil 4. marca 2022. Účastníkmi aktivity boli predovšetkým mladí farmári. Cieľom aktivity bolo poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti poľnohospodárstva, aktuálnych a nových výziev PPA z PRV SR 2014-2022, budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Aktuálne možnosti predaja z dvora. Úvodné slovo patrilo predsedovi ASYF Milanovi  Jurkymu, ktorý privítal všetkých účastníkov a hostí a v krátkosti oboznámil s históriou a cieľmi Združenia mladých farmárov Slovenska – ASYF a poukázal na dôležitosť stretnutí a výmenu skúseností. V krátkosti  informoval o programe stretnutia. V druhom bode patrilo slovo  koordinátorovi RA NSRV SR  Ing. Miroslavovi Jánošíkovi pre Žilinský kraj, kde predstavil Národnú sieť rozvoja vidieka, jej ciele, prácu, organizáciu a plán činnosti na rok 2022.  Mgr. Emília Jányová Lopušníková – koordinátorka Regionálnej antény  NSRV SR pre Banskobystrický kraj zdôraznila aj možnosť základného informačného poradenstva pre poľnohospodárov a realizácie informačných a vzdelávacích aktivít pre poľnohospodárov. V ďalšom bode vystúpil  Ing. Matej Kučera  z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia Lesného hospodárstva a spracovania dreva a prezentoval stav  v oblasti  prístupu ministerstva  ku škodám spôsobeným divou zverou na poľnohospodárskych plodinách.

Mgr. Ján Marosz – generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu sa pripojil k aktivite online  a prezentoval aktuálny stav  možností získania poľnohospodárskej pôdy do majetku alebo dlhodobého užívania mladého alebo malého poľnohospodára. Riaditeľ sekcie priamych podpôr  Pôdohospodárskej platobnej agentúry,  JUDr. Peter Hirjak informoval o kampani  pre žiadosti na priame podpory na rok 2022.  Mgr. Klaudia Krenčeyová so sekcie projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry  informovala o aktuálnych výzvach pre poľnohospodárov. Následne bola živá diskusia  medzi poľnohospodármi a MVDr. Jaroslavom Karahutom  hlavne o tzv. farmárskych bitúnkoch. Na záver vystúpili so svojou prezentáciou  Ing. Jozef Hronek a Aleš Bohuslav so spoločnosti Agropartner Soběslav z ČR, ktorí sa venovali využívaniu digitálnych technológii v chove zvierat. Touto cestou sa chceme poďakovať zástupcom Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF  za pomoc, súčinnosť  a spoluprácu,  prednášajúcim zástupcom štátnych inštitúcií ako aj súkromných spoločností za ochotu prísť medzi nás, profesionalitu a sprostredkovanie užitočných a aktuálnych informácií, prítomným mladým farmárom za optimizmus, vytrvalosť a zdieľané inšpiratívne myšlienky. 

Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj a Mgr. Michala Knišková, koordinátor RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 – 2022“

27.01.2022, Hotel Dixon,  Švermova 32, Banská Bystrica, Kód aktivity: C 1.1/1

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 27.01.2022 organizovala seminár „Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 – 2022“ zameraný na základné informácie o Výzve č. 51/PRV/2021 pre  podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020.   Aktivity sa zúčastnilo  23 účastníkov, lektorka a 2  zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj. Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2022,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2022. Následne lektorka odprezentovala  Výzvu č.51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020. Zamerala sa na podmienky poskytnutia príspevku uvedené v dokumente výzvy PRV SR 2014-2020. Postupne analyzovala aktuálny obsah výzvy,   upozornila na dôležité body, oprávnenosť žiadateľa a dokladovanie oprávnenosti, bodovacie  a hodnotiace kritéria projektu a tiež spôsob podania žiadosti cez portál www.slovensko.sk.  Priebežne   odpovedala na otázky účastníkov seminára. Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Dane Jenčovej za profesionalitu  a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností. 

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Zlepšenie životaschopnosti lesa“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj zorganizovala dňa 27. októbra 2021 v spolupráci s  Lesmi Slovenskej republiky,  Odštepný závod Slovenská Ľupča odbornú exkurziu v miestnej pôsobnosti OZ – katastri obce Baláže zameranú na poskytnutie informácií a výmenu skúseností s implementáciou opatrenia 8 PRV SR 2014 – 2022.

Odbornej exkurzie  sa zúčastnilo 15 účastníkov, beneficientov z BB kraja a 3 zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj.

Program študijnej cesty začal otvorením a privítaním priamo v lese, v katastri obce Baláže, po  predstavení RA NSRV SR pre BB kraj a opatrenia č. 8 PRV SR 2014 – 2022 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov nás zástupcovia  Lesov  SR informovali o zrealizovaných projektoch z daného opatrenia a projektoch plánovaných v budúcnosti. Po obednej prestávke sme v súlade s prioritami podopatrenia 8.5  – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov PRV SR 2014 – 2022 pristúpili ku výsadbe stromčekov – smrekov, jedlí, bukov a javorov. Vďaka odbornému dohľadu a pomoci sa nám podarilo vysadiť takmer 700 sadeníc stromčekov. 

Touto cestou sa chceme poďakovať  zástupcom Lesov Slovenskej republiky, Odštepného závodu Slovenská Ľupča za priateľskú atmosféru, profesionalitu a ústretovosť,  všetkým účastníkom za bezproblémový priebeh, spoluprácu, ochotu pomôcť, a najmä pozitívnu náladu a spätnú väzbu.

Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

            

 

„Regionálny deň Partnerstva“

30.09.2021, Salaš Zbojská, kód aktivity: C 2.4/2 

Dňa 30.09.2021 sa VOKA, ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, podieľala na organizácii podujatia „Regionálny deň Partnerstva“.

Po privítaní a predstavení organizátorov nasledovala prezentácia k 20. výročiu založenia Partnerstva, odovzdávanie ocenení zakladajúcim členom, ktorí sú aktívni do dnešných dní, boli predstavené i vízie Partnerstva do budúcnosti. V rámci programu bola zabezpečená aj prehliadka Salašu Zbojská – ubytovacích priestorov, animačných aktivít v tomto zariadení, syrárne, v ktorej si mohli návštevníci vyskúšať ručné ťahanie syrových nití aj prípravy iných originálnych výrobkov.

RA NSRV SR v rámci sprievodného programu zabezpečila prezentáciu a ochutnávku produktov „regionálnych značiek“ Banskobystrického kraja.  Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako veľmi priateľské. Naša veľká vďaka patrí priateľom z MAS Muránska planina – Čierny Hron za pozvanie a možnosť prezentovať sa, rodine Vlčkovej, ktorá prevádzkuje Salaš Zbojská, všetkým odborníkom, ktorí v rámci programu vystúpili.

Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Exkurzia po mikroregióne Terchovskej doliny“

14. septembra 2021, mikroregión Terchovskej doliny, C 2.1/7

 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj zorganizovala dňa 14. septembra 2021 odbornú študijnú cestu mikroregióne Terchovskej doliny zameranú na ukážky dobrej praxe a výmenu skúseností pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja.

 Študijnej cesty sa zúčastnilo 18 účastníkov – poskytovateľov služieb vo vidieckom cestovnom ruchu,  prvovýrobcov, remeselníkov,  zástupcov miestnych akčných skupín a 2 zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj.

Program študijnej cesty začal prehliadkou rekonštrukcie miestnej komunikácie v centre  obci Brieštie zrealizovanej z podopatrenia 7.2 PRV SR 2014 – 2020. Pokračovali sme ukážkou zážitkovej agroturistiky  plavbou plťami dole Váhom v katastri obce Strečno a následnou krátkou prehliadkou obce, ktorá nás zaviedla až do Kúdeľnej izby Otílie Kadášiovej. Pani Kadášiová nám predstavila svoje remeslo,  priestor, v ktorom predvádza i vyučuje tkanie na tradičných krosnách, rôzne druhy surovín na výrobu textílií, možnosti a techniky ich spracovania. Po obede v Chateau  Gbeľany sme sa vybrali do obce Terchová a po prehliadke  rekonštrukcie obecného úradu nasledovala prechádzka  na vyhliadkovú vežu v tejto obci.   Cesta na rozhľadňu má 10 informačných tabúľ, ktoré informujú o samotnom lese, lokálnej faune  a flóre.  Rozhľadňa má výšku 30 metrov a možno z nej pozorovať okolie, až po Tiesňavy, majestátny a Malý  a Veľký Rozsutec. Ďalším miestom, ktoré sme navštívili bola Koliba v Zázrivej.  Počas  ochutnávky miestnych regionálnych produktov sa v priateľskej atmosfére  diskutovalo, vymieňali skúsenosti z praxe. Našou poslednou zastávkou bolo Pastierske centrum v Zázrivej, kde sme absolvovali prehliadku  spojenú s ukážkami zvonkárstva, výroby  tradičných syrových výrobkov a ochutnávkou. Rodina Otrubovcov Pastierske centrum v Zázrivej  založila a prevádzkuje,  do dnešného platí, že žiaden mechanický stroj nedokáže nahradiť šikovné ruky. V rodine Otrubovcov  korbáčiky pripravujú tradične výlučne ručným spôsobom – parením hrudkového syra v horúcej vode a vyťahovaním do tvaru nití (tradične sa nazývajú „vojky“) a následným spletaním do tvaru korbáčika. Práve ručné spracovanie pareného cesta – hnetenie a preťahovanie dodáva korbáčikom ojedinelú špecifickú vláknitú štruktúru a my sme si to mohli vlastnými rukami vyskúšať. Stanislav Otruba s rodinou v jednej z dreveničiek vybudoval dielňu s potrebným zariadením i ohniskom na výrobu pôvodných plechových zvoncov a pokračuje tak v tradícii miestnych majstrov.  Pri zvoncoch zachováva ich tradičné charakteristické tvary i mená – kravské kužeľovité zvonce nazývané klepáre, ovčie valcovité podlhovastého tvaru zas šuliare (a z nich hrklíky určené pre malé jahňatá, kantáriky pre väčšie jahňatá a kozubíky pre jarky a barany). Popri samotných zvoncoch vyrába aj zvonkohry v rôznych ladeniach. Exkurzia pokračovala návštevou obcí, v ktorých sme si prezreli rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavbu športovo-oddychového areálu zrealizovaných z podopatrenia 7.2 PRV SR 2014 – 2020 a 7.4 PRV SR 2014 – 2020.

Počas celej exkurzie sa v priateľskej atmosfére  diskutovalo, vymieňali skúsenosti a nachádzali mnohé spoločné paralely z praxe.  Rozhovory, v ktorých doznievali poznatky i pocity, inšpiratívne myšlienky, podnety na spoluprácu a sieťovanie pokračovali aj celou cestou späť do Banskej Bystrice.

Touto cestou sa chceme poďakovať  všetkým výnimočným ľuďom, ktorých sme v rámci študijnej cesty navštívili, priateľom z MAS Terchovská dolina za inšpiratívne nápady a všestrannú pomoc a všetkým účastníkom za bezproblémový priebeh, spoluprácu a najmä pozitívnu náladu a spätnú väzbu.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny MAS BB kraja

 C 2.1/6, 8. septembra 2021, Detva, M. R. Štefánika 3175

 Stretnutia Tematickej pracovnej skupiny pre MAS BB kraja (ďalej TPS) na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja sa zúčastnilo 16 účastníkov (zastúpených 11 MAS BB kraja), a 2 zástupcovia RA NSRV SR pre BB kraj.   

 Programom stretnutia bola diskusia k témam:

Aktuálny stav implementácie stratégií CLLD v MAS BB kraja, problémy a  podnety MAS k implementácii, návrh zástupcu BB kraja do predsedníctva NS MAS, odovzdanie ocenenia za najlepšiu Fotografiu MAS, uzatváranie zmlúv a postupy kontroly VO,  výmena skúseností.

 K bodom programu:

Prítomní zástupcovia TPS pre MAS BB kraja tlmočili nasledovné:

– opakovaná požiadavka smerom ku RO na jasné stanovisko k záväzku počtu pracovných miest a presunom medzi verejným a súkromným sektorom,
–  aktualizácia Usmernenia PPA č. 8,
–  dlhodobé diskusie vo vzťahu ku Jednotnej príručke k VO, doposiaľ bez výsledkov
–  nejednotný prístup ku kontrole Protokolov o výbere ŽoPr
–  problémy s kontrolami VO na jednotlivých MAS, nejednotné požiadavky pri kontrolách…

Do Predsedníctva NS MAS bol prítomnými zvolený Ing. Michal Vráb, manažér MAS Banskobystrický  geomontánny park.

PhDr. Igor Pašmík, manažér MAS Muránska Planina – Čierny Hron prevzal ocenenie Absolútneho víťaza súťaže za najlepšiu Fotografiu MAS v kategórii „Naša budúcnosť“ a ďalšie ceny v kategóriách „Naša príroda“ a „Naši ľudia“. Ďalšie ocenenia v rámci Banskobystrického kraja získala MAS Malohont, a to v kategórii „Naši ľudia“, „Naše tradície“ a „Naše naj“.

Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre BB kraj

 

Dožinky v Dolnej Ždani“

28.08.2021, Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, kód aktivity: C 3.2/3 

Dňa 28.08.2021 sa VOKA, ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, podieľala na organizácii podujatia s názvom  „Dožinky v Dolnej Ždani“.

Po privítaní a predstavení organizátorov nasledoval odborný program ku témam 1/ Predaj z dvora v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 2/ Poľovnícky zákon, 3/ Pôda – užívacie vzťahy a prevod pôdy a napokon 4/ Strukoviny od A po Z.

Na podujatí sa prezentovali prvovýrobcovia a spracovatelia z regiónu Pohronia  Banskobystrického kraja – chovatelia a spracovatelia ovčieho a kravského mlieka, mäsa, medári, výrobcovia zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, vinári, medári, pestovatelia pôvodných druhov strukovín, bylín, výrobcovia prírodnej kozmetiky a pod.

Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako veľmi priateľské. Roľníci, gazdovia a farmári, ktorí mnoho rokov existujú v procese ekologického hospodárenia sa navzájom podporujú, odovzdávajú si získané skúsenosti a vedomosti. Naša veľká vďaka patrí Zuzane Homolovej z organizácie Ekotrend za pozvanie a možnosť prezentovať sa, pánovi Štefanovi Prôčkovi s rodinou, na ktorého gazdovstve bolo podujatie zorganizované s veľkou láskou, všetkým odborníkom, ktorí v rámci programu vystúpili a samozrejme  návštevníkom.

Počas trvania podujatia „„Dožinky v Dolnej Ždani““ sa RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala, predstavila svoju činnosť a plánované aktivity. Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva, propagácia NSRV v regióne, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu, agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„VIDIECKY DEŇ V ČERÍNE“

Tvrdz Martinhold (Čerín 31) , okr. Banská Bystrica, 07.08.2021, kód aktivity: C 3.1/1 

Dňa 07.08.2021 sa VOKA, ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, podieľala na organizácii podujatia s názvom „Vidiecky deň v Čeríne“.

Na podujatí sa prezentovali prvovýrobcovia z regiónu Severného Podpoľania a držitelia regionálnej značky v rámci Banskobystrického kraja – medári, bylinkári, výrobcovia prírodnej kozmetiky, zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, spracovatelia ovčieho a kravského mlieka.

Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako priateľské a rodinné. Víziou do budúcnosti je pravidelné opakovanie v určitých intervaloch za účelom budovania krátkych odbytových reťazcov, budovania povedomia u zákazníkov/spotrebiteľov, predaja poctivých lokálnych výrobkov priamo z dvora, spolupráce a sieťovania. 

V rámci sprievodného programu bolo zabezpečené premietanie dokumentárnych filmov o Severnom Podpoľaní s odborným výkladom, riadené diskusie na témy aktuálnej situácie na vidieku, perspektív a vízií do budúcnosti, výstava predmetov miestnej vidieckej kultúry, pre najmenších i jazdenie na koňoch a tvorivé dielničky zamerané na prácu s ovčou vlnou. V rámci odborného programu vystúpil aj Ing. Karol Herian, CSc., dlhoročný generálny riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline. Oblasti výskumu a presadzovania mlieka vo výrobe i výžive sa venuje dodnes, hoci už na dôchodku.

          Počas trvania podujatia „Vidiecky deň v Čeríne“ sa RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala, iniciovala členstvo v NSRV, predstavila svoju činnosť a plánované aktivity. Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva, podpora a propagácia prvovýrobcov a  umeleckých remeselníkov, propagácia NSRV v regióne, propagácia držiteľov „Regionálnej značky“, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu, agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade“

Dátum a miesto: 30.07.2021, Prírodná záhrada Bažina na Šiašove, okr. Brezno,  kód aktivity: C 1.1/4

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 30.07.2021 organizovala seminár „Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade“ zameraný na problematiku ekologického poľnohospodárstva v aktuálnych podmienkach PRV SR 2014-2022 a víziu agrolesníctva v budúcom programovom období. Seminár sa uskutočnil priamo v certifikovanej prírodnej záhrade Ing. Ľubomíra Žáka, teda bol spojený s ukážkou dobrej praxe. Aktivity sa zúčastnilo  29 účastníkov, 3 lektori a 3  zástupcovia  RA NSRV SR pre BB kraj.

Program:

          Otvorenie a predstavenie RA NSRV SR  

          (koordinátorky RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj)

          Ekologické poľnohospodárstvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

          (Zuzana Homolová, EKOtrend)

          Agrolesníctvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

          (Ing .Jaroslav Jankovič,  NLC Zvolen, Ing. Ľubomír Žák)

          Certifikovaná prírodná záhrada

          (Ing. Ľubomír Žák)

          Prehliadka prírodnej záhrady – pestovanie čučoriedok

(Ing. Ľubomír Žák)

          Moderovaná diskusia, výmena skúseností, sieťovanie a spolupráca

(koordinátorky RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj, Zuzana Homolová, EKOtrend)

             Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Zuzane Homolovej z organizácie EKOtrend, Ing, Jaroslavovi Jankovičovi z  NLC Zvolen za ich vysokú profesionalitu a erudovanosť, a samozrejme Ing. Ľubomírovi  Žákovi s rodinou za pozvanie, ústretovosť a ochotu podeliť sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov  z PRV SR 2014 – 2020“

 Dátum a miesto: 03.marca 2021, on-line, kód aktivity: C 1.1/2

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala on-line školenie s názvom: „Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“. Seminár sa konal 3. marca 2021  on-line formou. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020, predovšetkým zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, MAS Banskobystrického kraja, spolu v počte 29, 3 zástupcovia organizátora a 1 lektorka .

Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2020,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2021.

Následne lektorka Jana Vozáryová, dlhoročná odborná konzultantka a ekonómka mnohých neziskových organizácií a občianskych združení,  prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára. Vzhľadom na skúsenosti a dlhoročnú prax lektorky boli účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila diskusia počas jednotlivých teoretických častí prednášky a samozrejme na záver stretnutia. Touto cestou chceme lektorke vyjadriť vďaku  za profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností.  

 Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Online workshop pre MAS Banskobystrického kraja  k Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti“

 Dátum a miesto: 12. januára 2021, on-line, kód aktivity: C 1.1/1

 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala 12. januára 2021 Online workshop pre MAS Banskobystrického kraja  k Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti“. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020, predovšetkým zástupcovia MAS Banskobystrického kraja, spolu v počte 18 (zastúpených 14 MAS), 3 zástupcovia organizátora a 1 lektorka.

Seminár začal ráno o 10:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, indikatívnym harmonogramom výziev, poskytla všeobecné informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2020,  pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2021.

Následne lektorka Jela Tvrdoňová, odborníčka na regionálny a vidiecky rozvoj s dlhoročnými skúsenosťami si spolu s účastníkmi dohodla pravidlá workshopu a stanovenou metódou postupne prešla všetkých deväť zadefinovaných oblastí, aktuálny stav i víziu o 20 rokov. Skupina sa tiež venovala identifikácii najzávažnejších problémov vo svojich územiach, ale i potenciálu, možnostiam a perspektívam jednotlivých oblastí a regiónov, možnostiam zlepšenia života na vidieku a obmedzenia negatívnych javov, akými sú napr. vyľudňovanie vidieka, slabnutie ekonomickej sily na vidieku, chýbajúca infraštruktúra a služby a pod. Výstupy z workshopu boli spracované a  tlmočené prostredníctvom CJ NSRV SR Európskej komisii.    

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Jele Tvrdoňovej za vysokú profesionalitu a erudovanosť a všetkým účastníkom za cenné postrehy a skúsenosti.

Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Webinár „BOZP v kontexte inovatívnych technológií PRV SR“

Dátum a miesto: 02. decembra 2020, on-line, kód aktivity: C 1.1/7

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala on-line formou informačno – vzdelávaciu aktivitu  na tému  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s ohľadom na nové technológie využívané v praxi zrealizovaných projektov PRV SR. Účastníkmi aktivity boli zamestnávatelia a zamestnanci v pôdohospodárskych  podnikoch, SHR, malí a mladí farmári, prvovýrobcovia, spolu v počte 17.

Program:

 • predstavenie RA NSRV SR pre BB kraj, plánované aktivity na rok 2021, Aktuálne a plánované výzvy na rok 2021
 • legislatívny rámec a úprava BOZP
 • bezpečnosť technických zariadení a pracovných postupov v pôdohospodárstve
 • Využívanie inovatívnych postupov v poľnohospodárstve v súvislosti s aktuálnou výzvou pre podopatrenie  4.1 PRV SR 2014 – 2020
 • zdravé pracovné prostredie, ľudský faktor a ochrana zdravia pri práci v pôdohospodárstve
 • BOZP s ohľadom na nové technológie využívané v praxi  projektov zrealizovaných z podopatrení PRV SR 2014 – 2020
 • riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému podľa potrieb účastníkov

Seminár začal ráno o 8:45, po on-line registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slová patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020, predstavila pracovný program regionálnej antény na rok 2021, aktuálne a plánované výzvy na rok 2021.

Následne lektor Ing. Tomáš Ladoš, dlhoročný odborník v danej oblasti, prítomných  účastníkov oboznámil s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára. Vzhľadom na skúsenosti a dlhoročnú prax lektora boli účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, ktoré boli predmetom záujmu prítomných.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Webinár „Predaj z dvora“

Dátum a miesto: 10.11.2020, on-line, kód aktivity: C 1.1/6

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala on-line formou informačno – vzdelávaciu aktivitu na tému „Predaj z dvora“. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja, spolu v počte 48.

Program:

 • predstavenie RA NSRV SR pre BB kraj, plánované aktivity na rok 2021
 • základné informácie o predaji produktov z dvora
 • základné pravidlá predaja z dvora
 • produkty vhodné a nevhodné pre predaj z dvora
 • praktické návody pre predaj produktov z dvora
 • projektové podpory PRV SR 2014 – 2020 pre predaj z dvora (podopatrenie 16. 4 krátke dodávateľské reťazce a miestne  trhy)
 • riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému podľa potrieb účastníkov
 • legislatívna úprava
 • cenotvorba
 • účtovné povinnosti pri predaji z dvora

Seminár začal ráno o 9:45, po on-line registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slová patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a predstavila pracovný program regionálnej antény na rok 2021.

Následne lektorka Ing. Anna Balková, odborníčka v oblasti PRV s dlhoročnou praxou,  v dopoludňajšom bloku prítomných  účastníkov informovala o základných pravidlách predaja z dvora, legislatívnej úprave danej problematiky, sprostredkovala mnoho užitočných informácií a praktických návodov, možnostiach čerpania projektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020 pre predaj z dvora atď. Po krátkej prestávke lektorka Jana Vozáryová účastníkov v popoludňajšom bloku oboznámila so základnými pravidlami cenotvorby a s problematikou aktuálnych účtovných povinností vyplývajúcich v oblasti „predaja z dvora“. Rovnako poskytla mnoho užitočných a praktických rád, konkrétnych návodov.

Predovšetkým vďaka dlhoročným skúsenostiam oboch lektoriek v daných oblastiach bol seminár interaktívny, bolo zodpovedaných množstvo otázok a objasnených veľa konkrétnych situácií. Touto cestou chceme vyjadriť svoje poďakovanie lektorke Ing. Anne Balkovej a Jane Vozáryovej za ich profesionalitu, erudovanosť a ochotu podeliť sa so svojimi bohatými skúsenosťami.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

 „Workshop k stratégii CLLD“

pre zástupcov Miestnych akčných skupín Banskobystrického kraja

Dátum a miesto: 13.10.2020, kód aktivity: C 1.1/5

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 13.10.2020 organizovala workshop zameraný na problematiku strednodobého hodnotenia  pre MAS Banskobystrického kraja. Aktivity sa zúčastnilo  16 zástupcov MAS nášho kraja.

Problematika strednodobého hodnotenia stratégie CLLD sa stala pre Miestne akčné skupiny témou dňa. Potreba zhodnotiť doterajšiu činnosť a správne nadstaviť ďalšie smerovanie rozvoja miestneho regiónu nie je ľahká úloha a vyžaduje si zodpovedný a seriózny prístup. Jednou z najlepších odborníčok na tému seba-hodnotenia stratégií CLLD na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami považujeme  Jelu Tvrdoňovú, ktorú sme s požiadavkou na odborné zabezpečenie workshopu oslovili. Témou prezentácie bolo hodnotenie stratégie CLLD,  stanovené ciele, interaktívne cvičenie – ukazovatele hodnotenia príspevkov LEADER/CLLD k napĺňaniu cieľov PRV SR 2014 – 2020, interaktívne cvičenie – posúdenie potrieb MAS pre účely hodnotenia, prezentácia – hodnotenie LEADER/CLLD na úrovni MAS, interaktívne cvičenie  – podpora MAS v oblasti hodnotenia,  interaktívne cvičenia boli zamerané na to, aby sa účastníci naučili ako hodnotiť  či, prípadne v akej miere došlo k napĺňaniu cieľov PRV SR 2014 – 2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Jele Tvrdoňovej za vysokú profesionalitu a erudovanosť, ochotu prísť medzi nás.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„VIDIECKY DEŇ V TVRDZI MARTINHOLD“

Tvrdz Martinhold (Čerín 31) , okr. Banská Bystrica, 19.09.2020, kód aktivity: C 3.1/1 

Dňa 19.09.2020 sa VOKA, ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, podieľala na organizácii podujatia s názvom „Vidiecky deň v Čeríne“.

Na podujatí sa prezentovali prvovýrobcovia z regiónu Severného Podpoľania a držitelia regionálnej značky v rámci Banskobystrického kraja – medári, bylinkári, výrobcovia prírodnej kozmetiky, zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, nátierok, spracovatelia ovčieho a kravského mlieka,  a tiež niekoľko umeleckých remeselníkov.

Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako priateľské a rodinné. Víziou do budúcnosti je pravidelné opakovanie v určitých intervaloch za účelom budovania krátkych odbytových reťazcov, budovania povedomia u zákazníkov/spotrebiteľov, predaja poctivých lokálnych výrobkov priamo z dvora, spolupráce a sieťovania. 

V rámci sprievodného programu bolo zabezpečené premietanie dokumentárnych filmov o Severnom Podpoľaní s odborným výkladom, riadené diskusie na témy ktuálnej situácie na vidieku, perspektív a vízií do budúcnosti, výstava predmetov miestnej vidieckej kultúry, pre najmenších i jazdenie na koňoch a tvorivé dielničky zamerané na prácu s ovčou vlnou.

          Počas trvania podujatia „Vidiecky deň v Čeríne“ sa RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala, iniciovala členstvo v NSRV, predstavila svoju činnosť a plánované aktivity. Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva, podpora a propagácia prvovýrobcov a  umeleckých remeselníkov, propagácia NSRV v regióne, propagácia držiteľov „Regionálnej značky“, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu, agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny MAS BB kraja

02.07.2020, Masarykov Dvor,  Vígľaš

 PROGRAM:

09:30 –10:00   Registrácia

10:00 – 10:15   Privítanie, pripravované aktivity RA NSRV SR  pre BB kraj

                        (koordinátor RA NSRV SR pre BB kraj)

    10:15 – 10:45   Nové programové obdobie a  možnosti zapojenia MAS

                        (Mgr. Matej Hruška, PhD., vedúci oddelenia Stratégií a analýz BBSK)

10:45 – 11:15   Príprava ŽoP na Animácie

                         (zástupca MAS Podpoľanie)

11:15 – 12:00   Implementácia stratégie CLLD, Strednodobé hodnotenie

                         (Mgr. Ingrid Kocianová, MPRV SR, Odbor RO PRV)

12:00 – 13:15   Výmena skúseností, diskusia, záver

                             (Ing. Mirka Vargová, MAS MALOHONT a zástupcovia RA pre BB  kraj)

13:30 -14:30    Obed

 

Stretnutia Tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP (ďalej TPS) na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja sa zúčastnilo 29 zástupcov MAS (z toho 1 on-line formou), 1 zástupca RO pre PRV (on-line formou), 2  zástupcovia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a 3 zástupcovia RA NSRV SR pre BB kraj.   

K bodom programu:

 • Emília Jányová Lopušníková privítala prítomných členov, oboznámila ich s programom TPS a v krátkosti predstavila nasledujúce aktivity RA NSRV SR pre BB kraj na rok 2020.
 • Následne Mgr. Matej Hruška, PhD., vedúci oddelenia Stratégií a analýz BBSK predstavil koncept nového programového obdobia na území Banskobystrického samosprávneho kraja, Počas svojho príspevku i po ukončení odpovedal na otázky prítomných, viedla sa diskusia, vymieňali návrhy a podnety.
 • Zástupcovia MAS Podpoľanie RNDr. Juraj Bódi a Mgr. Dominika Vajsová predstavili úspešne pripravenú a následne schválenú ŽoP na Animácie svojej MAS a podelili sa o skúsenosti a postupoch pri jej príprave. Rovnako sa i v rámci tohto príspevku viedla sa diskusia medzi zástupcami MAS BB kraja.  
 • Mirka Vargová, manažérka MAS Malohont a podpredsedníčka TPS MAS BB kraja, vystúpila s dvoma prezentáciami  na aktuálne témy – Postupy pri obstarávaní podľa Usmernenia PPA č. 8/2017  a Aktuálnou situáciou v implementácii stratégií CLLD z  pohľadu MAS. Počas svojho príspevku i po jeho ukončení odpovedala na otázky prítomných, viedla sa diskusia, vymieňali sa skúsenosti zástupcami MAS pri podávaní predmetných ŽoP na Animácie, chybách, ktoré sa vyskytli, upozorneniach, žiadostiach o doplnenie a nápravu zo strany PPA a pod.
 • Ingrid Kocianová, zástupca RO PRV, počas celého stretnutia i v jeho záverečnej časti odpovedala na otázky účastníkov, vysvetľovala nejasnosti v procesoch  implementácie stratégie CLLD a pod.

Na  záver sa prítomní zástupcovia MAS dohodli, že podnety, výstupy a návrhy budú písomne prostredníctvom RA NSRV pre BB kraj tlmočené na CJ i RO pre PRV.

Stretnutie bolo interaktívne, bolo zodpovedaných veľa otázok a vysvetlených mnoho nejasností. Prítomní účastníci mali priestor aj pre vzájomné odovzdanie si skúseností a poznatkov. Členovia pracovnej skupiny ocenili význam stretnutí pracovnej skupiny a vyjadrili záujem o jej konanie v pravidelných intervaloch.

Touto cestou sa chceme poďakovať Ing. Mirke Vargovej za všestrannú pomoc pri organizácii a realizácii pracovnej skupiny a lektorom školenia, Mgr. Kociánovej a Mgr. Matejovi Hruškovi, PhD. za ich čas, nespochybniteľnú kompetentnosť a konštruktívny prístup a samozrejme zástupcom MAS Podpoľanie – RNDr. Jurajovi Bódimu a Mgr. Dominike Vajsovej sa ochotu podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre BB kraj

    

 

Web–seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala dňa 03.06.2020 on-line formou informačno – vzdelávaciu aktivitu pre malých farmárov ku aktuálnej výzve PRV SR 2014 – 2020 na podopatrenie 6.3 s cieľom reflektovať potreby malých farmárov vzniknuté v regióne v súvislosti s aktuálnou výzvou, predstaviť NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj, svoju činnosť v regióne v rámci PRV a pracovný program na rok 2020. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020, spolu v počte 39.

Program:

 9:30 – 9:45     Registrácia účastníkov

 9:45 – 9:50     Predstavenie RA NSRV SR pre BB kraj

 9:50 – 13:00   Výzva PRV SR 2014 – 2020 na podopatrenie  6.3

                       „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých 

                        poľnohospodárskych podnikov“

13:00 – 14:00   Diskusia, príklady z praxe, udržateľnosť, záver

 

Seminár začal ráno o 9:45, po on-line registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slová patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a predstavila pracovný program regionálnej antény na rok 2020.

Následne lektorka Mgr. Janetta Hudecová, odborníčka v oblasti PRV SR s dlhoročnou praxou,  v dopoludňajšom bloku prítomných  účastníkov oboznámila s aktuálnou výzvou č. 47/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Podrobne s nimi prešla všetky body predmetnej výzvy, podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky pre poskytnutie príspevku, hodnoty štandardných výstupov,  oprávnenosť aktivít a výdavkov projektu, hodnotiace kritériá pre výber projektov a pod. Nakoľko účelom seminára bolo aj to, aby si každý účastník dokázal samostatne vypracovať kompletný a životaschopný podnikateľský plán – a to nie len v súvislosti s výzvou na podopatrenie 6.3, ale ako predpoklad trvalo udržateľného rozvoja malých farmárov v našich podmienkach – lektorka sa venovala aj téme vypracovania podnikateľského plánu ku výzvam v rámci PRV 2014 – 2020. Podrobne prešla povinné i odporúčané náležitosti podnikateľského plánu, uviedla mnoho užitočných odporúčaní, upozornila na najčastejšie riziká, s ktorými sa malí farmári často v praxi stretávajú atď.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Mgr. Janette Hudecovej za jej profesionalitu, erudovanosť a ochotu podeliť sa so svojimi bohatými skúsenosťami.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

    

Web–seminár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  dňa 28.5.2020 organizovala on-line formou informačno – vzdelávaciu aktivitu pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve PRV SR 2014 – 2020 na podopatrenie 6.1 s cieľom reflektovať potreby mladých farmárov vzniknuté v regióne v súvislosti s aktuálnou výzvou, predstaviť NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj, svoju činnosť v regióne v rámci PRV a pracovný program na rok 2020. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020, spolu v počte 44.

Program:

 9:30 – 9:45    Registrácia účastníkov

 9:45 – 9:50    Predstavenie RA NSRV SR pre BB kraj

 9:50 – 13:00   Výzva PRV SR 2014 – 2020 na podopatrenie  6.1

                      „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“

13:00 – 13:50  Diskusia, príklady z praxe, záver

Seminár začal ráno o 9:45, po on-line registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slová patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a predstavila pracovný program regionálnej antény na rok 2020.

Následne lektorka Ing. Anna Balková, aktivistka v oblasti rozvoja vidieka a tvorby vidieckych politík a odborníčka v oblasti PRV s dlhoročnou praxou,  v dopoludňajšom bloku prítomných  účastníkov oboznámila s aktuálnou výzvou č. č. 46/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Mnohí z prítomných malých farmárov nemali žiadnu skúsenosť s čerpaním NFP z PRV, niektorí z rôznych dôvodov nečerpajú ani priame platby. Lektorka podrobne s účastníkmi prešla všetky body predmetnej výzvy, podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky pre poskytnutie príspevku, hodnoty štandardných výstupov,  oprávnenosť aktivít a výdavkov projektu, hodnotiace kritériá pre výber projektov a pod., odpovedala na otázky účastníkov, uvádzala príklady z praxe.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Ing. Anne Balkovej za jej profesionalitu, erudovanosť, ochotu podeliť sa so svojimi bohatými skúsenosťami a samozrejme entuziazmus.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 
„Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala informačný seminár s názvom: „Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“. Seminár sa konal 18.02.2020  v Banskej Bystrici. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020, predovšetkým zástupcovia MAS Banskobystrického kraja, spolu v počte 20.

Seminár začal ráno o 9:00,  po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Kniškovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, poskytla všeobecné informácie o pracovnom programe a plánovaných aktivitách antény na rok 2020.

Následne lektorka Jana Vozáryová, dlhoročná odborná konzultantka a ekonómka mnohých neziskových organizácií,  prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára. Vzhľadom na skúsenosti a dlhoročnú prax lektorky boli účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila diskusia počas jednotlivých teoretických častí prednášky a samozrejme na záver stretnutia. Touto cestou sa chceme lektorke vyjadriť vďaku  za profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií a skúseností.  

Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

     

 

Jarmok „Regionálny produkt“  

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj – v dňoch 7. – 8. novembra 2019 v Banskej Bystrici – nákupnom centre Europa – organizovala už po piaty krát Jarmok „Regionálny produkt“.

Cieľom aktivity bolo najmä zviditeľnenie kvalitných domácich, regionálnych produktov v očiach širokej verejnosti, prezentácia výnimočných, originálnych výrobkov nášho kraja,  podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ako i potencionálnych,  budúcich žiadateľov – producentov, ktorí sa plánujú uchádzať  o značku „Regionálny produkt“. Na tomto podujatí mohli záujemcovia o „regionálnu značku“ získať cenné rady, podeliť sa o názory, pozitívne skúsenosti producentov – držiteľov značky. Aj týmto spôsobom sa môže systém regionálneho značenia, ktorého udržanie, rozšírenie a propagáciu považujeme za jednu zo svojich priorít v programovom období PRV SR 2014-2020 rozšíriť a zviditeľniť vo všetkých regiónoch v Banskobystrickom kraji.

Jarmoku sa zúčastnilo 16 prvovýrobcov, producentov a umeleckých remeselníkov Banskobystrického kraja, z toho 14 držiteľov značky „Regionálny produkt“ udelenými MAS Zlatá cesta, MAS MALOHONT, MAS Podpoľanie, MAS Žiarska kotlina  a združením  Región Neogradiensis.

 Počas celej výstavy bolo zamestnancami v  stánku  RA NSRV SR pre BB kraj poskytované návštevníkom poradenstvo. Jarmok „Regionálny produkt“ bol vzhľadom na vysokú fluktuáciu návštevníkov obchodného centra, prítomnosť zákazníkov, ktorí už cielene toto podujatie vyhľadávajú, výnimočnou príležitosťou na predstavenie  regionálnej antény NSRV SR, prezentáciu myšlienky „regionálnej značky“, ukážku zachovaných originálnych remesiel – výrobu korýt, úžitkovej keramiky, medovníkov, umeleckej drevorezby a samozrejme ochutnávky originálnych regionálnych potravín, predovšetkým klasických, tradične vyrábaných a údených mäsových výrobkov, syrov z ovčieho mlieka, ale i čajov, výrobkov z plodov arónie, ovocia a zeleniny, rôznych druhov medu atď .

Touto cestou sa chceme poďakovať manažmentu SC Europa v Banskej Bystrici  za pozvanie, všestrannú podporu a vysoko profesionálne organizačné zabezpečenie, všetkým účastníkom jarmoku „Regionálny produkt“ – výrobcom i remeselníkom, ktorí tvoria a šíria myšlienku „regionálnej značky“ a samozrejme všetkým návštevníkom a zákazníkom, ktorí tradičné a poctivé regionálne produkty vyrobené s láskou vyhľadávajú a nakupujú. 

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 
Krajská konferencia rozvoja vidieka
07.-08.11.2019,  hotel Zerrenpach, Osrblie

 Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj v spolupráci s OZ Vidiecke partnerstvo a Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovali v dňoch 7. – 8. novembra 2019 Krajskú konferenciu rozvoja vidieka.

Konferencie sa zúčastnilo spolu 40 zástupcov MAS a VSP Banskobystrického kraja, 10 prizvaných odborníkov v oblasti tvorby vidieckych politík a aktérov rozvoja vidieka,  zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a koordinátorky RA NSRV SR pre BB kraj.

Hlavnými témami konferencie boli aktuálna situácia a problémy MAS Banskobystrického kraja s implementáciu programu LEADER, príprava projektov spolupráce a príprava nového programového obdobia, spolupráca s BBSK v oblasti cestovného ruchu, podpory rozvoja vidieka a regionálneho značenia produktov.
Účastníci konferencie uvítali hlavne pripravovaný zámer v novom programovom období realizovať cez prístup LEADER aj podporu projektov obcí a aj diverzifikáciu poľnohospodárskych činností. Upozornili však na nevyhnutnosť navýšenia finančných prostriedkov na takto novo koncipované opatrenie.

Zástupcovia miestnych akčných skupín z Banskobystrického kraja ocenili úspechy samosprávneho kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu, vrátane vidieckeho cestovného ruchu,  a aj zlepšujúcu sa spoluprácu medzi miestnymi akčnými skupinami a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, hlavne v oblasti regionálneho značenia produktov. Stále sa však nenapĺňajú ich očakávania a potreby podpory integrovaného rozvoja vidieka zo strany samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Zároveň zástupcovia MAS Banskobystrického kraja požiadali zástupcov BBSK, aby využili kapacity a odborný potenciál týchto partnerstiev i ostatných aktérov v regionálnom rozvoji pri tvorbe strategických rozvojových dokumentov nášho kraja.
Účastníci konferencie sa na poslancov zastupiteľstva a vedenie samosprávneho kraja obrátili so žiadosťou o podporu definovaných  zámerov a výstupov konferencie a zahrnutie všetkých partnerov územného rozvoja do prípravy budúceho programového obdobia.

Počas konferencie sa viedli panelové diskusie v dvoch tematických blokoch – 1/ budúcnosť regionálneho značenia v kraji a 2/ míľniky implementácie stratégií a dodatočná alokácia. Výstupy zo skupín budú spracované, tlmočené na kompetentné miesta i zverejnené.

V  rámci deklarovaného programu koordinátorka RA NSRV SR Mgr. Emília Jányová Lopušníková zosumarizovala činnosť RA za rok 2019 a predstavila aktivity plánované v budúcom roku. RA NSRV SR tiež zabezpečila počas konferencie ochutnávku regionálnych produktov, v rámci ktorej boli zastúpené potravinové výrobky všetkých značiek Banskobystrického kraja.

Touto cestou sa chceme poďakovať spoluorganizátorom konferencie za spoluprácu a organizačné zabezpečenie, všetkým vystupujúcim za profesionalitu a všetkým účastníkom za podnetnú a priateľskú atmosféru.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

      

„Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS”

 30.10.2019, Hotel Kongres Gala, Hronsek

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj zorganizovala dňa 30.10.2019 v obci Hronsek neďaleko Banskej Bystrice informačný seminár s názvom „Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS“.   

 Účastníkmi aktivity boli predovšetkým zástupcovia miestnych akčných skupín Banskobystrického a Žilinského kraja, spolu v počte 23 (z toho 9 účastníkov za Banskobystrický kraj + dve zástupkyne RA a 10 účastníkov za Žilinský kraj + koordinátor RA a lektorka).

Po registrácii účastníkov koordinátori regionálnych antén privítali prítomných a v  stručnosti prestavili NSRV SR.  

Následne lektorka Mgr. Veronika Korčeková, MA,  z The European Network for Rural Development (ďalej len ENRD) predstavila ENRD, jej poslanie, ciele, štruktúru, realizované okruhy aktivít predovšetkým v oblasti LEADER/CLLD. Nakoľko aktivita bola určená predovšetkým zástupcom MAS, a mnoho MAS v Banskobystrickom i Žilinskom kraji získalo štatút v programovom období PRV SR 2014 – 2020, lektorka podrobne predstavila databázu miestnych akčný skupín na úrovni EÚ, databázu zrealizovaných projektov, vrátane projektov spolupráce, rôzne nástroje pre vyhľadávanie si partnerov a sieťovanie. Pozornosť tiež venovala problematike inteligentného vidieka z pohľadu a kompetencií MAS. A napokon predstavila základné tézy spoločnej poľnohospodárskej politiky na úrovni EÚ v budúcom programovom období. Prítomných zástupcov MAS vyzvala ku spolupráci, zapájania sa do aktivít ENRD, či už účasťou  na organizovaných aktivitách, členstvom v pracovných skupinách, registráciou zrealizovaných projektov atď. Celá prezentácia a príspevok lektorky boli veľmi interaktívne, zástupcovia MAS kládli otázky, delili sa so svojimi skúsenosťami i názormi a diskutovali o aktuálnej situácii MAS v našich podmienkach. V druhom bloku Ing. Miroslava Vargová (manažérka MAS Malohont) a Mgr. Peter Madigár (manažér MAS Terchovská dolina) predstavili zrealizované projekty spolupráce v rámci svojich miestnych akčných skupín a podelili sa  o skúsenosti pri ich implementácii. Aj v tejto časti informačného stretnutia sa v priateľskej atmosfére diskutovalo a zdieľali poznatky a skúsenosti nielen v oblasti implementácie CLLD.

Touto cestou sa chceme poďakovať kolegom z regionálnej antény pre Žilinský kraj za všestrannú pomoc, súčinnosť  a spoluprácu, Veronike Korčekovej za ochotu prísť medzi nás, ústretovosť, profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií, Mirke Vargovej a Petrovi Madigárovi za inšpiratívne myšlienky, optimizmus a vytrvalosť, všetkým prítomným za priateľskú atmosféru.  

Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický a Žilinský kraj

 

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014 – 2020  v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS

 22.10.2019, Hotel Klar, Liptovský Mikuláš

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj v spolupráci s regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj a Prešovský kraj zorganizovala dňa 22.10.2019 v Liptovskom Mikuláši informačný seminár s názvom „Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014 -2020  v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS“.

Seminár sme realizovali na základe potreby definovanej beneficientmi PRV, predovšetkým  potencionálnych žiadateľov o NFP v aktuálnych výzvach MAS v rámci opatrení 4. a 7. PRV SR 2014 – 2020. 

Aktivity sa zúčastnilo spolu  80 účastníkov, a to v nasledovnom zložení za jednotlivé kraje – Žilinský kraj  25 účastníkov a koordinátor RA, za Banskobystrický kraj 32 účastníkov a dve zástupkyne RA a za Prešovský kraj 19 účastníkov a koordinátorka RA.

Po registrácii účastníkov Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor regionálnej antény pre Žilinský kraj privítal prítomných,  v  stručnosti predstavil ciele a činnosti NSRV SR a tiež informácie týkajúce sa programu.

V dopoludňajších hodinách lektorky Ing. Henrieta Páleníková a Ing. Viera Révayová  z oddelenia  vyhodnocovania projektov LEADER  Pôdohospodárskej platobnej agentúry  v Nitre odprezentovali základné parametre oprávnenosti výdavkov v žiadostiach o NFP vo výzvach MAS v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014 – 2020 a v popoludňajších hodinách to boli informácie v rámci opatrenia 4. PRV SR 2014 – 2020. Počas celej prezentácie mali prítomní možnosť klásť doplňujúce otázky a po ukončení prezentácie ku jednému i druhému opatreniu nasledovala diskusia, v ktorej boli zodpovedané mnohé špecifické otázky v súvislosti s prezentovanou problematikou.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým kolegom za všestrannú pomoc, súčinnosť a spoluprácu, lektorkám Ing. Henriete Páleníkovej a Ing. Viere Révayovej za profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií.

           RA NSRV SR pre Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj

      

 

Študijná cesta na Moravu

09.-11. októbra 2019, Česká republika, Juhomoravský kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj zorganizovala v dňoch 09.-11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Južnú Moravu zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, regionálne produkty a služby, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja.

 Študijnej cesty sa zúčastnilo 17 účastníkov – prvovýrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb vo vidieckom cestovnom ruchu, držitelia „regionálnej značky“ a  tri zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj.

Program študijnej cesty začal návštevou rodinného gazdovstva Habánský dvor v obci Vacenovice. Majitelia a prevádzkovatelia rodinného gazdovstva, manželia Blahušekovci, sú držiteľmi zlatej medaily v programe Asociácie súkromného poľnohospodárstva ČR – Pestrá krajina 2018. Predstavili nám svoje gazdovstvo, ktoré nie je len o poľnohospodárskych produktoch v bio kvalite a možnosti odberu priamo z dvora, ale má  mnohorozmerný presah poľnohospodárskeho podnikania do iných aktivít, predovšetkým do spoločenského a komunitného života. Manželia Blahušekovci už roky organizujú množstvo pravidelných i príležitostných kultúrnych a spoločenských podujatí, tradičných slávností,  ktoré sú  prepojené s pôvodným poľnohospodárstvom, sú žiaducou a potrebnou prezentáciou rodinného gazdovania smerom ku širokej verejnosti. V spolupráci s obcou  Vacenovice a s finančnou podporou Miestnej akčnej skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu  spravujú regionálne múzeum v zrekonštruovanom vidieckom dome, v ktorom sa nachádzajú stále i  príležitostné expozície a zároveň je zázemím pre stretávanie sa, zhromažďovanie a uchovávanie regionálnych reliktov  a zachovávanie miestnych tradícií. Následne sme navštívili Rodinný žrebčín Dobrovských v obci Vacenovice, ktorý bol založený v roku 1986 a venuje sa chovu a reprodukcii jedinej vyslovene českej rasy –  starokladrubského koňa, veľmi vzácneho a ohrozeného plemena, ktoré bolo ako jediný živý tvor na vyhlásené v roku 1995 za kultúrnu pamiatku České republiky. Toto zariadenie je vyhľadávanou agroturistickou destináciou miestnych a zahraničných návštevníkov. Deň sme ukončili večerou v tradičnom rodinnom penzióne s reštauráciou na Haldě v obci Boršice. Okrem ubytovania a stravovania je súčasťou komplexu i rybník, farma, pulty s výrobkami „regionálnych značiek“. Atraktívne služby a okolie tak  ponúka mnohé možnosti agroturistických zážitkov.

Druhý deň študijnej cesty sme začali návštevou rodinnej manufaktúry pani Švábíkovej v obci Žďánice. Predstavila nám príbeh vlastnej ručne vyrábanej aromaterapeutickej kozmetickej značky Maat  a salónov, ktoré postupne buduje v Českej republike. Po inšpiratívnych rozhovoroch, výmenách skúseností a prehliadke priestorov, sme pokračovali ďalej a navštívili obec Šardice a v nej Šardickú rezidenciu, v ktorej sa nachádza unikátna trvalá expozícia meradiel a váh, vzácna zbierka miestnych ľudových krojov,  regionálnych reliktov z rôznych historických období. Rezidencia je zároveň miestom pre stretávanie sa miestnych občanov pri rôznych pravidelných i príležitostných podujatiach, ktorých cieľom je predovšetkým udržovanie folklórnych tradícií. Jej súčasťou je i obradná sieň a kaplnka, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Ďalšou zástavkou v obci bolo Ekocentrum Šardice, ktoré zriadil a spravuje Dr. Petr Marada – univerzitný pedagóg a poľnohospodár v praxi. Roky sa venuje biodiverzite a podpore rôznorodosti v poľnohospodárstve, teoreticky i prakticky. A teda okrem akademickej činnosti aj reálne poľnohospodári, vytvára a obhospodaruje tzv. biopásy a biokoridory, ostrovčeky ovocných sadov, mokradí, alejí, na masívne technologicky obrábanej a poškodenej pôde zavádza klasické krajinné prvky. Prezentoval zrealizované projekty spolupráce pri rozvoji miestnych trhov zamerané na krátke dodávateľské reťazce s podporou samosprávy a vlastný predaj z dvora. Následne sme niektoré zrealizované opatrenia biodiverzity navštívili. Posledným bodom programu bola návšteva rodinného vinárstva Maňák v obci Žádovice. Ochutnávka vín, miestnych domácich syrov a paštét bola sprevádzaná prehliadkou tohto veľmi úspešného a na celosvetovej úrovni oceňovaného rodinného vinárstva. 

Tretí deň sme navštívili MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v mestečku Kyjov. Manažérka Bc. Hana Horňáková a jej kolegovia nám predstavili zrealizované projekty pri rozvoji miestnych trhov, projekty spolupráce a  príklady dobrej praxe z minulého i aktuálneho programového obdobia programu rozvoja vidieka. Počas spoločného obeda a ochutnávky miestnych regionálnych produktov sa v priateľskej atmosfére  diskutovalo, vymieňali skúsenosti a nachádzali mnohé spoločné paralely z praxe.  Rozhovory, v ktorých doznievali poznatky i pocity, inšpiratívne myšlienky, podnety na spoluprácu a sieťovanie pokračovali aj celou cestou späť na Slovensko.

Touto cestou sa chceme poďakovať  organizátorom študijnej cesty, všetkým výnimočným ľuďom, ktorých sme v rámci nej navštívili a predovšetkým účastníkom za bezproblémový priebeh, spoluprácu a najmä pozitívnu spätnú väzbu. 

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

     

      

     

 

Konferencia „Vidiek žije!“

12.09.2019, Kultúrny dom Hriňová

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Mestom Hriňová a Vidieckou platformou zorganizovali 12. septembra. 2019 piaty ročník  konferencie „Vidiek žije!“

Účastníkmi konferencie boli predovšetkým malí  a rodinní farmári, gazdovia, roľníci, chovatelia, včelári, ovocinári, zástupcovia miest a obcí, verejnej správy i samosprávy,  vedeckí pracovníci, aktivisti v tvorbe vidieckych politík, široká zainteresovaná verejnosť, spolu v počte cca 120 osôb.

Program:

 

9:00 – 9:30 Otvorenie konferencie

9:30 – 11:15 Blok A, moderuje Bohumila Tauchmanová a Ján Škorňa

Cesta k potravinovej sebestačnosti“ – predstavenie dobrých riešení farmárov z jednotlivých krajín  V4 a analýza daných projektov,  praktická realizácia projektov s cieľom inšpirácie pre jednotlivé krajiny a ich farmárov

(Maroš Novák, pestovateľ, Bátovce/ Jozef Olšiak, chovateľ, Krnišov/ Anna Balková, chovateľka, Štiavnické vrchy/ Janka Fedorová, SOŠ Pruské, Peter Paššák, portál lokálnytrh.sk) 

12:00  Privítanie pozvaných hostí v súlade s tradíciami na Slovensku,  kultúrne vystúpenie detského folklórneho súboru Hviezdička z Hriňovej

13:00 – 15:15 Blok B, moderuje Lukáš Latinák

„Spájanie európskeho vidieka“ – Diskusné fórum medzi zástupcami štátu, poľnohospodárskej obce a ďalšími odborníkmi k uvedeným témam

(Ladislav Miko, Zastúpenie EK na Slovensku/ Jaroslav Šebek, Asociace soukromného zemědelství ČR/ Martin Fecko, Národná rada SR/ Tibor Papšo, ekopoľnohospodár/ zástupca RA NSRV SR/ Milan Kyseľ, Vidiecka platforma

15:15 – 15:30 Kultúrne vystúpenie detského folklórneho súboru Vrchárik z Hriňovej

15:45 – 17:30 Ochutnávka regionálnych produktov, neformálne rozhovory a prehliadka Hriňovských lazov na furmanských záprahoch

          Cieľom konferencie bolo v širšom kruhu krajín V4 prediskutovať spoločný postoj k závažným témam, ktoré do budúcnosti ovplyvnia vývoj poľnohospodárstva a rodinného farmárstva v Európe. Celá konferencia sa niesla v duchu štartu dekády rodinných fariem, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť poľnohospodárstva krajín EÚ.

Počas celého podujatia koordinátorky Regionálnej antény NSRV SR prezentovali pri infopulte svoju činnosť a poskytovali poradenstvo z oblasti PRV SR 2014 – 2020. Rovnako bola zabezpečená ochutnávka regionálnych produktov od troch prvovýrobcov, držiteľov regionálnych značiek.

            

Touto cestou sa chceme poďakovať spoluorganizátorom konferencie, všetkým odborníkom, ktorí na konferencii vystúpili za vysokú profesionalitu a inšpiratívnu výmenu skúsenosti a všetkým účastníkom za záujem, podnetnú diskusiu a priateľskú atmosféru.

 

AGROKOMPLEX 2019 – 46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava, Nitra v dňoch 22.08. – 25.08.2019

         

 

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny MAS Banskobystrického kraja

30.07.2019, Masarykov Dvor,  Vígľaš

Stretnutie otvorila zástupkyňa RA NSRV pre BB kraj, Mgr. Michala Knišková, privítala všetkých prítomných, oboznámila ich s programom  TPS a v krátkosti predstavila nasledujúce aktivity RA pre BB kraj. Zároveň zúčastnených informovala a výstave Agrokomplex 2019 na ktorej sa okrem antény zúčastní aj 11 MAS BB kraja. Na základe minuloročných skúseností pripomenula zúčastneným, aby sa k účasti na AGX 2019 stavali zodpovedne a vyhli sme sa mnohým nepríjemnostiam.

Následne odovzdala slovo Ing. Miroslave Vargovej, podpredsedníčke TPS, ktorá viedla stretnutie.

V prvom rade Ing. Vargová požiadala  zástupcov RA o vyžiadanie prezentácie o personálnej matici, ktorú na TPS pre LEADER/CLLD dňa 19.7.2019 v Nitre prezentovala pani Baková z PPA. Ďalej  Ing. Vargová predniesla výstupy z TPS pre LEADER/CLLD na národnej úrovni zo dňa 20.6.2019 a 19.7.2019. Zároveň podotkla, že z druhej TPS ešte zápisnica nebola vyhotovená.

Na úvod oboznámila prítomných so štatistikou plánovaných výziev – je ich okolo 400 a ešte budú pribúdať. Ku dňu 20.6.2019 bolo vyhlásených 141 výziev, z toho 22 v Banskobystrickom kraji.

Následne sa venovala výstupom z prvej TPS 20.6.2019 oboznámila prítomných s príkladmi  najčastejších chýb MAS. Ide najme o  harmonogramy výziev, aktualizácie, plány  vyhlásenia výziev, štruktúra názvu harmonogramov  výziev, zverejňovanie výziev na webovom sídle MAS, kódy výziev. 

Zaoberala sa aj zverejňovaním výziev na webovom sídle MAS.

Každá MAS je povinná na svojom webovom sídle zverejniť výzvu aj s prílohami v PDF, nie len odkazom „TU“ a prelinkovaním na ITMS. Uviedla príklady chybných aj správnych zverejnení výziev MAS. Dôvodom na zverejnenie výzvy a prílohy v PDF na stránke je to, že je to prehľadnejšie ako vo verejnej časti ITMS. Nakoniec pripomenula prítomným, že záväzná je výzva, ktorá je zverejnená na webovom sídle MAS. Ak nie je na webovom sídle MAS výzva zverejnená, nie je platná, avšak aj v takomto prípade to treba riešiť s RO pre PRV.

Ďalšou témou bol „Kód výzvy“. Odkázala prítomných na príručku pre prijímateľa, kde sa nachádzajú informácie ku kódom výziev. Ten má obsahovať kód MAS/číslo podopatrenia/poradie výzvy.

V názve výzvy má byť uvedené číslo podopatrenia, jeho názov a názov MAS. V takomto tvare je to žiadúce i prehľadné. Uviedla správne a chybné príklady z praxe.

Ing. Vargová sa venovala aj stanovisku k overeniu splnenia podmienky poskytnutia príspevku pre podopatrenie 7.2, 7.4 a 7.5 v LEADER.

 Nie je jasné, ako bude vyhodnocované kritérium, ktoré sa týka miery nezamestnanosti v obciach, nakoľko ÚPSVaR sleduje mieru nezamestnanosti (v %) len na úrovni okresu. Za jednotlivé obce vie poskytnúť len údaje o počte UoZ, avšak pre vypočítanie miery nezamestnanosti je potrebné vedieť aj aktuálny údaj EAO za danú obec, ktorý neposkytuje ani ŠÚ SR, ani ÚPSVaR. PPA má za to, že ÚPSVaR by to mal vedieť poskytnúť, keďže vedie tieto údaje za okres (mal by teda vychádzať z údajov za jednotlivé obce), ale prax je iná, preto naďalej ostáva otázne, ako budú MAS, ktorých sa to týka uvedené kritérium vyhodnocovať.

Nakoniec Ing. Vargová odporučila, že prípadné chyby, ktoré MAS majú a dajú sa opraviť, treba opraviť a  pri ďalších výzvach sa ich vyvarovať.

Po prezentácii výstupov zo stretnutia TPS na národnej úrovni zo dňa 20.06.2019 sa Ing. Vargová  venovala ďalšiemu stretnutiu TPS pre LEADER/CLLD, ktoré sa konalo 19.07.2019, za prítomnosti zástupcov RO pre PRV aj zástupcov RO pre IROP.

Upriamila pozornosť na pracovné výkazy, na potrebu vypisovať ich podrobne a v súlade s požiadavkami RO.  Na stretnutí so zástupcami s RO pre IROP odznelo, že pracovné výkazy sa zjednodušovať nebudú.

Zástupcovia MAS upozornili na dlhé čakacie lehoty na vyhlásenie 2. výzvy na chod MAS a preplácania ŽoP, čo podnietilo vznik finančných problémov pre MAS po 10/2019 a určite pre niektoré MAS aj existenčné problémy. Riešili sa možné varianty na zníženie personálnych nákladov formou zníženia úväzku zamestnancov MAS. Nie je to podľa prítomných šťastné riešenie, pretože zníženie úväzku, prípadne ukončenie časti pracovných pomerov neznamená, že zamestnanci MAS nemajú čo robiť.

Zástupcovia MAS ďalej podotkli, že výdavky v procesoch VO napr. na zariadenie kancelárie, výpočtovú techniku a pod. ešte stále nemajú skontrolované, nie to ešte uhradené.

Prítomní sa dohodli, že v mesiaci 09/2019 si urobia štatistiku ohľadom preplácania ŽoP MAS.

Ďalej Ing. Vargová oznámila prítomným, že by sa mali konať školenia na tému kontroly verejného obstarávania v predložených ŽoNFP, pravdepodobne v súčinnosti s NSRV a jednotlivými anténami.

Prítomní mali požiadavku na príručku pre odborných hodnotiteľov. Boli im tlmočené výstupy z TPS na národnej úrovni, kde odznelo, že príručka pre hodnotiteľov v rámci PRV sa nebude robiť, pretože je to plošne nereálne. Každá MAS si stanovila kritéria a teda by mala vedieť, ako ich ohodnotiť, je to plne v jej kompetencii –  takto to odznelo na stretnutí v Nitre.

Venovala sa aj referenciám hodnotiteľov, kde tlmočila informácie z TPS v Nitre o dokladovaní praxe SZČO a  SHR. Tak isto sa budú aktualizovať a upravovať niektoré formálne podmienky pre odborných hodnotiteľov.

Ďalej upozornila MAS, že vo verejnej časti ITMS nemajú mať výzvy nahraté viackrát (napríklad po aktualizáciách a pod., nakoľko je to neprehľadné…), je potrebné si to skontrolovať a prípadné duplicitné výzvy odstrániť po konzultácii s DataCentrom.

Upozornila prítomných, že Harmonogram výziev v PRV sa pripravuje len na daný rok.

Následne sa diskusia venovala personálnej matici. 

Ing. Vargová pripomenula, že personálna matica MAS musí byť nahratá, ako náhle chce MAS začať vyhodnocovať.  Prítomní sa dohodli, že prípadné podnety na problémy s personálnou maticou treba zaslať na konzultáciu na PPA.

Následne sa prítomní venovali podopatreniam  7.2 a 7.4,  výzvam a konfliktom záujmov členov MAS.

Prítomní sa dohodli na zaslaní nasledovných podnetov:

Príručka pre hodnotiteľov v rámci PRV by mohla byť spracovaná NSS MAS a teda ich skúsia s touto požiadavkou osloviť.

Je potrebné urobiť štatistiku ohľadom preplácania ŽoP MAS.

Požiadať prostredníctvom RA  zverejnenie FAQ pre IROP aj PRV na jednom mieste.

Preposielať odpovede RO  na otázky zaslané do RA všetkým MAS, nie len tej, ktorá otázku zadala.

Vyžiadanie prezentácie o personálnej matici od pani Bakovej z PPA.

Zasielanie systémových podnetov a problémov, otázok MAS-iek na RA NSRV SR a následne ich zaslanie na CJ na mesačne báze.

Ja by som tieto podnety spracovala inak, resp. doplnila nasledovne:

Účastníci TPS žiadajú RO pre PRV, resp. PPA a RO pre IROP o:

 • zjednodušenie Usmernenia PPA k VO ako pre MAS, tak aj pre konečných prijímateľov
 • zníženie nárokov na konflikt záujmov v rámci PRV z dôvodu zablokovania činnosti MAS, predkladania, vyhodnocovania a realizácie ŽoNFP – členovia MAS sú znevýhodňovaní za to, že sú aktívni, čím viac ich MAS má, tým väčší problém je s vyhnutím sa konfliktu záujmov
 • zaslanie vyjadrenia, či MAS potrebujú na kontrolu príloh ŽoNFP stavebný softvér a ak áno, aký + kto bude podľa neho kontrolovať príslušné prílohy ŽoNFP (zamestnanec MAS alebo OH)
 • zrušenie povinnosti predložiť doklad o praxi v rámci výzvy na výber OH po vzore iných výziev OH
 • riešenie alarmujúcej situácie v rámci chodu MAS – nedodržiavanie termínov kontroly a preplácania ŽoP, nezabezpečenie plynulého pokračovania financovania chodu MAS v rámci 2. etapy/časti, čim je ohrozená aj celková implementácia stratégie CLLD ako v rámci IROP, tak aj PRV a rovnako aj čerpanie zdrojov v rámci animácií (PRV)
 • vyhodnotenie konceptov/ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD v rámci IROP – niektoré MAS nemajú ani rok od predloženia ŽoNFP ukončené odborné hodnotenie a hrozí, že počas 1. časti chodu MAS (január 2018 – október 2019) nebudú môcť vyhlásiť ani jednu výzvu v rámci IROP

Posledným bodom vystúpenia Ing. Vargovej bola príprava Konferencie MAS BB kraja v novembri 2019, kde prítomných oboznámila s pripravovaným programom konferencie a následne oslovila zástupcov RA NSRV SR  s návrhom spolupráce. Zástupcovia RA vyjadrili pozitívne stanovisko a radi sa danej aktivity zúčastnia, po konzultácii so svojou CJ a RO.

Ďalším bodom stretnutia bola prezentácia JUDr. Gáborovej ku VO a usmernení PPA č.  8/2017,akt. 2 a č. 10/2017, akt.1. Začala základnými informáciami o verejnom obstarávateľovi, výnimkách z VO a usmerneniam PPA, limitom pre obstarávateľov a limitom pre MAS.

Pozornosť sa upriamila aj na konflikt záujmom pri členoch MAS, kde člen MAS je vylúčený z procesu VO kvôli konfliktu záujmov. Táto podmienka je však znevýhodnením pre člena MAS, pretože je v podstate potrestaný za to, že je členom MAS, aktívne vo svojom území pôsobí, spolupracuje s MAS a pod.  Ďalšou ťažkosťou v menej rozvinutých  regiónoch je to, že je niekedy nemožné  osloviť viacerých dodávateľov v regióne, pretože tam reálne ani nie sú.

Prítomní sa zaujímali aj o rámcové zmluvy a VO, prípadne rozdelenie VO na časti.

Zaujímali sa aj to, čo si treba všímať pri administratívnej kontrole VO. Bolo im doporučené, že si majú kontrolovať zoznam potrebných dokladov, ktoré sú  v prílohe, pričom  verejný obstarávateľ sám vyhodnotí, ktoré doklady sú potrebné a ktoré nie. 

Na záver odzneli praktické rady a skúsenosti z oblasti VO zo strany lektorky a aj samotných zúčastnených.

Kolektív VOKA, RA NSRV SR pre BB kraj

        

„Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 – 2020“

 28.06..2019, Kultúrny dom Poniky

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj zorganizovala dňa 28.06.2019 v obci Poniky informačný seminár s názvom „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 – 2020“.  

Seminár sme realizovali na základe potreby definovanej beneficientmi PRV, potencionálnych žiadateľov o NFP vo výzve č.40/PRV/2014 podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh s cieľom informovať  o obsahu výzvy ako takej, a v tejto súvislosti poskytnúť základné informácie k Usmerneniu PPA č. 8 v znení  aktualizácie č. 2  k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014, a napokon i prezentovať príklady dobrej praxe, teda projekt  zrealizovaný z lesníckych podopatrení.

Účastníkmi aktivity boli zástupcovia pozemkových spoločenstiev, obecných lesov, fyzické i právnické osoby  (potencionálni oprávnení žiadatelia) spolu v počte 25 (z toho 19 z BB kraja).

Po registrácii účastníkov zástupkyne banskobystrickej a prešovskej regionálnej antény privítali prítomných,  v  stručnosti zhrnuli základné informácie o cieľoch a činnosti NSRV SR a tiež informácie týkajúce sa programu.

Následne Ing. Jana Juhászová z MPRV SR odprezentovala aktuálne vyhlásenú výzvu pre podopatrenie 8.6 a plánované/pripravované výzvy  pre podopatrenie 8.3 – Preventívne opatrenia v lesoch, 8.4 – Obnova lesného potenciálu a 8.5 – Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov. Účastníci školenia poskytli pani Juhászovej spätnú väzbu, najmä v súvislosti s pripravovanými aktivitami. Po prezentácii nasledovala diskusia, účastníci boli prítomnými zástupcami antén vyzvaní, aby podnety, pripomienky, nejasnosti písomne adresovali im a následne môžu byť  prostredníctvom NSRV SR distribuované kompetentným zástupcom MPRV SR.

Po diskusii nasledovala prezentácia užitočných informácii k Usmerneniu č. 8 PPA, ktoré predniesla JUDr. Júlia Gáborová. Vzhľadom na vedomosti a predovšetkým skúsenosti lektorky (aj  v rámci predchádzajúcej výzvy č. 26 z roku 2017 na dané podopatrenie) boli zodpovedané mnohé špecifické otázky.

Po prezentácii JUDr. Gáborovej vystúpili zástupcovia Obecného podniku lesov Poniky, ktorí predstavili zrealizované projekty z lesníckych opatrení PRV SR 2014–2020. Po bloku prezentácií a obedovej prestávke nasledovala ukážka príkladov dobrej praxe  – účastníci navštívili nedávno vybudovanú protipožiarnu nádrž a prístupovú cestu v neďalekom lese v katastri obce Poniky, ktorá bola vybudovaná z projektovej podpory PRV SR 2014 – 2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať kolegyniam z regionálnej antény pre Prešovský kraj za všestrannú pomoc, súčinnosť  a spoluprácu, Ing. Jane Juhászovej a JUDr. Júlii Gáborovej za profesionalitu a sprostredkovanie užitočných informácií a zástupcom obce Poniky a ich obecných lesov za pozvanie, srdečné prijatie a spoluprácu pri organizácii.

      

 

Konferencia „PRÍRODA V MESTE“

Ochrana a podpora biodiverzity

29.04.201, Kongresová sála, Študentský domov Ľudovíta Štúra, Zvolen

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a občianskym združením Živica zorganizovali konferenciu na tému: „PRÍRODA V MESTE – Ochrana a podpora biodiverzity“. 

Účastníkmi konferencie boli zástupcovia miest a obcí, vedeckí pracovníci, aktivisti v tvorbe ekologických politík, včelári, ovocinári, študenti prírodovedných odborov, široká zainteresovaná verejnosť, spolu v počte cca 90 osôb.

Cieľom druhého ročníka konferencie bolo prítomných informovať o možnostiach prírode blízkej a šetrnej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách, inšpirovať k vytváraniu divočiny a zákazu používania pesticídov v obciach a mestách za účelom ochrany ekosystému ako takého, vrátane opeľovačov, predovšetkým včiel, ktoré sú doslova „v prvej línii potravového reťazca“.

Konferencia bola interaktívna, nielen počas jednotlivých prezentácií, ale i po ich ukončení, v tematických kaviarňach, sa viedla živá diskusia, vymieňali skúsenosti, bolo zodpovedaných veľa otázok, odznelo mnoho zaujímavých myšlienok a výstupov, ktoré sa na záver prezentovali. Konferencia bola ukončená prehliadkou dvoch miest, ku ktorým sa viazali aj príspevky prezentujúcich – včelieho bufetu a súvisiacich opatrení na Technickej univerzite Zvolen a návšteva prírodného cintorína vo Zvolene.

Počas celého podujatia koordinátorky Regionálnej antény NSRV SR prezentovali pri infopultíku svoju činnosť a poskytovali poradenstvo z oblasti PRV SR 2014 – 2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať spoluorganizátorom konferencie za všestrannú pomoc a flexibilitu, všetkým odborníkom, ktorí na konferencii vystúpili za vysokú profesionalitu a inšpiratívne skúsenosti a všetkým účastníkom za záujem, podnety a priateľskú atmosféru. Zároveň si dovoľujeme vysloviť nádej, že úspešné projekty v niektorých mestách a obciach, ktoré boli prezentované, oslovili prítomných zástupcov samospráv a budú rozšírené do ďalších regiónov Slovenska.

     

 

 Jarmok „Regionálny produkt“  

13.-14.04.2019,  Banská Bystrica, SC Europa

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj – v dňoch 13.-14.apríla 2019 v Banskej Bystrici – nákupnom centre Europa – organizovala už po štvrtý krát Jarmok „Regionálny produkt“.

Cieľom aktivity bolo najmä zviditeľnenie kvalitných domácich, regionálnych produktov v očiach širokej verejnosti, prezentácia výnimočných, originálnych výrobkov a produktov nášho kraja,  podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ako i potencionálnych,  budúcich žiadateľov – producentov, ktorí sa chcú uchádzať  o značku „Regionálny produkt“. Na tomto podujatí mohli záujemcovia o „regionálnu značku“ získať cenné rady, podeliť sa o názory, pozitívne skúsenosti producentov – držiteľov značky. Aj týmto spôsobom sa môže systém regionálneho značenia, ktorého udržanie, rozšírenie a propagáciu považujeme za jednu zo svojich priorít v programovom období PRV SR 2014-2020 rozšíriť a zviditeľniť vo všetkých regiónoch v Banskobystrickom kraji.

Jarmoku sa zúčastnilo 19 prvovýrobcov, producentov a umeleckých remeselníkov Banskobystrického kraja, z toho 13 držiteľov značky „Regionálny produkt“ udelenými MAS Zlatá cesta, MAS MALOHONT, MAS Podpoľanie, MAS Žiarska kotlina  a združením  Región Neogradiensis.

Jarmok „Regionálny produkt“ bol vzhľadom na vysokú fluktuáciu návštevníkov obchodného centra, prítomnosť zákazníkov, ktorí už cielene toto podujatie vyhľadávajú i predveľkonočným obdobím, v ktorom bol organizovaný,  výnimočnou príležitosťou na predstavenie  regionálnej antény NSRV SR, prezentáciu myšlienky „regionálnej značky“, ukážku zachovaných originálnych remesiel – maľovania kraslíc, výrobu korýt, píšťal a fujár, medovníkov, umeleckej drevorezby a samozrejme ochutnávky originálnych regionálnych potravín, predovšetkým klasických, tradične vyrábaných a údených mäsových výrobkov, ale i čajov, výrobkov z arónie, džemov, medu atď .

Touto cestou sa chceme poďakovať manažmentu SC Europa v Banskej Bystrici  za pozvanie, všestrannú podporu a vysoko profesionálne organizačné zabezpečenie, všetkým účastníkom jarmoku „Regionálny produkt“ – výrobcom i remeselníkom, ktorí tvoria a šíria myšlienku „regionálnej značky“ a samozrejme všetkým návštevníkom a zákazníkom, ktorí tradičné, poctivé a regionálne produkty vyhľadávajú a nakupujú. 

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

       

 

„Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na  miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“
09.04.2019, Kúpeľný hotel Palace, Sliač

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj na základe požiadavky a pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovali školenie na tému: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na  miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ s cieľom informovať zástupcov MAS so štatútom v programovom období 2014-2020 o obsahu predmetnej príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. PRV, aktuálnej situácii i implementácii v praxi. 

Účastníkmi školenia boli zástupcovia Miestnych akčných skupín Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja a zástupcovia regionálnych antén NSRV SR za tieto kraje spolu v počte 85 osôb. (pozn.: za BB kraj 39 účastníkov)

Účelom stretnutia, bolo informovať prítomných zástupcov MAS o obsahu predmetnej príručky, technických postupoch pri nahrávaní a zverejňovaní harmonogramov výziev, ktoré si aj prakticky v systéme ITMS2014+ absolvovali, tie sa následne vygenerovali, potrebných náležitostiach výziev a pod.

Prítomnosť Mgr. Ingrid Kociánovej a Ing. Viliama Bružeňáka – zástupcov MPaRV SR pre rozvoja vidieka a LEADER a Mgr. Petra Pikulu – zástupcu PPA z oddelenia právnych služieb, bola z dôvodu ich kompetentnosti a erudovanosti nevyhnutná a predovšetkým veľmi prínosná.

Školenie bolo interaktívne, bolo zodpovedaných veľa otázok a vysvetlených mnoho nejasností. Prítomní účastníci mali priestor aj pre vzájomné odovzdanie si skúseností, poznatkov, čo bolo oceňované predovšetkým zástupcami MAS, ktoré s implementáciu CLLD nemajú praktické skúsenosti z minulého programového obdobia.

Na záver školenia boli všetci prítomní zástupcovia MAS vyzvaní, aby svoje ďalšie návrhy, podnety, nejasnosti, pripomienky či otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s implementáciou CLLD adresovali na príslušné regionálne antény, ktoré ich v zmysle svojich kompetencií budú distribuovať na NSRV SR a tiež bola zástupcami MAS tlmočená požiadavka na samostatné školenie ku aktuálnemu usmerneniu PPA č. 8/2017 (aktualizácia č. 2) k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 .

Touto cestou sa chceme poďakovať kolegom z regionálnych antén za všestrannú pomoc pri organizácii, zamestnancom Kúpeľného hotela PALACE za vysokú profesionalitu a flexibilitu a predovšetkým lektorom školenia, teda Mgr. Kociánovej, Ing. Bruženákovi a Mgr. Pikulovi za ich čas, nespochybniteľnú kompetentnosť a konštruktívny prístup.

 Kolektív RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

        
 
„Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+“

 26.03.2019, Hotel LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala dňa 26.03.2019  informačný seminár spojený s workshopom s názvom „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+“. Seminár sme realizovali na základe potreby definovanej beneficientmi PRV, predovšetkým potencionálnych žiadateľov o NFP vo výzvach vyhlasovaných MAS na opatrenia PRV SR 2014 -2020.

Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV SR 2014 – 2020, spolu v počte 35.

Cieľom aktivity  bolo nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností pri vytváraní Žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+ beneficientmi PRV SR 2014 – 20120 pri výzvach vyhlásených Miestnymi akčnými skupinami Banskobystrického kraja v súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlasovania výziev zo strany MAS a deklarovanou nedostatočnou kompetenciou potencionálnych žiadateľov v tejto oblasti.  

Seminár začal ráno o 8:30, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili zástupcom RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámili s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, poskytli základné informácie o PRV 2014-2020 a pracovnom programe regionálnej antény na rok 2019.

Následne lektorka Mgr. Janette Hudecová, odborníčka na tvorbu a implementáciu projektov z rôznych opatrení PRV SR 2007 – 2013 a PRV SR 2014 – 2020 prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára: Žiadosť o NFP z opatrení PRV SR 2014 – 2020 (7.2, 7.4,  7.5. 4.2, 6.2, 6.4), a Praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+ pri vypracovaní Žiadosti o NFP.

Vzhľadom na skúsenosti a prax lektorky s tvorbou i implementáciou projektov z opatrení PRV SR v minulom i aktuálnom programovom období  boli podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe a praktické použitie systému ITMS2014+,

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.    

     

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS BB kraja

26.11.2018, Detva

Stretnutia tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP (ďalej TPS) na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja sa zúčastnilo 27 zástupcov z 15 MAS, 2 aktivisti v oblasti tvorby a implementácie vidiecky politík, lektorka a traja zástupcovia RA NSRV SR pre BB kraj.

 • Emília Jányová Lopušníková privítala prítomných členov a oboznámila ich s činnosťou NSRV SR pracovným programom RA NSRV SR na rok 2019.
 • Následne lektorka Ing. Viera  Juricová – Melušová predstavila  zabehnutý a dlhoročne overený model regionálneho LEADER-a na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, prítomných oboznámila so systémom jeho zavádzania, každodennými výzvami  i problémami pri implementácii,  uviedla príklady dobrej praxe zrealizovaných projektov a pod. Počas svojho príspevku i po ukončení odpovedala na otázky prítomných, viedla sa diskusia a zdieľali sa skúsenosti.
 • Mirka Vargová predniesla závery a výstupy z konferencie „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“ organizovanej NSRV SR v októbri 2018 v Demänovskej Doline.
 • Nasledovala prezentácia výsledkov práce MAS a VSP BB kraja v predchádzajúcom programovom období PRV a koncepcia vízie ďalšej implementácie stratégií MAS na úrovni Banskobystrického kraja. Informovala o snahe krajského združenia MAS a VSP presadiť doplnkovú podporu rozvoja vidieka neimplementovateľnú formou PRV SR 2014 – 2020 prostredníctvom MAS zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. V tomto bode programu sa zástupcovia TPS venovali aj aktuálnej situácii pri implementácii stratégie CLLD, viedla sa živá diskusia a vymieňali skúsenosti. Výstupy, návrhy a odporúčania TPS za MAS Banskobystrického kraja sformulované a zapísané Ing. Mirkou Vargovou tvoria prílohu správy distribuovanej na RO pre PRV.

Touto cestou sa chceme poďakovať zástupcom MAS Podpoľanie, predovšetkým Ing. RNDr. Jurajovi Bódimu a JUDr. Vierke Trokšiar Bystrianskej za srdečné prijatie a všestrannú spoluprácu, samozrejme Ing. Mirke Vargovej za profesionalitu, ochotu, odhodlanie, vytrvalosť a veľké srdce a všetkým MAS-kám nášho kraja za spoluprácu, súčinnosť a podporu.

Kolektív VOKA

    

Jarmok „Regionálny produkt“  III. ročník

15-16.11.2018,  Banská Bystrica, SC Europa

VOKA ako regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj organizovala v dňoch 15. a 16. novembra 2018 v Banskej Bystrici – nákupnom centre Europa – už tretý ročník Jarmoku „Regionálny produkt“, ktorého cieľom bolo najmä zviditeľnenie kvalitných domácich, regionálnych produktov v očiach širokej verejnosti, prezentácia výnimočných, originálnych výrobkov a produktov nášho kraja,  podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ako i potencionálnych,  budúcich žiadateľov – producentov, ktorí prejavili záujem uchádzať sa o značku „Regionálny produkt“ vo svojich územiach.

Na tomto podujatí mohli záujemcovia o „regionálnu značku“ získať cenné rady, príklady z praxe od producentov a výrobcov – držiteľov značky, podeliť sa o názory, skúsenosti. Aj týmto spôsobom sa môže systém regionálneho značenia, ktorého udržanie, rozšírenie a propagáciu považujeme za jednu zo svojich priorít v programovom období PRV 2014-2020, rozšíriť do všetkých regiónov v Banskobystrickom kraji. Na podujatí bol prítomný i fotograf, ktorý dokumentoval celé podujatie, záznam bude samozrejme zverejnený na našom webovom sídle.

Jarmoku sa zúčastnilo 19 prvovýrobcov, remeselných producentov a remeselníkov Banskobystrického kraja, z toho 15 držiteľov značky „Regionálny produkt“ udelenými MAS Zlatá cesta, MAS MALOHONT,  MAS Podpoľanie, MAS Žiarska kotlina a O.Z. Neogradiensis.

Počas celého podujatia bolo zamestnancami  RA NSRV SR pre BB kraj pri informačnom pulte poskytované poradenstvo v oblasti PRV 2014 – 2020. Jarmok „Regionálny produkt“ považujeme za výnimočnú príležitosť na predstavenie  činnosti regionálnej antény NSRV SR, demonštráciu ukážok zachovaných originálnych remesiel – výroby korýt, bakúľ, umeleckej drevorezby, pečenia oblátok a pod., popularizáciu „regionálnej značky“ v povedomí širokej vedomosti a podporu predaja originálnych regionálnych výrobkov.

Touto cestou sa chceme poďakovať manažmentu SC Europa v Banskej Bystrici  za pozvanie, srdečné prijatie, podporu a profesionálne organizačné zabezpečenie, koordinátorom „regionálnych značiek“  v Banskobystrickom kraji, našim prvovýrobcom, producentom a remeselníkom,  všetkým priateľom, podporovateľom, priaznivcom, a samozrejme zákazníkom, ktorí nakupujú „regionálnu značku“ –  veríme, že ich bude každým dňom viac, lebo hodnotu vlastnej práce nie je možné ničím nahradiť.

Kolektív VOKA

 

Študijná cesta „Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj zorganizovala v dňoch 26.09. – 27.09.2018 odbornú študijnú cestu do Rakúska zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja. Študijnej cesty sa zúčastnilo 18 prvovýrobcov, remeselníkov, poskytovateľov služieb vo vidieckom cestovnom ruchu a držiteľov „regionálnej značky“ a dve zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj.

Program študijnej cesty začal návštevou rodinného podniku  Ehrenhöfer v Neustifte. Majiteľom rodinnej farmy bol prezentovaný projekt spolupráce päťdesiatich  poľnohospodárskych prvovýrobcov, miestnych dodávateľov  tovarov i služieb v oblasti gastronómie a vidieckeho turizmu, zážitkovej agroturistiky, ukážky realizovaných projektov spolupráce, nasledovala  prehliadka podniku a obed v reštaurácii v rámci tohto rodinného podniku. Následne boli prítomným účastníkom predstavené vybrané regionálne produkty južného Burgenlandu (z dodávateľského okruhu malých prvovýrobcov a sekundárnych spracovateľov v okruhu max. 50 km a vlastnej poľnohospodárskej produkcie), ktorými je zásobovaná predajňa rodinného podniku  Ehrenhöfer. Išlo predovšetkým o mliečne a mäsové výrobky, sezónne ovocie a zeleninu a výrobky z nich (šťavy, kompóty, vína, oleje a pod). Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s dlhoročnými skúsenosťami pána Ehrenhöfera pri budovaní, rozširovaní  a udržiavaní tohto projektu spolupráce, porovnať  možnosti realizácie v našich podmienkach, vymieňať si skúsenosti a pod. Príjemným spestrením bola ochutnávka a prezentácia našich regionálnych produktov, ktoré sme zabezpečili ako RA a ktoré so sebou priniesli aj účastníci študijnej cesty. Nasledovala večera v miestnom hostinci Der Stadtwirt v neďalekom mestečku Oberwart. Tento podnik sa rovnako prezentuje tradičnou  kuchyňou a zásobovaním surovinami a výrobkami z regiónu. Po večeri sa ešte viedla živá diskusia, výmena skúseností a nadväzovali sa nové obchodné partnerstvá i priateľstvá.

Druhý deň študijnej cesty sme začali prednáškou a prezentáciu projektu „Náš obchod“ v obci Strem. Ide o výnimočný projekt, ktorý bol iniciatívou starostu mesta Strem, Bernharda Deutscha a do dnešných dní má nasledovateľov vo viacerých mestečkách a obciach južného Burgenlandu. Obchod v obci vznikol potom, ako tam kvôli nerentabilite skončili všetky siete a reťazce (obec Strem má aktuálne  cca 900 obyvateľov). Po odkúpení vhodnej budovy obcou sa v priebehu šiestich týždňov zrealizovali všetky potrebné opatrenia vrátane stavebných úprav. Zaujímavosťou tiež bolo, že prevádzku  na pozvanie zriaďovateľa otvoril a posvätil slovenský kňaz. Vysokou pridanou hodnotou obchodu je zásobovanie od miestnych poľnohospodárskych prvovýrobkov, ktoré tvorí cca polovicu ponúkaného sortimentu. V ponuke sú obsiahnuté regionálne mliečne, mäsové výrobky, sezónna zelenina a ovocie, výrobky z nich (sirupy, šťavy, kompóty, džemy, oleje, vína, destiláty), cestoviny, pečivo výlučne z pekární v obci. V rámci tohto projektu bolo v priebehu piatich rokov vytvorených a aktuálne udržaných osem pracovných miest, z dosiahnutých ziskov bol zakúpený elektromobil, ktorým sa zabezpečuje donášková služba potravín do domácnosti imobilných zákazníkov, i keď podľa slov zakladateľa a zriaďovateľa sú skôr naklonení tomu, že zákazníka do obchodu privezú a s nákupom ho potom odvezú domov. Prítomných účastníkov projekt oslovil, kládli mnoho otázok a zaujímali sa predovšetkým o praktické skúsenosti, problémy pri realizácii, formy spolupráce s miestnymi dodávateľmi a pod. Ďalším bodom programu študijnej cesty bola návšteva rodinného podniku Aloisia v obci  Badersdorf. Ide o klasickú rodinnú prevádzku špecializovanú na  výrobu tradičných miestnych cukroviniek. V rámci projektu LEADER bola ku pekárni vytvorená aj cukráreň (zimná záhrada a letná terasa),  múzeum tradičných svadobných krojov a folklórna izba). Poslednou zastávkou bol rodinný hotel Landhotel v mestečku Schwabenhof, ktorý už desiatky rokov prevádzkuje rodina Luisser. Hotel sa prezentuje tradičnou  kuchyňou a zásobovaním surovinami a výrobkami z blízkeho okolia. Okrem toho je súčasťou zariadenia i rodinné vinárstvo s vlastnými vinohradmi. Po tradičnom burgenlandskom obede zástupkyne RA NSRV SR pre BB kraj facilitovali diskusiu, výmenu skúseností a podnety na spoluprácu, ktorá pokračovala aj celou cestou späť na Slovensko.

Touto cestou sa chceme poďakovať  organizátorom študijnej cesty, všetkým, ktorých sme v rámci nej navštívili a predovšetkým účastníkom za bezproblémový priebeh a  pozitívnu spätnú väzbu.

Kolektív VOKA

AGROKOMPLEX 2018

16.08. – 19.08.2018,  Nitra, Výstavisko AGROKOMPLEX

 V dňoch 16.08.2018 – 19.08.2018 sa v Nitre uskutočnil 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018. V pavilóne „F“ Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len MPRV SR) sa prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR (ďalej len NSRV SR) i jej regionálne antény, Miestne akčné skupiny (ďalej len MAS), prvovýrobcovia a remeselníci a zástupcovia ľudových tradícii a  kultúry.

Počas celej výstavy bolo v  stánku NSRV SR poskytnuté návštevníkom poradenstvo pracovníkmi centrálnej jednotky NSRV SR a koordinátormi jednotlivých regionálnych antén.

V rámci sprievodného kultúrneho programu sa na Agrokomplexe 2018 predstavili folklórne a hudobné skupiny z rôznych kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií, za Regionálnu anténu pre Banskobystrický kraj to boli Alexander Králik a Ľuboslav Bálint, majstri píšťal a fujár.

Za Banskobystrický región sa prezentovali miestne akčné skupiny  MAS Zlatá cesta, MAS MALOHONT, MAS Žiarska Kotlina a MAS Horehron. Za remeselníkov, umelcov a prvovýrobcov z MAS MALOHONT predstavila svoje ručne vyrábané mydlá a kozmetiku z kozieho mlieka Katka Slaninová. Za MAS Zlatá cesta sa predstavil Janko Kvak so svojimi drôtenými šperkami a výrobkami z kože, manželia Babkovci so svojimi včelími produktmi a bratia Olšiakovci s výrobkami z kravského mlieka so svojej rodinnej farmy. Všetci menovaní sú držiteľmi „regionálnej značky“. Za MAS Žiarska kotlina sa predstavili tri dámy, ktoré sa tiež zapojili do prvej výzvy MAS Žiarska kotlina na udelenie „regionálnej značky“, a to Ľudka Nárožná so svojimi dekoračnými i úžitkovými predmetmi z bavlny, ľanu a juty, Alžbetka Knappová s dekoratívnymi medovníkmi a Andrea Rolková s ručne vyrábanými hračkami, šperkami a doplnkami z dreva a maľovanými poštovými schránkami.

Ďalšími, ktorí prezentovali náš kraj mimo územia pokrytým MAS boli Slavomír Dlubač, umelecký remeselník, pod ktorého rukami vznikajú originálne diela z dreva i kameňa,  Editka Gabajová, inšpiratívna bylinkárka a fytoterapeutka, autorka niekoľkých publikácií o liečivých rastlinách nášho kraja, Martin Hiadlovský z Mliečnej farmy Braunvieh v Slovenskej Ľupči, ktorý prezentoval svoje nepasterizované dlhozrejúce syry z kravského mlieka, ktoré majú mnohé medzinárodné ocenenia a výrobcovia píšťal a fujár Alexander Králik a Ľuboslav Bálint počas výstavy prezentovali výrobu týchto tradičných hudobných nástrojov a svoje štýly ich zdobenia.

Všetci títo výnimoční ľudia prispeli k úspešnej prezentácii a propagácii Banskobystrického kraja, za čo im patrí naša obrovská vďaka.

V priebehu výstavy sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“. Do tohto ročníka sa bolo možné zapojiť do 7 kategórií: 1/ Naša príroda, 2/ Naši ľudia, 3/ Naše tradície, 4/ Naša budúcnosť, 5/ Naše „naj“, 6/ Život v našej MAS/VSP a 7/ Naše kroje. Každá z kategórií ponúkla pozoruhodné a jedinečné snímky. Za Banskobystrický región uspela v kategórii Naše kroje a Naša príroda MAS MALOHONT a v kategórii Naša príroda MAS Cerovina.

 1. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 bol výnimočnou príležitosťou na predstavenie aktivít NSRV SR a jej regionálnych antén, miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev, nekonečne bohatej slovenskej ľudovej kultúry, tradícií, čarovného folklóru, krojov, zachovaných originálnych remesiel, tradičných špecialít, prekrásneho prírodného dedičstva a rôznych špecifík jednotlivých krajov Slovenska.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny MAS  Banskobystrického kraja

12.07.2018, 14:00 – 16:00, PENZIÓN Q, Zvolen

K bodom programu:

Registrácia, predstavenie členov pracovnej skupiny, Pracovný program RA NSRV SR pre BB kraj – aktivity pre MAS Banskobystrického kraja (Mgr. Emília Jányová Lopušníková, VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj)

Emília Jányová Lopušníková privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom RA NSRV SR na najbližší štvrťrok. Zároveň v skratke vysvetlila postavenie a úlohu tematickej skupiny pre MAS/VSP na regionálnej úrovni voči tematickej pracovnej skupine pre LEADER/CLLD na národnej úrovni. Následne boli jednotliví členovia pracovnej skupiny vzájomne predstavení.

Výstupy zo stretnutia Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na národnej úrovni (ďalej len TPS):

Ing. Miroslava Vargová (manažerka MAS MALOHONT, podpredseda TPS za BB kraj) informovala o tom, že posledné zasadnutie TPS, ktoré bolo zároveň prvým, sa konalo 13.04.2018 v Nitre a výstupy z neho boli zaslané všetkým MAS v Banskobystrickom kraji prostredníctvom mailu dňa 17.04.2018. Súčasťou mailu boli aj odpovede na niektoré otázky zozbierané od MAS v termíne do 06.04.2018.

Aktuálne problémy a nejasnosti MAS v rámci animácií, chodu MAS a implementácie stratégií CLLD:

V rámci diskusie medzi členmi pracovnej skupiny boli identifikované nasledovné problémy, resp. nejasnosti MAS:

Animácie + implementácia stratégie CLLD cez PRV:

 • Usmernenie PPA č. 8/2017 k VO:
  • zložité a administratívne náročné postupy pri zákazkách už od 1 eura
  • nejasné znenie niektorých ustanovení – napríklad: Čl. 3, ods. 3, posledný odsek: Prijímateľ dokumentáciu predloží poskytovateľov. V rámci jedného projektu môže prijímateľ použiť postup podľa toho odseku maximálne trikrát (rozumej tri zákazky). Nie je jasné, ako je to aplikovateľné najmä v rámci animácií MAS.
  • nejasná nadväznosť niektorých ustanovení – napríklad: Nie je jasné, či ustanovenia ods. 4 a nasledujúce v Čl. 3 sa vzťahujú aj na zákazky podľa ods. 3.
  • zbytočné podmienky nad rámec zákona o VO
 • Absencia zmlúv o poskytnutí NFP v rámci opatrenia 19.2 a 19.4 PRV
 • Absencia školení k neverejnej časti ITMS2014+
 • Nejasný, resp. dodnes neznámy spôsob výberu odborných hodnotiteľov v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP.

Chod MAS + implementácia stratégie CLLD cez IROP:

 • Nejasný, resp. dodnes neznámy spôsob výberu odborných hodnotiteľov v rámci odborného hodnotenia ŽoPr.
 • Úpravy výkazov práce odborných administratívnych asistentov/ekonomických manažérov vyžiadané zo strany RO pre IROP z dôvodu, že viac ako 30 % činností sa týkalo účtovania a vedenia personalistiky a miezd, hoci uvedené činnosti majú uvedení zamestnanci v náplni práce, sú v súlade s popisom vykonávaných činností uvedených v Zozname oprávnených výdavkov a MAS nemá tieto činnosti riešené v rámci paušálnej platby. Ide o zásah do skutočne vykonaných činností – ak tieto činnosti zaberajú pracovníkovi viac ako 30 % času, tak je povinný ich tak uvádzať.
 • Harmonogram predkladania ŽoP počíta od roku 2019 s nižšou frekvenciou predkladania ŽoP (každé 3 mesiace), čo v procese prípravy ŽoNFP na chod MAS nebolo známe a nevyhovuje to nastaveniu finančných tokov v rámci MAS.

 Podnety MAS BB kraja ku riešeniu problémov smerom k RO pre PRV a  RO pre IROP:

 1. Spracovať osobitné Usmernenie PPA k VO v rámci opatrení 19.2 a 19.4 (časom aj 19.3) pre animácie MAS a realizáciu projektov žiadateľov v rámci implementácie stratégie CLLD s dôrazom na čo najnižšiu administratívnu náročnosť.
 2. Zabezpečiť podpis zmlúv o poskytnutí NFP v rámci opatrení 19.2 a 19.4. najneskôr do konca augusta 2018.
 3. Zorganizovať školenia k neverejnej časti ITMS2014+ najneskôr do konca augusta 2018.
 4. Stanoviť jasné pravidlá pre výber odborných hodnotiteľov a zjednotiť ich v rámci PRV aj IROP kvôli zjednoteniu procesov, a tým aj ich zjednodušeniu.
 5. Rešpektovať rozsah činností uvedených vo výkazoch práce v rámci chodu MAS cez IROP, pokiaľ sú v súlade s náplňou práce a popisom vykonávaných činností.
 6. Zníženie frekvencie predkladania ŽoP v rámci chodu MAS cez IROP z 3 na 2 mesiace.

Miroslava Vargová informovala členov pracovnej skupiny v skratke aj o výstupoch z rokovaní Pracovnej skupiny pre prístup CLLD 2014 – 2020 v rámci IROP, nakoľko súvisia s implementáciou stratégie CLLD ako celku. Zároveň informovala o snahe krajského združenia MAS a VSP, ktorým je Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja, presadiť doplnkovú podporu rozvoja vidieka prostredníctvom MAS zo zdrojov BBSK.

Členovia pracovnej skupiny ocenili význam zasadnutí pracovnej skupiny a vyjadrili záujem o jej konanie v pravidelných intervaloch. S podnetmi k riešeniu problémov smerom k RO pre PRV a  RO pre IROP vyjadrili súhlas všetci prítomní zástupcovia MAS BB kraja a tieto boli prostredníctvom RA tlmočené.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

           

 

„Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala dňa 12.07.2018 informačný seminár s názvom „Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020“. Seminár sme realizovali na základe potreby definovanej zástupcami MAS v našom regióne, jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom, ktorí pri  čerpaní  finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vo svojich aktivitách postupujú v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov/prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Seminár sa konal 12.07.2018  v Penzióne Q vo Zvolene. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, predovšetkým zástupcovia MAS a VSP z BB kraja, spolu v počte 40.

Seminár začal ráno o 8:00, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, poskytla základné informácie o PRV 2014-2020 a pracovnom programe regionálnej antény (najmä aktivitách pre zástupcov MAS) na rok 2018.

Následne lektor Ing. Andrej Gero, odborník na verejné obstarávanie v kontexte implementácie projektov PRV SR a postupy PPA k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020,  prítomných oboznámil s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára.

Vzhľadom na skúsenosti a prax lektora v aplikácii predmetného zákona a metodických postupov PPA ku obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, boli podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení zákona a usmernenia PPA na rôzne špecifické situácie, o čom svedčila živá diskusia počas jednotlivých teoretických častí seminára a samozrejme na záver stretnutia.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorovi Ing. Andrejovi Gerovi za vysokú profesionalitu a samozrejme kolegialitu.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

      

 

Konferencia

„Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť“

Dudince + Územie MAS Zlatá cesta

05.-06.jún 2018

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (ďalej NSS MAS) v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Banskobystrický kraj zorganizovala v dňoch 05. a 06. 2018 v Dudinciach medzinárodnú konferenciu s názvom „Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť“, ktorej súčasťou bola odborná exkurzia v regióne MAS Zlatá cesta a návšteva prvovýrobcov –   držiteľov značky regionálny produkt „Hont“. Konferencie sa zúčastnilo spolu 90 zástupcov MAS z celej SR, 20 prizvaných odborníkov v oblasti tvorby vidieckych politík a aktérov rozvoja vidieka,  zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, NSRV SR,  Združenia miest a obcí Slovenska. Odbornej exkurzie sa zúčastnilo 48 z nich.

Konferenciu otvoril predseda NSS MAS Ľubomír Lőrincz spoločne s krátkymi príhovormi ďalších hostí. Mgr. Alenou  Ciglanovou, predsedníčkou OZ Zlatá cesta a PaedDr. Dušanom Strieborným, primátorom mesta Dudince. V rámci odborného programu prvého dňa konferencie bolo prednesených množstvo zaujímavých príspevkov.

V prvom príspevku bola predstavená NSS MAS, jej história i plány do budúcna. Z organizačných dôvodov bol pôvodne naplánovaný druhý príspevok ku predstaveniu NSRV SR a RA pre BB kraj koordinátorky Mgr. Emílie Jányovej Lopušníkovej presunutý na druhý deň konferencie. Okrem iných vystúpili Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR) a Ing. Marek Mitošinka (generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky), ktorí informovali o aktuálnom stave implementácie CLLD v SR a odpovedali na otázky prítomných.

Ing. František Winter, (podpredseda NS MAS ČR) informoval o aktuálnom stave CLLD v Českej republike a príprave na ďalšie obdobia,  Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) predstavila „Karpatský dohovor“, Ing. Michal Strnál (starosta obce Oravská Polhora) predstavil svoju obec v kontexte s víťazstvom v súťaži Dedina roka 2017, Krysztof Kwatera (manažér LGD Dolina Raby) prítomných oboznámil so skúsenosťami Implementácie CLLD v Poľsku, predstavil možnosti nadnárodnej spolupráce so slovenskými MAS.   Ing. Hana Olejníková  (MAS Horní Pomoraví) sa venovala  systému regionálneho značenia v Českej republike, s ktorým majú v porovnaní so Slovenkou republikou podstatne viac skúseností.

Mgr. Darina Danielová (MAS Lednicko-valtický areál, Sdružení místních samospráv ČR) predstavila projekt „Chytrý venkov v roce 2030“, ELARD v programovom období 2021-2027, návrhy vo vzťahu ku zjednodušeniu a zefektívneniu čerpania prostriedkov z EŠIF a pod.

V popoludňajších hodinách RA pre BB kraj zorganizovala odbornú exkurziu v území MAS Zlatá cesta a návštevu prvovýrobcov –   držiteľov značky regionálny produkt, nasledovne:

1/ Lisovňa olejov Olej Hont, Súdovce – regionálny výrobca za studena lisovaných rastlinných olejov, prehliadka výrobne, prezentácia + ochutnávka produktov,

2/ Osada Stará Hora, Sebechleby – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ručne kopané pivnice v tufovom podloží, agroturistika v osade, regionálny výrobcovia v obci, prezentácia + ochutnávka produktov,

3/ Rodinné vinárstvo Vinojek, Rykynčice – prehliadka výrobne, inovatívne technologické postupy vo výrobe, prezentácia + ochutnávka produktov.

MAS Zlatá cesta má v Banskobystrickom kraji najdlhšie skúsenosti so systémom regionálneho značenia. V roku 2012 ako výsledok projektu spolupráce dvoch Miestnych akčných skupín – Zlatá cesta a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vznikol “ Regionálny produkt HONT“.  Do dnešných dní registrujú približne 50 držiteľov tejto značky, a to na potravinárske a remeselné výrobky, stravovacie a ubytovacie služby . Účastníci odbornej exkurzie – zástupcovia MAS – mali príležitosť zoznámiť sa s „regionálnou značkou“ priamo v území, navštíviť výrobcov a ochutnať regionálne produkty Hontu. Počas exkurzie sa viedla živá a konštruktívna diskusia, vymieňali sa skúsenosti medzi zástupcami MAS, ktorí so systémom regionálneho značenia majú skúsenosti a novými MAS, ktoré regionálnu značku vo svojom území zavádzajú, prípadne to len zvažujú, bolo zodpovedané množstvo otázok. Exkurzia ako taká bola všetkými prítomnými  hodnotená veľmi pozitívne, za čo ďakujeme predovšetkým Janke Bačíkovej a ostatným zástupcom MAS Zlatá cesta, samozrejme držiteľom regionálnej značky HONT – Vierke Šimčíkovej, Jozefovi Gembickému a manželom Knapekovcom, ktorých sme navštívili, a ktorí nám predstavili svoju prácu.

Vo večerných hodinách sa exkurzia ukončila návratom do hotela Hviezda v Dudinciach, v ktorom sa konala konferencia,  nasledoval neformálny vidiecky večer, sieťovanie MAS, nadväzovanie partnerskej spolupráce, predstavili sa viacerí aktivisti rozvoja vidieka, ktorí pôsobia či už na regionálnej, alebo národnej úrovni, ochutnávali sa regionálne produkty z celého Slovenska a pod.

Druhý deň konferencie začal príspevkom koordinátorky RA NSRV SR Mgr. Emílie Jányovej Lopušníkovej, ktorá predstavila  NSRV SR a aktivity RA pre BB kraj, zosumarizovala činnosť RA od získania štatútu RA a tiež aktivity plánované v tomto roku. Informovala o koncepte aktivít antény v rámci systému „regionálnej značky“ a krokoch vedúcich ku podpore udržateľnosti tohto projektu.

Ing. Martina Čaja z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) predstavil koncepciu práce NSK na podporu MAS a regiónu, ktorá už dlhodobo a veľmi efektívne funguje. Medzi úspešne podporenými aktivitami bolo aj regionálne značenie na území NSK, projekty zamerané na cykloturistiku a značenie.

Ďalší príspevok patril podpredsedovi Národnej siete Miestnych akčných skupín Českej republiky Františkovi Winterovi, ktorý predstavil partnerskú sieť združujúcu miestne akčné skupiny, situáciu MAS a vývin prístupu LEADER v ČR.

Dopoludňajší blok konferencie uzatvoril Odborný workshop zameraný na výmenu skúseností a zručností a riešenie aktuálnych  problémov v implementácii LEADER/CLLD a spolupráca MAS na Slovensku pod koordináciou Mgr. Petra Nemčeka a Mgr. Petra Madigára, podpredsedov NSS MAS.

Popoludňajšie príspevky boli venované predstaveniu projektov a prezentácie činností MAS v SR a zahraničí, ktoré implementovali prístup LEADER aj v rámci obdobia 2007-2013 za podpory Programu rozvoja vidieka a ďalších nástrojov – inšpirácie a príklady dobrej praxe, ktoré predstavili zástupcovia MAS Kopaničiarsky región a MAS Horný Liptov.

V závere konferencie Ľubomír Lőrincz – predseda NSS MAS poďakoval všetkým zúčastneným, ocenil účasť zástupcov MPRV SR, aktívny prístup Sekcie programov regionálneho rozvoja pri pokračovaní v odbornom a partnerskom dialógu v rámci prístupu LEADER/CLLD. Zároveň ocenil aj úsilie Združenia miest a obcí Slovenska pri presadzovaní modelu prístupu LEADER, ktorý umožní podporiť čo najväčší počet partnerstiev na území SR.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým zástupcom NSS MAS za profesionalitu a spoluprácu, vedeniu a zamestnancom hotela Hviezda v Dudinciach za srdečné prijatie a profesionálne zabezpečenie podmienok konferencie.       

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

         

 

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 2“

Banská Bystrica, SOŠ pod Bánošom 80, 24.04.2018

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala informačný seminár s názvom: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 2“ pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji k použitiu aplikácie GSAA pre podanie žiadosti o priame platby.

Seminár sa konal 24.04.2018  v Banskej Bystrici, na Strednej odbornej škole Pod Bánošom. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020 spolu v počte 15.

Seminár začal o 12:00, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili zástupcom RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámili s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, poskytli všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a pracovnom programe na rok 2018.

Následne lektorky Mgr. Marcela Vaverčáková a Ing. Stanislava Vranová z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, regionálne pracovisko Banská Bystrica, podrobne objasnili funkcionality aplikácie GSAA. Na konkrétnom príklade spoločne s účastníkmi prešli celú aplikáciu, počas každého kroku individuálne s každým účastníkom overili pochopenie a samostatnosť účastníka pri práci s aplikáciou. Počas celého seminára i po jeho ukončení sa viedla konštruktívna diskusia a lektorkami boli zodpovedané mnohé otázky účastníkov, čo veľmi ocenili.

Týmto sa chceme poďakovať zástupcom Strednej odbornej školy pod Bánošom za srdečné prijatie a profesionálne zabezpečenie podmienok seminára.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

       

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 1“

Banská Bystrica, SOŠ pod Bánošom 80, 17.04.2018

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala informačný seminár s názvom: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“ pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji k použitiu aplikácie GSAA pre podanie žiadosti o priame platby. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020 spolu v počte 30.

Seminár začal o 12:00, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili zástupcom RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámili s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, poskytli všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a pracovnom programe na rok 2018.

Následne lektorky Mgr. Marcela Vaverčáková a Ing. Stanislava Vranová z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, regionálne pracovisko Banská Bystrica, podrobne objasnili funkcionality aplikácie GSAA. Na konkrétnom príklade spoločne s účastníkmi prešli celú aplikáciu, počas každého kroku individuálne s každým účastníkom overili pochopenie a samostatnosť účastníka pri práci s aplikáciou. Počas celého seminára i po jeho ukončení sa viedla konštruktívna diskusia a lektorkami boli zodpovedané mnohé otázky účastníkov, čo veľmi ocenili.

Týmto sa chceme poďakovať zástupcom Strednej odbornej školy pod Bánošom za srdečné prijatie a profesionálne zabezpečenie podmienok seminára.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

     

„Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“

Banská Bystrica, 10.04.2018

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala informačný seminár s názvom: Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“ . Cieľom bolo poskytnúť účastníkom, ktorí pri  čerpaní  finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pracujú s osobnými údajmi, aktuálne informácie zapracované do legislatívy v súlade s nariadením Parlamentu a Rady EÚ (tzv. podľa nariadenia GDPR) platnými od 25.05.2018.

Seminár sa konal 10.04.2018  v Banskej Bystrici, účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, zástupcovia MAS a VSP z BB kraja, prvovýrobcovia a zástupcovia občianskych združení, ktorí čerpajú prostriedky z PRV SR 2014-2020, spolu v počte 49.

Seminár začal ráno o 8:30, po registrácii účastníkov. Lektorka Jana Vozáryová, dlhoročná odborná konzultantka a špecialistka na ochranu osobných údajov,  prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára. Vzhľadom na skúsenosti a bohatú prax lektorky v aplikácii predmetného zákona v kontexte  pripravovaných zmien, boli podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení zákona na rôzne špecifické situácie, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila živá diskusia počas jednotlivých teoretických častí prednášky a samozrejme na záver stretnutia.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

        

„Seminár pre malých farmárov“

„Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 – 2020“

 28.02.2018, Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica

 VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala informačno – vzdelávaciu aktivitu pre malých farmárov na tému: „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 – 2020“ s cieľom reflektovať potreby malých  farmárov vzniknuté v regióne v súvislosti s aktuálnou výzvou  na podopatrenie 6.3, predstaviť NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj, svoju činnosť v regióne v rámci PRV a pracovný program rok 2018.

Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020,  prvovýrobcovia – fyzické a právnické osoby  podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, spolu v počte 24.

Seminár začal ráno o 9:00, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slová patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a predstavila pracovný program RA NSRV SR pre BB kraj na rok 2018.

Následne lektorka Ing. Anna Balková, odborníčka na problematiku malých farmárov s dlhoročnou praxou, aktivistka v oblasti rozvoja vidieka a tvorby vidieckych politík v dopoludňajšom bloku prítomných  účastníkov oboznámila s aktuálnou výzvou č. 23/PRV/2017 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti  na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Mnohí z prítomných malých farmárov nemali žiadnu skúsenosť s čerpaním NFP z PRV, niektorí z rôznych dôvodov nečerpajú ani priame platby. Podrobne s nimi prešla všetky body predmetnej výzvy, podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky pre poskytnutie príspevku, hodnoty štandardných výstupov,  oprávnenosť aktivít a výdavkov projektu, hodnotiace kritériá pre výber projektov a pod. Nakoľko účelom seminára bolo, aby si každý účastník dokázal samostatne vypracovať kompletný a životaschopný podnikateľský plán – a to nie len v súvislosti s výzvou na podopatrenie 6.3, ale ako predpoklad trvalo udržateľného rozvoja malých farmárov v našich podmienkach – v popoludňajšom bloku sa pani lektorka venovala téme vypracovania podnikateľského plánu ku výzvam PRV 2014 – 2020. Podrobne prešla povinné i odporúčané náležitosti podnikateľského plánu, uviedla mnoho užitočných odporúčaní, upozornila na najčastejšie riziká, s ktorými sa malí farmári často v praxi stretávajú atď. Na záver je  však potrebné skonštatovať, že napriek tomu, že seminára sa zúčastnilo 24 malých farmárov z nášho kraja, po absolvovaní seminára odchádzalo 23 s poznaním, že nespĺňajú podmienky oprávnenosti žiadateľa na poskytnutie NFP z PRV 2014-2020 pre podopatrenie 6.3, a to z dôvodu nastavených podmienok čerpania priamych podpôr na podporované komodity definovaných v tabuľke rozlíšenia štandardného výstupu v roku 2017, prípadne nečerpania priamych podpôr vôbec.

I s týmto vedomím však seminár hodnotili pozitívne, v priebehu celého seminára sa viedla živá a konštruktívna diskusia, vymieňali sa skúsenosti a bol prejavený záujem prítomných o obdobné aktivity v budúcnosti, čo bolo pre nás, ako  organizátora inšpiratívnou spätnou väzbou.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Ing. Anne Balkovej za jej profesionalitu, erudovanosť, ochotu podeliť sa so svojimi bohatými skúsenosťami a samozrejme entuziazmus, a  Súkromnej Hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici za profesionálne zabezpečenie organizačných podmienok seminára.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

         

„Seminár pre malých a mladých farmárov“

15.02.2018, Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala informačno – vzdelávaciu aktivitu pre malých a mladých farmárov na tému: „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 – 2020“ s cieľom reflektovať potreby malých  farmárov vzniknuté v regióne v súvislosti s aktuálnou výzvou  na podopatrenie 6.3. a plánovanej výzvy na podopatrenie 6.1, predstaviť NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj, svoju činnosť v regióne v rámci PRV a pracovný program na tento rok.

Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020,  prvovýrobcovia – fyzické alebo právnické osoby  podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, spolu v počte 30.

Seminár začal ráno o 9:00, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slová patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020 a predstavila pracovný program RA NSRV SR pre BB kraj na rok 2018.

Následne lektorka Ing. Anna Balková, odborníčka na problematiku malých a mladých farmárov s dlhoročnou praxou, aktivistka v oblasti rozvoja vidieka a tvorby vidieckych politík v dopoludňajšom bloku prítomných  účastníkov oboznámila s aktuálnou výzvou č. 23/PRV/2017 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti  na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Mnohí z prítomných malých farmárov nemali žiadnu skúsenosť s čerpaním NFP z PRV, niektorí z rôznych dôvodov nečerpajú ani priame platby. Podrobne s nimi prešla všetky body predmetnej výzvy, podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky pre poskytnutie príspevku, hodnoty štandardných výstupov,  oprávnenosť aktivít a výdavkov projektu, hodnotiace kritériá pre výber projektov a pod. Nakoľko účelom seminára bolo, aby si každý účastník dokázal samostatne vypracovať kompletný a životaschopný podnikateľský plán – a to nie len v súvislosti s výzvou na podopatrenie 6.3 či  6.1, ale ako predpoklad trvalo udržateľného rozvoja malých farmárov v našich podmienkach – v popoludňajšom bloku sa pani lektorka venovala téme vypracovania podnikateľského plánu ku výzvam PRV 2014 – 2020. Podrobne prešla povinné i odporúčané náležitosti podnikateľského plánu, uviedla mnoho užitočných odporúčaní, upozornila na najčastejšie riziká, s ktorými sa malí farmári často v praxi stretávajú atď. V ďalšom bloku sme sa venovali podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, nastaveniu podmienok tejto výzvy v čase jej vyhlásenia v minulosti, skúsenosťami mladých farmárov, ktorí boli v predmetnej výzve úspešní, situáciami, s ktorými sa často stretávali po podpise zmluvy a pod.

Na záver je  však potrebné s poľutovaním skonštatovať, že napriek tomu, že seminára sa zúčastnilo 30 malých farmárov z nášho kraja, po absolvovaní seminára odchádzalo 28 s poznaním, že nespĺňajú podmienky oprávnenosti žiadateľa na poskytnutie NFP z PRV 2014-2020 pre podopatrenie 6.3, z dôvodu nastavených podmienok čerpania priamych podpôr na podporované komodity definovaných v tabuľke rozlíšenia štandardného výstupu v roku 2017, prípadne nečerpania priamych podpôr vôbec.

I s týmto vedomím však seminár hodnotili veľmi pozitívne, v priebehu celého seminára sa viedla živá a konštruktívna diskusia, vymieňali sa skúsenosti a bol prejavený záujem prítomných o obdobné aktivity v budúcnosti, čo bolo pre nás, ako  organizátora inšpiratívnou spätnou väzbou. Touto cestou sa chceme poďakovať lektorke Ing. Anne Balkovej za jej profesionalitu, erudovanosť, ochotu podeliť sa so svojimi bohatými skúsenosťami a samozrejme entuziazmus, a tiež Súkromnej Hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici za profesionálne zabezpečenie organizačných podmienok seminára.

Kolektív VOKA –  RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

   

 

„Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja“

22. – 24.11.2017, Banská Bystrica + územie MAS BB kraja (MAS Podpoľanie, MAS Zlatá cesta a MAS MALOHONT)

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala informačno – vzdelávaciu aktivitu s názvom „Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja“ s cieľom informovania, výmeny skúseností a ukážok príkladov dobrej praxe medzi zástupcami nových MAS s udeleným štatútom a MAS so štatútom udeleným už v minulom programovom období.

Účastníkmi aktivity boli zástupcovia VSP a MAS z Banskobystrického kraja a zástupcovia verejnej správy – Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a obcí nášho kraja.

Seminár začal 22.11.2017 o 9:00 po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény, jej aktivitami v roku 2017 a zároveň predstavila aj pracovný program na r. 2018, ktorý vznikol po dôkladnom mapovaní potrieb v regióne.

Ďalší príspevok koordinátorky RA bol venovaný tematickej pracovnej skupine pre MAS/VSP – štatútu, cieľom, členstvu na regionálnej úrovni a pod. V diskusii odznela potreba zástupcov predovšetkým nových MAS po výmene skúseností, možnostiach spolupráce, sieťovania, pravidelných stretnutiach na regionálnej úrovni a pod.  Druhý deň sme sa s lektorkou Ing. Elexovou, PhD. venovali problematike regionálneho značenia, systému zavádzania značenia v ČR a následne SR, rozširovaniu existujúcich značiek, novým vznikajúcim značkám v Banskobystrickom kraji a pod.

Tento príspevok bol zástupcami nových MAS veľmi pozitívne hodnotený, rovnako ako aj možnosť výmeny skúseností so zástupcami MAS, ktoré už systém regionálneho značenia aplikujú v rámci svojich činností. Tretí deň seminára Ing. Bímová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja Úradu BBSK predstavila koncepciu a možnosti podpory VSP a MAS v našom kraji, tiež platné VZN, systém spolupráce, činnosť Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu v Banskobystrickom kraji a pod. Každý deň seminára sa po teoretických príspevkoch a vstupoch viedla produktívna diskusia, ktorá pokračovala aj v územiach MAS Podpoľanie, Zlatá cesta a MALOHONT, kde bola zástupcami jednotlivých MAS zabezpečená prezentácia úspešných projektov realizovaných z PRV v minulom programovom období. Seminár bol podnetným stretnutím a priestorom pre zoznámenie sa a nadviazanie spolupráce prítomných zástupcov MAS, inšpiráciou pre implementáciu projektov PRV 2014-2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať dámam z  MAS Podpoľanie, Zlatá cesta a MALOHONT za spoluprácu, zdieľanie cenných skúseností, srdečné prijatie a profesionalitu.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Jarmok „Regionálny produkt“ 2017

17.10.– 18.10.2017,  Banská Bystrica, SC Europa

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj – v dňoch 17. a 18.10.2017 v Banskej Bystrici – nákupnom centre Europa – zorganizovala Jarmok „Regionálny produkt“.

Cieľom aktivity bolo najmä zviditeľnenie kvalitných domácich, regionálnych produktov v očiach širokej verejnosti, prezentácia výnimočných, originálnych výrobkov a produktov nášho kraja,  podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ako i potencionálnych,  budúcich žiadateľov – producentov, ktorí sa chcú uchádzať  o značku „Regionálny produkt“. Na tomto podujatí mohli záujemcovia o „regionálnu značku“ získať cenné rady, príklady z praxe od producentov – držiteľov značky, podeliť sa o názory, skúsenosti. Aj týmto spôsobom sa môže systém regionálneho značenia, ktorého udržanie, rozšírenie a propagáciu považujeme za jednu zo svojich priorít v programovom období PRV 2014-2020,  dostať po udelení štatútov MAS do ďalších regiónov v Banskobystrickom kraji. Na jarmoku bol prítomný aj kameraman, ktorý okrem iného s účastníkmi natáčal rozhovory a z celého podujatia je vytvorený a samozrejme zverejnený videozáznam (link nájdete nižšie).

Jarmoku sa zúčastnilo 16 prvovýrobcov, producentov a umeleckých remeselníkov Banskobystrického kraja, z toho 10 držiteľov značky „Regionálny produkt“ udelenými MAS Zlatá cesta, MAS MALOHONT a MAS Podpoľanie.

Jarmok „Regionálny produkt“ bol výnimočnou príležitosťou na predstavenie našej  činnosti,  miestnych akčných skupín a ukážok zachovaných originálnych remesiel – výroba korýt, píšťal a fujár, umeleckej drevorezby.

Touto cestou sa chceme poďakovať manažmentu SC Europa v Banskej Bystrici  za pozvanie, srdečné prijatie, podporu a vysoko profesionálne organizačné zabezpečenie.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Tu si môžete pozrieť videozáznam: https://voka.sk/2018/02/13/jarmok-regionalny-produkt-2-rocnik/, alebo https://www.youtube.com/watch?v=iU-CJ0jJkcQ&t=7s

„Predajné zručnosti“

11.09.2017, Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš 602

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  organizovala informačnú – vzdelávaciu aktivitu na tému: „Predajné zručnosti“ s cieľom predstaviť NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj, svoju činnosť v regióne v rámci PRV, indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 na rok 2017, aktuálne výzvy PRV 2017 a samozrejme    zlepšiť a zefektívniť predajné zručnosti beneficientov PRV SR.

Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020,  prvovýrobcovia (živočíšna aj rastlinná prvovýroba), umeleckí remeselníci, medári, držitelia i záujemcovia o značku „regionálny produkt“ a zástupcovia MAS, ktorí zastrešujú regionálne značenie.

Program

 • 9:00 – 9:30 Otvorenie a predstavenie NSRV SR a RA  NSRV SR pre Banskobystrický kraj a jej činnosť v regióne v rámci PRV
 • 9:30 – 10:00   Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 na rok 2017, Aktuálne výzvy PRV 2017
 • 10:00 -12:00   Využívanie inovatívnych postupov  prispievajúcich k rozvoju vidieka v súvislosti s implementáciou opatrení z PRV SR 2014-2020
 • 12:00 –  12:30  Obedňajšia prestávka
 • 12:30 – 14:00  Pokračovanie v dopoludňajšom tematickom bloku
 • 14:00 – 16:00  Podpora prvovýrobcov, mladých a malých farmárov pri predaji svojich produktov, príklady dobrej praxe, skúsenosti beneficientov a prijímateľov PRV, držiteľov značky „Regionálny produkt a budúcich žiadateľov o značku „Regionálny produkt“ pri komunikácii so zákazníkom pri predaji svojich výrobkov
 • 16:00 – 16:30 Diskusia a záver

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

 Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

        

AGROKOMPLEX 2017

17. 08.2017 – 20.08.2017,  Nitra, Výstavisko AGROKOMPLEX

V dňoch 17.08.2017 – 20.08.2017 sa v Nitre uskutočnil 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017. V expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR (ďalej len NSRV SR) sa v pavilóne M2 prezentovala nielen samotná NSRV SR ale i jej regionálne antény.

Počas celej výstavy bolo v  stánku NSRV SR poskytnuté návštevníkom poradenstvo pracovníkmi centrálnej jednotky NSRV SR a koordinátormi jednotlivých regionálnych antén.

V rámci sprievodného kultúrneho programu sa na Agrokomplexe 2017 predstavili rôzne folklórne a hudobné skupiny z rôznych kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií.

Za Banskobystrický región sa prezentovali miestne akčné skupiny  MAS Zlatá cesta a MAS MALOHONT, majster Alexander Králik – výrobca fujár a píšťal a jeho kolega Ľubo Bálint, Katka Slaninová, ktorá predstavila svoje ručne vyrábané mydlá a kozmetiku z kozieho mlieka, Tatiana Longauerová so svojimi chutnými pagáčmi, Slavomír Dlubač, umelecký remeselník, pod ktorého rukami vznikajú originálne diela z dreva i kameňa a  Edita Gabajová, inšpiratívna bylinkárka, autorka niekoľkých publikácií o liečivých rastlinách nášho kraja. Všetci títo výnimoční ľudia prispeli k úspešnej prezentácii a propagácii, za čo im patrí naša obrovská vďaka.

V priebehu výstavy sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“. Do tohto ročníka sa bolo možné zapojiť do siedmych kategórií: 1/ Naša príroda, 2/ Naši ľudia, 3/ Naše tradície, 4/ Naša budúcnosť, 5/ Naše „naj“, 6/ Život v našej MAS/VSP a 7/ Naše kroje. Každá z kategórií ponúkla pozoruhodné zábery. Za Banskobystrický región uspela vo viacerých kategóriách MAS MALOHONT, ktorá sa so snímkami prihlásených autorov Romana Lebedu, Dagmar Blahútovej, Petronely Vargovej a Petry Rapčanovej umiestnila na popredných miestach.

44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017 bol výnimočnou príležitosťou na predstavenie činnosti centrálnej jednotky NSRV SR a jej regionálnych antén, miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev, nekonečne bohatej slovenskej ľudovej kultúry, tradícií, čarovného folklóru, krojov, zachovaných originálnych remesiel, tradičných špecialít, prekrásneho prírodného dedičstva a rôznych špecifík jednotlivých krajov Slovenska.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020 v platnom znení.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

  

Informačný leták ku AX 2017 nájdete tu: Info leták PRV na AX 2017

„Školenie pre MAS/VSP k implementácií CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017)“

27. – 28.07.2017, Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie Slobody 2

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizovala školenie na tému: „Školenie pre MAS/VSP k implementácií CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017)“ s cieľom informovať zástupcov MAS so štatútom z minulého programového obdobia a zástupcov VSP uchádzajúcich sa o štatút MAS v programovom období 2014-2020 o aktuálnej situácii a zmenách v Systéme riadenia CLLD a následnej implementácii v praxi. Účastníkmi školenia boli zástupcovia VSP, MAS z minulých programových období, zástupcovia regionálnych antén NSRV SR.

Nám, ako zástupcom RA NSRV SR pre BB kraj, bola tlmočená požiadavka na organizovanie informačných aktivít s tematikou implementácie CLLD a súvisiacimi oblasťami. Na stretnutí projektového tímu bola táto požiadavka zvážená a na stretnutí tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni NUTS 3, ktorú plánujeme po udelení štatútov MAS, bude predmetom diskusie, predovšetkým preto, aby bola podstata jedného z princípov LEADER, teda „zdola nahor“ skutočne naplnená a naša práca zmysluplná.Účelom stretnutia, ktoré sa konalo na celoštátnej úrovni bolo informovať prítomných zástupcov MAS a VSP o aktuálnej situácii vo vzťahu ku zmenám v systéme riadenia CLLD a následnej implementácii v praxi.   Prítomnosť Mgr. Ingrid Kociánovej, ako zástupcu MPaRV SR pre rozvoja vidieka a LEADER, PhDr. Borisa Huslicu z oddelenie Regionálneho rozvoja a samozrejme Mgr. Vladimíry Gudábovej z Národnej siete rozvoja vidieka SR bola z dôvodu ich kompetentnosti a erudovanosti nesmierne prínosná. Oba dni školenia boli interaktívne, odznelo mnoho návrhov, pripomienok,  bolo zodpovedaných veľa otázok a vysvetlených mnoho nejasností. Prítomní účastníci mali priestor aj pre vzájomné odovzdanie si skúseností, poznatkov, čo bolo oceňované predovšetkým tými VSP, ktoré s implementáciu CLLD nemajú praktické skúsenosti.

Na záver školenia boli všetci prítomní zástupcovia MAS a VSP vyzvaní, aby svoje ďalšie návrhy, podnety, nejasnosti, pripomienky či otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s implementáciou CLLD adresovali na príslušné regionálne antény, ktoré ich v zmysle svojich kompetencií budú distribuovať na NSRV SR.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

„Na farmu Hiadlovských za vínom“

Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, 09.-10.06.2017

V dňoch 09.-10.06.2017 sa VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj zúčastnila výnimočného podujatia s názvom „Na farmu Hiadlovských za vínom“, ktoré sa konalo na Farme Hiadlovských v Slovenskej Ľupči.

Toto podujatie vzniklo pred štyrmi rokmi, s myšlienkou vytvoriť gastronómiu i kultúru degustovania poctivých remeselných vín a prírodných zrejúcich nepasterizovaných syrov na strednom Slovensku.  Na základe minuloročných skúseností a rodiacej sa tradície podujatie prináša gastronómiu, zážitkovú agroturistiku i kultúru.  Podujatie možno vo vzťahu ku svojmu poslaniu, obsahu a sprievodnému programu charakterizovať ako komorné, priateľské a rodinné.

Na podujatí sa prezentovali rodinné vinohradníctva a vinárstva: Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, Modran Klimko  Wine, Vysoké Pole, Strekov 1075, Vinárstvo Bott Frigyes, Vinárstvo Berta, Horské víno z Pukanca, Víno SVETÍK,  Pivnica BRHLOVCE, Víno Natural Domin & Kušický, Pivnica a Vinohrady Zsigmond, Vinárstvo Csernus, Víno Lauko, Vinohradníctvo a vinárstvo Vdovjak, Vinárstvo u koňa a rodinné vinárstvo Fundus Regius. Všetkých 16 rodinných vinárstiev sa v priebehu soboty prezentovalo na hlavnom pódiu, predstavili svoje začiatky, doterajšie skúsenosti, úspechy, a samozrejme myšlienky a vízie do budúcna. Okrem vinárov a vinohradníkov sa prezentovali aj prvovýrobcovia z regiónu – okrem organizátora podujatia, to boli napríklad medári, výrobcovia zeleninových a ovocných štiav, sirupov, lekvárov a džemov, domáceho müsli, bylinkári a mastičkári a tiež niekoľko umeleckých remeselníkov.

Samotné podujatie začalo v piatok popoludní, krátko po oficiálnom otvorení prišla aj vzácna návšteva – pani ministerka MPRV SR Gabriela Matečná a zástupca odboru komunikácie a marketingu Michal Feik v doprovode  niekoľkých kolegov.

Počas celého trvania podujatia sa na farme priebežne konali  prehliadky, ktoré návštevníkom sprostredkovali prehľad farmárskych dennodenných povinností. Jedlo, ktoré bolo podávané návštevníkom počas celého podujatia bolo pripravované výlučne z domácich produktov a produktov regionálnych dodávateľov – prvovýrobcov, pestovateľov. Veľký úspech mali napríklad „Farmárske sladké raňajky“, množstvo špecialít z miestneho syra a mäsa, pripravovaných priamo na mieste, pečenie chlebíka, vianočiek, tvarohových koláčov, rôzneho slaného pečiva a pod.

O sprievodný program sa postaral napríklad známy someliér Miro Ballo, záujemcovi si absolvovali malý kurz Someliérstva a zároveň predviedol sabráž syrárskou mačetou. Pre návštevníkov podujatia bola v piatok i sobotu pripravená aj prehliadka Ľupčianskeho zámku, nielen pre deti bolo pripravené divadielko a tvorivé dielničky, v ktorých sa používali tradičné prírodné materiály, najmä ľan, ovčia vlna, drevo, kamienky, sušené kvety a plody, semienka a pod.

Pri príležitosti konania tohto podujatia umelecký rezbár Martin Heczko vyrezal sochu Svätého Vendelína,  ktorú prišiel v sobotu vysvätiť miestny pán farár a ktorá bola na farme slávnostne osadená. Predmetná socha je symbolickým znakom ochrany chovaných zvierat, okolitej zeme i obhospodarovanej pôdy v Nízkych Tatrách.

Počas celého trvania podujatia na farme Hiadlovských sa VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj prezentovala, iniciovala členstvo v NSRV, predstavila svoju činnosť a plánované aktivity v tomto roku.

Prínosom aktivity bola najmä praktická prezentácia regionálneho poľnohospodárstva a potravinárstva, podpora a propagácia prvovýrobcov – remeselníckych výrobcov vína, potravín, umeleckých remeselníkov, propagácia NSRV v BB regióne, inicializácia členstva v NSRV medzi účastníkmi podujatia, propagácia držiteľov „Regionálnej značky“, podpora  a propagácia vidieckeho turizmu,  agroturizmu a zážitkovej turistiky v Banskobystrickom kraji.

  

„Participační přístupy a Podunajská strategie – Národní den participace“

30. mája 2017, Praha, Česká republika

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj sa v zastúpení koordinátorky Mgr. Emílie Jányovej Lopušníkovej    zúčastnila konferencie s názvom: „Participační přístupy a Podunajská strategie – Národní den participace“.

Organizátormi a partnermi konferencie boli Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Danube Civil Society Forum, BadenWürttemberg Stiftung, Foster Europe, Platforma rozvoja NNO a Centrum pre komunitnú prácu.

Program

 • 09:30 Registrácia účastníkov
 • 10:00 Úvodné slovo (JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • 10:10 Participácia ako predpoklad strategického plánovania (Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR)
 • 10:20 Stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k makroregionálnym stratégiám a k účasti občianskej spoločnosti v strategickom plánovaní (Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., Mgr. Ing. Roman Haken, EHSV)
 • 10:35 Predstavenie Podunajské stratégie (RNDr. Pavla Kačabová, Úřad vlády ČR, výkonná národní koordinátorka Podunajské strategie)
 • 11:00 Agenda participácie v makroregionálnych stratégiách (Mag. Stefan August Lütgenau, Danube Civil Society Forum)
 • 11:45 Účasť verejnosti a viacúrovňová správa v Podunajské stratégii (Ing. Rudolf Schicker, koordinátor Prioritní oblasti 10 – Institutional Capacity Building and Cooperation / City of Vienna, Rakousko)
 • 12:10 Súčasný stav účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch v ČR – expertní panel
 • 12:50 Moderovaná diskusia k participácii a odporučenia zo skúseností Prioritnej oblasti 10 Podunajské stratégie
 • 14:15 Makroregionálne stratégie, súvisiace programy a príležitosti pro české subjekty (Simona Fink, koordinátorka Bavorsko-české přeshraniční spolupráce, ARBERLAND REGio GmbH, Koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu)
 • 14:30 Stratégie Povodia Dunaja 2016 – 2021, Program implementácie stratégie ochrany Dunaja – Spolupráce s UNEP a GCF (Green Climate Fund) – problematika (mitigace a adaptace) klimatických zmien. (Ing. Petr J. Kalaš, šéfporadce ministra životního prostředí)
 • 15:00 Prezentácie českých organizácii, participujúcich na projektoch v rámci rôznych zdrojov Podunajské stratégie – Urban gardening jako příklad participativní demokracie v Podunajském regionu Mgr. Martin Synkule, MA, jednatel společnosti Evropská rozvojová agentura, s.r.o. – Dunajská sója Matthias Krön, výkoný ředitel, Donau Soja Organisation
 • 15:30 Kohézna politika a makroregionálne stratégie (Ing. Petr Zahradník, MSc., Evropský hospodářský a sociální výbor)
 • 15:45 Závery a zhrnutia
 • 16:00 Ukončenie konferencie (zástupca Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

Priebeh

Dňa 30.mája 2017 sa v priestoroch Akadémie verejného investovania na pôde Ministerstva pre miestny rozvoj ČR konala konferencia s názvom „Participačné prístupy a Podunajská stratégia  k Národnému dňu participácie v ČR“.  Konferenciu viedol R. Haken a záštitu prevzala 1. predsedníčka Senátu Parlamentu ČR M. Horská, ktorá sa v úvodnom slove venovala aj kríze zastupiteľskej demokracie a zdôraznila rast požiadavky občanov na participatívnom rozhodovaní, ktoré nie je len politickým rozhodnutím vedúcich strán v štáte.  Zdôraznila problémy trvalej udržateľnosti projektov, ktoré majú regionálny charakter  – netransparentné financovanie neziskových organizácií a tiež financovanie MAS. Následne J. Ungerman a R. Haken prezentovali stanoviská EHSV k makroregionálnym stratégiám a poukázali na zachovanie rovnakého prístupu v zmysle otvorenosti a transparentnosti pre všetkých. V prípade participačných prístupov, je nevyhnutné zachovanie požiadavky zdola na hor a rovnako prepojenie jednotlivých  mikrostratégií do jednotnej makroregionálnej stratégie. Zároveň zdôraznili fakt, že je potrebné, aby projektom predchádzal dôkladný výskum, mapovanie potrieb  územia, do ktorého musia byť zapojené aj samosprávy.

Ďalším bodom programu bola samotná prezentácia podunajskej stratégie P. Kačabovou a informácie následne doplnil S. A. Lutgenau, ktorý pripomenul fakt, že „Dunaj nekončí na hraniciach EÚ“ a summit, ktorého sa zúčastnili všetky krajiny, cez ktoré tečie rieka Dunaj bol tematicky zameraný na výber projektov a nápadov pre realizáciu makroregionálnej stratégie. T. R. Schicker sa vo svojom vstupe zameral na výchovu a podporu lídrov/stakeholderov v územiach, pretože práve títo sú aktívnymi predstaviteľmi lokálnych politík a často i následnými realizátormi projektov na mikroregionálnej úrovni. Popoludní sa viedla moderovaná diskusia k participácii s odporučeniami na základe skúseností jednotlivých subjektov podľa programu. Na záver boli zhrnuté všetky informácie z jednotlivých blokov diskusie.

Regionálny produkt 2

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Banskobystrického a Žilinského kraja

11.05.2017, Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie Slobody 2

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s J One s. r. o. – Regionálnou anténou pre Žilinský kraj a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizovala seminár na tému: „Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Banskobystrického a Žilinského kraja“ s cieľom informovať zástupcov MAS so štatútom z minulého programového obdobia, zástupcov VSP o aktuálnej situácii ku zmenám v Systéme riadenia CLLD a výzve k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – udelenie štatútu MAS.

Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia OZ, VSP, MAS z minulých programových období, aktéri rozvoja vidieka spolu v počte 70, z toho 40 zástupcov z územia Banskobystrického kraja a 30 zástupcov zo Žilinského kraja.

Program

 • Registrácia účastníkov
 • Otvorenie podujatia a prestavenie NSRV SR (Mgr. Emília Jányová Lopušníková, PhDr. Mgr. Jozef Mikyška a Ing. Miroslav Jánošík)
 • Dodatok č. 4 k Systému riadenia CLLD (Mgr. Ingrid Kociánovázástupca MPaRV SR, sekcia rozvoja vidieka)
 • Pripravovaná výzva k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – udelenie štatútu MAS (Mgr. Ingrid Kociánovázástupca MPaRV SR, sekcia rozvoja vidieka)
 • Diskusia na prezentované témy, záver

Priebeh

Účelom stretnutia bolo informovať prítomných o aktuálnej situácii vo vzťahu ku zmenám v systéme riadenia CLLD a výzve k podopatreniu 19.2,  prítomnosť Mgr. Ingrid Kociánovej, ako zástupcu MPaRVSR pre rozvoja vidieka a LEADER, si preto z dôvodu jej kompetentnosti a erudovanosti veľmi vážime. Celé predpoludnie zdôvodňovala aktuálnu situáciu, odpovedala na otázky a vysvetľovala nejasnosti v súvislosti so systémom riadenia CLLD a výzvou k podopatreniu 19.2. Na záver, po živej diskusii, všetkých prítomných vyzvala, aby nezodpovedané otázky (najmä z problematiky IROP), podnety, nejasnosti, pripomienky a nájdené chyby  vo výzve č. 21/PRV/2017 adresovali na príslušné regionálne antény, ktoré ich v zmysle svojich kompetencií budú distribuovať na príslušné miesta.
Seminár začal o 9:15, po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi regionálnej antény a rovnako s doteraz realizovanými aktivitami. Následne prítomných privítal Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj. Predstavil NSRV SR a plán RA na tento rok.

Touto cestou sa chceme poďakovať kolegom z RA pre Žilinský kraj, koordinátorovi PhDr. Mgr. Jozefovi Mikyškovi a Ing. Miroslavovi Jánošíkovi za spoluprácu a všestrannú pomoc pri organizačnom zabezpečení.

       

„Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala seminár na tému: „Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“ s cieľom poskytnúť nielen všeobecný prehľad v tejto problematike, ale i sprostredkovať účastníkom odpovede na všetky otázky týkajúce sa výroby a predaja potravín na odbornej úrovni v zmysle právnych predpisov.

Seminár sa konal 28.03.2017  v Kremničke č.53 v Banskej Bystrici. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, zástupcovia MAS a VSP, prvovýrobcovia, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj na trhových miestach, tiež subjekty, ktoré poskytujú poradenstvá pre predaj na trhových miestach ako aj v oblasti potravinárskej prvovýroby, zástupcovia obcí, skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Program

 • Všeobecné informácie o PRV SR 2014 – 2020 a činnosti RA NSRV SR pre BB kraj
 • Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 -2020 v BB kraji
 • Založenie farmy
 • Správne farmárska prax
 • Pohoda zvierat
 • Označovanie zvierat
 • Domáce zabíjačky
 • Likvidácia odpadov
 • Registrácia alebo schvaľovanie prevádzkarni na výrobu potravín NV 360/2011 Z. z.
 • Systém vlastných kontrol, HACCP
 • Zákon 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja na trhových miestach
 • Diskusia na danú problematiku

Seminár začal o 9:00 po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj a Bc. Márii Beraxovej, asistentke koordinátora. Prítomných oboznámili s poslaním a cieľmi regionálnej antény ako decentralizovanej jednotky NSRV SR a rovnako poskytli všeobecné informácie o PRV 2014-2020.

Následne lektor MVDr. Vasil Černák, riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Banská Bystrica,  prítomných oboznámil s legislatívnym vymedzením a rozmerom v rámci deklarovaného programu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a bohatú prax lektora v aplikácii predmetných legislatívnych noriem boli nesmierne podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení na rôzne špecifické situácie v praxi, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila živá diskusia nielen na záver, ale i počas jednotlivých teoretických častí prednášky.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

  

Informačný leták z aktivity nájdete tu: Info leták Hygiena.

„Predajné zručnosti“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala informačnú – vzdelávaciu a tréningovú aktivitu na tému: „Predajné zručnosti“ s cieľom zlepšiť a zefektívniť predajné zručnosti beneficientov PRV SR na základe zadefinovaných potrieb samotných beneficientov i odporúčaní odborníka po realizácii „mystery shoppingu“.

Seminár sa konal 16. decembra 2016 v Banskej Bystrici, Kremnička č. 53 (budova Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a. s.). Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020,  prvovýrobcovia, remeselníci, záujemcovia o značku „regionálny produkt“, aktéri rozvoja vidieka, zástupcovia MAS a VSP, zástupcovia občianskych združení, iniciatívni a skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Seminár začal ráno o 8:45, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi NSRV SR a regionálnej antény a rovnako poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020.

Následne lektor Ing. Andrej Kovalčík, špecialista na „predajné zručnosti“ s dlhoročnou praxou,  na úvod  účastníkov oboznámil so základnou teóriu ku téme. Účastníkmi seminára boli aj potencionálni žiadatelia o značku „regionálny produkt“, preto boli prezentované základné informácie ku regionálnemu značeniu produktov, výhody regionálneho značenia produktov, možnosti podpory z PRV 2014 – 2020 v súvislosti s propagáciou prvovýrobcov a iných beneficientov PRV.  Nakoľko cieľom seminára bolo predovšetkým zlepšenie predajných zručností, pozornosť sa venovala najmä konkrétnym modelovým situáciám a ich riešeniu, typológii zákazníkov, schopnosti osloviť ich a zaujať, zlepšeniu vlastného vystupovania, prezentácie, propagácie, konkurencieschopnosti a pod. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a bohatú prax lektora v oblasti „predajných zručností“ boli nesmierne podnetné a účastníkmi ocenené najmä praktické a nácvikové časti seminára, o čom svedčila živá diskusia na záver a prejavený záujem prítomných o obdobné aktivity v budúcnosti.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

„Zákon o ochrane osobných údajov pre beneficientov PRV SR 2014-2020“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja seminár na tému: „Zákon o ochrane osobných údajov pre beneficientov PRV SR 2014-2020“ s cieľom poskytnúť beneficientom PRV SR informácie o zákone o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Seminár sa konal 13. decembra 2016  v zasadačke Úradu BBSK v Banskej Bystrici. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji, zástupcovia MAS a VSP, prvovýrobcovia, zástupcovia obcí a občianskych združení, iniciatívni a skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Program

 • Predstavenie činnosti RA NSRV SR pre BB kraj, všeobecné informácie o PRV SR 2014-2020
 • Zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z.

(Koho a ako sa zákon týka v kontexte na prijímateľov PRV SR 2014-2020?)

 • Zásady spracúvania osobných údajov

(Správne spracúvanie a poskytovanie osobných údajov tretím osobám, ako napr. údajov o zamestnancoch, údajov na prezenčných listinách z aktivít, fotodokumentácie z aktivít a pod. pri kontrolách riadiacim orgánom. Zodpovedná osoba pre spracúvanie a poskytovanie údajov tretím osobám resp. riadiacim orgánom.)

 • Práva dotknutej osoby, Oprávnená osoba, Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov (Ako zabezpečovať súhlas dotknutých osôb – beneficientov PRV, účastníkov aktivít, alebo zamestnancov so zverejňovaním ich osobných údajov)
 • Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov, Sankcie pri nedodržaní Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z.
 • Diskusia, záver

Priebeh

Seminár začal ráno o 8:45, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Bc. Márii Beraxovej, asistentke koordinátora RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi regionálnej antény a rovnako poskytla všeobecné informácie o PRV 2014-2020.

Následne lektorka Jana Vozáryová, odborná konzultantka a špecialistka na ochranu osobných údajov,  prítomných oboznámila s informáciami v rámci deklarovaného programu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a bohatú prax lektorky v aplikácii predmetného zákona boli nesmierne podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení zákona na rôzne špecifické situácie, ktoré boli predmetom záujmu prítomných, o čom svedčila živá diskusia nielen na záver, ale i počas jednotlivých teoretických častí prednášky.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať Úradu BBSK, najmä oddeleniu regionálneho rozvoja, za všestrannú pomoc a spoluprácu pri organizácii aktivity.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“

07.12.2016, Salaš Zbojská, Hlavná 62, Pohronská Polhora

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja seminár na tému: „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“ s cieľom podporiť a rozšíriť koncepciu regionálneho značenia produktov v Banskobystrickom kraji a predstaviť možnosti vzájomnej spolupráce subjektov a iniciátorov zúčastnených v tomto procese.

Účastníkmi stretnutia boli beneficienti PRV 2014 – 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, prvovýrobcovia,  remeselníci, držitelia produktov so značkou „Regionálny produkt“ (súčasní aj budúci), zástupcovia obcí a občianskych združení, iniciatívni a skúsení odborníci v oblasti vidieckych politík.

Program:

 • Privítanie účastníkov, predstavenie činnosti RA NSRV SR pre BB kraj

(E.J.Lopušníková, koordinátorka  RA NSRV SR pre BB kraj)          

 • Značka „Regionálny produkt“ v BB kraji –súčasnosť a budúcnosť

(zástupca Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu – Ing. Daniela Bímová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja BBSK.)

 • Vyhodnotenie 1.jarmoku „Regionálny produkt“

(E.J.Lopušníková, koordinátorka  RA NSRV SR pre BB kraj)

 • Informovanie o plánovaných podporných aktivitách pre producentov značky „Regionálny produkt“ v roku 2017

(E.J.Lopušníková, koordinátorka  RA NSRV SR pre BB kraj)           

 • Spolupráca MAS/VSP v značení regionálnych produktov

(Ing.Ľudmila Elexová, PhD.) 

 • Postup pri prideľovaní značky „Regionálny produkt“ v období PRV SR 2014-2020

(zástupca Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu – Janka Bačíková, manažérka MAS Zlatá cesta a koordinátor Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu)

 • Diskusia, záver

Priebeh

Seminár začal dopoludnia, po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi regionálnej antény a rovnako s doteraz realizovanými aktivitami. Následne vyhodnotila prvý jarmok „Regionálny produkt“ v kontexte predajných a marketingových zručností na základe záverov a výstupov poradkyne, ktorá sa na jarmoku zúčastnila a hodnotenie vypracovala po realizácii „mystery schopping“.

V zmysle deklarovanej spolupráce s Úradom BBSK pri koncepcii regionálneho  značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenia regionálnej značky, ktorému predchádzalo niekoľko pracovných stretnutí, bol prítomným v ďalšom príspevku predstavený koncept značky „Regionálny produkt v BB kraji“ zástupcom Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu,  Ing. Danielou Bímovou, vedúcou oddelenia regionálneho rozvoja BBSK.

Mgr. Emília Jányová Lopušníková následne predstavila prítomným pripravované aktivity v mesiaci december, a to seminár ku Zákonu o ochrane osobných údajov a informačno-tréningová aktivitu „Predajné zručnosti“, ktoré boli do harmonogramu aktivít zaradené na základe požiadaviek a identifikovaných potrieb beneficientov PRV 2014-2020.

Ďalší príspevok „Spolupráca MAS a VSP v značení regionálnych produktov“ bol prednesený Ing. Ľudmilou Elexovou, PhD., ktorá má v oblasti tvorby koncepcie regionálneho značenia a spolupráce zainteresovaných subjektov v tomto procese dlhoročné skúsenosti, a jej prezentácia bola najmä pre formujúce sa regionálne značky veľmi podnetná.

O  procese regionálneho značenia a postupe pri udeľovaní značky účastníkov informovala Janka Bačíková, manažérka MAS Zlatá cesta a koordinátor Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti, ktoré má miestna akčná skupina Zlatá cesta, bol tento príspevok nielen vysoko erudovaný, ale najmä inšpiratívny pre záujemcov o značku „regionálny produkt“ v doposiaľ nezastrešených územiach.

Na záver sa diskutovalo najmä na tému vytvorenia novej regionálnej značky – pracovný návrh názvu (zadefinovaný na stretnutiach Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu) je „Novohrad“ a  „Horehron“,  na tému aktuálnej situácie v hodnotiacom procese pri stratégiách CLLD, termíne vyhodnotenia stratégií, stave výziev z PRV 2014-2020 a pod. Vzhľadom na diskusiu, ktorá prebiehala, možno aktivitu považovať za veľmi úspešnú a najmä podnetnú.  Výstupy a pripomienky, rovnako ako návrhy účastníkov budú zapracované do nasledujúcich ročných plánov RA NSRV SR pre BB kraj ako pripravované aktivity pre budúce obdobia (napr. informačné vzdelávacie aktivity, spolupráca, propagácia).

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Touto cestou sa chceme poďakovať majiteľom a zamestnancom Salaša Zbojská za srdečné prijatie a vysoko profesionálne organizačné zabezpečenie.

Na stretnutí bolo prezentovaných niekoľko zaujímavých myšlienok a veríme, že v zmysle spolupráce a vzájomnej podpory sa nám v tomto programovom období podarí aj participovať na ich realizácii.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Jarmok “Regionálny produkt”

06.11.2016, Obchodné centrum EUROPA, Banská Bystrica

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj realizovala dňa 06.11.2016 aktivitu na podporu producentov značky „Regionálny produkt“ v BB kraji jarmok s rovnakým názvom „Regionálny produkt“. Aktivity sa zúčastnilo 13 producentov Banskobystrického kraja, ktorí mali možnosť prezentovať svoje produkty v centrálnom priestore obchodného centra (OC) EUROPA v Banskej Bystrici . Cieľom aktivity bola podpora predaja producentov, ktorí už vlastnia značku „Regionálny produkt“, ale aj budúcich žiadateľov producentov, ktorí sa chcú uchádzať o značku „Regionálny produkt“. Takto mohli budúci žiadatelia značky získať cenné skúsenosti, príklady z praxe od producentov, ktorí už značku „Regionálny produkt“ vlastnia. Aj týmto spôsobom sa môže značenie regionálnych produktov rozšíriť o ďalšie regióny v Banskobystrickom kraji.

Počas aktivity boli testované aj predajné zručnosti producentov a to formou „Mystery Shoppingu“. Predajné zručnosti u každého producenta testovala odborníčka z oblasti marketingu a podpory predaja Ing. Silvia Milová. Výstupy z testovania predajných zručností, budú spracované vo forme poradenstva ako zlepšiť predajné zručnosti resp. marketing producentov a dostane ich každý účastník- producent, ktorý sa aktivity zúčastnil. Aktivitou sa nám podarilo nielen podporiť producentov značiek (súčasných aj budúcich producentov) „Regionálny produkt“ a otestovať ich predajné zručnosti, ale aj informovať širokú verejnosť (zákazníkov), dostať do jej povedomia existenciu produktov vysokej kvality z regiónov Banskobystrického kraja, ktoré vznikajú v rukách našich ľudí a ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu. Zamestnanci RA NSRV SR pre BB kraj počas aktivity informovali verejnosť o regionálnom značení, produktoch značky „Regionálny produkt“- ich význame, kvalite, činnostiach RA NSRV SR pre BB kraj- možnosti členstva a spolupráce.

To, že táto aktivita mala úspech potvrdzuje aj záujem o ďalšiu spoluprácu s RA NSRV SR pre BB kraj zo strany OC EUROPA Banská Bystrica v organizovaní ďalších jarmokov „Regionálny produkt“ a to minimálne 2x do roka. OC EUROPA Banská Bystrica nám poskytne svoje priestory ako aj stánky bezodplatne za čo im patrí veľká vďaka. Takúto spoluprácu sme uvítali, pretože záujem producentov (súčasných aj budúcich) značky „Regionálny produkt“ je vysoký. Uvedomujeme si dôležitosť spolupráce všetkých inštitúcií v Banskobystrickom kraji , ktoré sú zamerané na podporu rozvoja vidieka.

Preto sa chceme poďakovať aj Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja za záštitu a iniciatívu pre vznik rady pre regionálne značenie v Banskobystrickom kraji, ktorá úspešne v tomto čase štartuje svoju činnosť. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí spoločne nielen podporovať súčasných producentov, ale i inšpirovať budúcich producentov a tak prispievať k rozvoju vidieka a napĺňaniu myšlienky „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“.

Tím RA NSRV SR pre BB kraj

 

Informačná aktivita “Predaj z dvora”

25.10.2016, Mliečna farma Braunvieh (farma Hiadlovských), Slovenská Ľupča

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj realizovala dňa 25.10.2016 informačnú vzdelávaciu aktivitu na tému „Predaj z dvora“. Aktivita bola určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji, miestnym akčným skupinám, verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom, remeselníkom, držiteľom produktov značky „Regionálny produkt“, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj z dvora, tiež subjektom ktoré poskytujú poradenstvo pre predaj z dvora.

Program realizovanej aktivity

 • základné informácie o predaji produktov a výrobkov z dvora
 • základné pravidlá predaja z dvora
 • delenie produktov na vhodné a nevhodné pre predaj z dvora
 • praktické a reálne návody pre predaj produktov z dvora
 • riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému podľa potrieb účastníkov
 • európska legislatíva a národná legislatíva
 • cenotvorba a účtovné povinnosti pri predaji z dvora

Lektorky Ing. Petra Pajasová a Jana Vozáryová poskytli účastníkom informácie o legislatíve, cenotvorbe a účtovných povinnostiach. Na konkrétnych prípadoch z praxe účastníkov demonštrovali správnosť postupov pri aplikovaní predaja z dvora v praxi. Príjemným a užitočným spestrením aktivity bola prezentácia farmy Braunvieh, kde Ing. Martin Hiadlovský účastníkom aktivity poskytol informácie o založení a činnosti farmy Hiadlovských. Účastníci tak získali cenné informácie a inšpiráciu napr. aj o tom ako robiť „Predaj z dvora“. Počas prezentácie mali možnosť vidieť život na farme, tiež ochutnať kvalitné produkty priamo od prvovýrobcu. Vzhľadom na diskusiu, ktorá prebiehala možno aktivitu považovať za veľmi úspešnú. Výstupy a pripomienky resp. návrhy od účastníkov budú zapracované do nasledujúcich ročných plánov RA NSRV SR pre BB kraj, ako pripravované aktivity pre budúce obdobia (napr. študijné cesty, informačné vzdelávacie aktivity, spolupráca, propagácia). Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Týmto sa chceme poďakovať rodine Hiadlovských za milé prijatie, tiež za ochotu podeliť sa o skúsenosti z praxe. Určite sa stanú inšpiráciou do ďalšej práce pre prítomných účastníkov aktivity.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

 “Informačná aktivita „Zákon o verejnom obstarávaní v praxi pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“

4. október 2016, Banská Bystrica, Kremnička č.53

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre BB kraj realizovala dňa 04.10.2016 informačnú vzdelávaciu aktivitu na tému “Zákon o verejnom obstarávaní v praxi pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji”. Aktivita bola určená beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, miestnym akčným skupinám, verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí čerpajú resp. plánujú čerpať finančné prostriedky prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Cieľom aktivity bolo poskytnúť beneficientom PRV SR informácie o zákone o verejnom obstarávaní v praxi v kontexte na Program rozvoja vidieka pre programové obdobie 2014-2020.

Program realizovanej aktivity

 • Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v kontexte na Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.
 • Kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom zameraná na dodržiavanie základných princípov.
 • Povinnosti žiadateľa v oblasti verejného obstarávania pred podaním žiadosti o financovanie projektu
 • Zákazky z výnimiek – zadávanie zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní.
 • Register hospodárskych subjektov, register konečných užívateľov výhod, register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci programu realizovanej aktivity vystúpil Ing. Martin Čillik, lektor, konzultant, špecialista na verejné obstarávanie, spoluautor Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 pre oblasť verejného obstarávania, základného metodického dokumentu SR.

Účastníci aktivity tak získali cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri realizácii verejného obstarávania v praxi v kontexte na Program rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 -2020. Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020. Prítomní vyjadrili spokojnosť s obsahom a prezentáciou programu aktivity v dotazníkoch „Spätná väzba“ na realizovanú aktivitu, kde ocenili najmä praktické ukážky a návody na postupy pri uplatňovaní pravidiel zákona o verejnom obstarávaní v praxi.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

„Úvodné pracovné stretnutie – Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj“

6. september 2016, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka  SR a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja „Úvodné pracovné stretnutie – Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti“ s cieľom predstaviť samotnú regionálnu anténu, Národnú sieť rozvoja vidieka SR a koncepciu rozvoja vidieka Banskobystrického samosprávneho kraja.

Účastníkmi stretnutia boli beneficienti PRV 2014 – 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji a zástupcovia samospráv.

Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 56 účastníkov.

Program

 • „Predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Banskobystrický kraj“

Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre BB kraj

 • „Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR“

PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažér aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR

 • „Rozvoj vidieka a Banskobystrický samosprávny kraj “

Ing. Milan Uhrík PhD., riaditeľ úradu BBSK

 • „Návrh na zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj a predstavenie ich činností“

Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre BB kraj

 • Diskusia

Priebeh

Pracovné stretnutie začalo dopoludnia o 9:30 h., po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Poďakovala sa zástupcom BB regiónu (MAS Zlatá cesta, MAS Malohont a Alexandrovi  Králikovi) za podnetnú prezentáciu na Agrokomplexe 2016. Predstavila RA NSRV SR pre BB kraj, jej úlohy, ciele, poslanie a kompetencie, tiež webovú stránku a jej sekcie, prítomným ponúkla možnosť  propagácie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v regióne.

Účastníkov oboznámila s plánom aktivít na rok 2016, ktorý bol tvorený na základe zmapovaných potrieb beneficientov PRV 2014-2020 a návrh spolupráce s Úradom BBSK pri koncepcii regionálneho  značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenie regionálnej značky, ktorému predchádzalo niekoľko pracovných stretnutí.

Druhý príspevok predniesla PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažérka aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR, predstavila NSRV, Centrálnu jednotku NSRV SR, jej ciele, webové sídlo, propagačné aktivity, prítomných informovala o členstve v NSRV SR a jeho výhodách a napokon o pripravovaných aktivitách NSRV SR plánovaných do konca roka 2016.

Tretiu prezentáciu za Úrad BBSK predniesol Ing. Milan Uhrík PhD., riaditeľ úradu. Zosumarizoval aktuálny stav VSP v regióne, koncepciu finančnej podpory Úradu BBSK pre VSP, doterajšie dotácie a účel, na ktorý boli poskytnuté, rovnako vyjadril podporu pre udržanie a rozšírenie regionálnej značky a predstavil návrhy na ďalšie obdobie, vrátane vytvorenia „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji.

Následne Mgr. Emília Jányová Lopušníková a Ing. Milan Uhrík PhD. podpísali Memorandum medzi VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj a Úradom BBSK, v ktorom deklarovali ambíciu spolupráce za účelom podpory vidieka v Banskobystrickom kraji.

V zmysle pripravovaných aktivít Mgr. Emília Jányová Lopušníková predstavila prítomným návrh na zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj  a  ich činností. Tento návrh bol v záverečnej diskusii doplnený o odborníkov z vybraných oblastí. Okrem toho sa na záver diskutovalo aj na tému rozšírenia už existujúcich regionálnych značiek a vytvorenia novej regionálnej značky – Novohrad a Horehron,  tiež na tému aktuálnej situácie v hodnotiacom procese pri stratégiach CLLD, predpokladanom termíne vyhodnotenia stratégií, stave výziev z PRV 2014-2020 a pod.

Závery

 • Deklarovaný záujem o proces implementácie PRV SR 2014-2020 zo strany prítomných účastníkov
 • Iniciácia spolupráce medzi VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj, MAS/VSP, BBSK a ViP BB pri koncepcii a torbe regionálneho značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenie regionálnej značky
 • Návrh na vytvorenie spoločnej „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji
 • Spolupráca medzi VOKA – Regionálnou anténou NSRV SR pre BB kraj a Úradom BBSK v zmysle podpísaného Memoranda
 • Spolupráca a podpora pri prezentácii aktivít, služieb a produktov beneficientov PRV 2014-2020 na webovej stránke RA NSRV SR pre BB kraj
 • Doplnenie a zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

 

Agrokomplex 2016

18.08.2016 – 21.08.2016, Nitra, Výstavisko AGROKOMPLEX, Pavilón M1

V dňoch 18.08.2016 – 21.08.2016 sa v Nitre uskutočnil 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. V spoločnej expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR sa v pavilóne M1 prezentovala nielen Národná sieť rozvoja vidieka SR, ale i jej partneri a regionálne antény.

Počas celej výstavy bolo v  stránku Národnej siete rozvoja vidieka SR poskytnuté návštevníkom poradenstvo pracovníkmi centrálnej jednotky NSRV SR a koordinátormi regionálnych antén.

V rámci kultúrneho programu sa na Agrokomplexe 2016 predstavili rôzne folklórne a hudobné skupiny z rôznych kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií.

Za Banskobystrický región sa prezentovali miestne akčné skupiny  MAS Zlatá cesta a MAS Malohont, majster Alexander Králik, výrobca fujár a píšťal, všetci prispeli k úspešnej prezentácii a podnetnej propagácii, za čo im patrí naša vďaka.

V priebehu výstavy sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“. Do tohto ročníka sa zapojilo 15 MAS/VSP so 73 súťažnými fotografiami, ktoré boli zaradené do šiestich kategórií: 1/ Naša príroda, 2/ Naši ľudia, 3/ Naše tradície, 4/ Naša budúcnosť, 5/ Naše „naj“, 6/ Život v našej MAS/VSP. Každá z kategórií ponúkla nevšedné, čarovné a pozoruhodné zábery a bolo z čoho vyberať. Za Banskobystrický región uspelo Verejno-súkromné partnerstvo Horehron, ktoré získalo v kategórii „Naša príroda“ krásne 2. miesto za fotografiu „Horehronské podolie“ od autorky Lucie Vačokovej.

V pavilóne K sa konalo vyhodnotenie 11. ročníka Národnej súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, peľ organizovanej Slovenským zväzom včelárov. Včelári z nášho regiónu nám opäť urobili radosť,  úspešne sa umiestňovali na víťazných pozíciách vo viacerých kategóriách, v jednej z nich – kategória „Kvetový med“- jednoznačne dominovali. Ocenenými pánmi tohto ročníka súťaže boli Vladimír Račák za 1. miesto, Jozef Kán za 2. miesto a František Ďurčík za 3. miesto.

43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016 bol výnimočnou príležitosťou pre predstavenie činnosti centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka a jej regionálnych antén, miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev.

Tím RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj